The clinical significance of exploring benign and malignant lesions in the thoracic cavity via liquid-based cytology ThinPrep

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η κλινική σημασία της διερεύνησης καλοηθών και κακοηθών αλλοιώσεων θωρακικής κοιλότητας με τεχνική κυτταρολογίας υγρής φάσης Thin Prep
The clinical significance of exploring benign and malignant lesions in the thoracic cavity via liquid-based cytology ThinPrep

Pavlopoulos, Dionysios
Παυλόπουλος, Διονύσιος

Malignant diseases of thorax appear as one of the most important issues inpublic health. Their increased incidence among older patients, as well as thecoexistence, at a high percentage, with other diseases that aggravate themorbidity and mortality rates, calls for the use of as much as possible milddiagnostic approaches. The use of cytology samples of undiagnosed thoracictumors requires typically the mildest methods.Aim: This study aims at evaluating the possibility of liquid-based cytology(ThinPrep) for the improvement of cytology diagnostic processes as to suspectedthoracic tumors.Patients and techniques: Two groups of patients were subjected to study.Group A comprised of patients who were subjected to CT-guided lung lesion andmediastinal percutaneous puncture. This team included 254 samples andcorresponded to 1 sample per patient. Group B included 2753 cytology samplesof 1005 patients (e.g. sputum, bronchial specimens, pleural effusion andpericardial effusion). Each patient of this team can be studied with one or morethan one diagnostic method and with 1 or more samples per method. Allsamples were studied with the technique of liquid-based cytology (Thin Prep). Incase the result of the examination was positive for malignancy, there was aplanning of the recommended treatment according to the type and the possiblestage of the disease. Patients with negative cytology tests results, depending onthe radiological findings of the test and the overall clinical condition, either weresubmitted to surgical resection of tumor or subjected to a radiological follow-up.Patients with non-diagnostic cytology results were submitted to diagnostic ortherapeutic surgical procedures (lateral thoracotomy, anterior thoracotomy ormedium sternotomy). The histological results of surgical specimens wereconsidered to be the final diagnosis. The evaluation of the liquid-based cytology (Thin Prep) resulted by comparing the final histological diagnosis with thecytology results. At the same time a literature investigation was conducted withreference to the diagnostic accuracy of cytology samples.Results: The analysis of results showed sensitivity for FNA = 98.14%, withhardly 4.72% of irregular samples, for the bronchial brushing=85%, with hardly3.153% irregular samples, for bronchial washing= 75.42% with 11.745% irregularsamples and for sputum =60% with 23.45% irregular samples. The pleuraleffusion samples showed a sensitivity rate of 70% and the small number ofpericardial effusions rendered precarious any production of conclusions.Conclusions: The sensitivities resulted from the study of samples range withinthe higher limits of the corresponding sensitivities demonstrated in theinternational literature. Consequently, it seems that the use of liquid-basedcytology gives the possibility for the utmost exploitation of cytology material andoffers a secure diagnosis at a high percentage, minimizing thus the need formore interventional diagnostic techniques.
Τα κακοήθη νοσήματα του θώρακα, προβάλλουν ως ένα από τα σημαντικότεραζητήματα υγείας του πληθυσμού. Η αυξημένη επίπτωση τους σε μεγαλύτερηςηλικίας ασθενείς καθώς και η συνύπαρξη, σε μεγάλο ποσοστό άλλων νοσημάτωνπου επιβαρύνουν την νοσηρότητα και την θνητότητά τους, καθιστά αναγκαία τηνχρήση κατά το δυνατόν πιο ήπιων διαγνωστικών προσεγγίσεων. Η λήψηκυτταρολογικού υλικού από ύποπτες εξεργασίες του θώρακα, κατά κανόνααπαιτεί τις πιο ήπιες μεθόδους.Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας τηςκυτταρολογίας υγρής φάσεως ThinPrep να βελτιώνει τις διαγνωστικέςδυνατότητες της κυτταρολογίας σε ύποπτες εξεργασίες του θώρακα.Ασθενείς και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 2 ομάδες ασθενών. Η ομάδα Ασυγκροτήθηκε από ασθενείς που υπεβλήθησαν σε διαδερμική παρακέντησημορφωμάτων πνεύμονα και μεσοθωρακίου υπό την καθοδήγηση αξονικούτομογράφου (FNA). Η ομάδα αυτή περιελάμβανε 254 δείγματα και αντιστοιχούσε1 δείγμα ανά ασθενή. Η ομάδα Β περιέλαβε 2753 δείγματα κυτταρολογικούυλικού από 1005 ασθενείς (δείγματα πτυέλων, βρογχοσκοπικού υλικού,πλευριτικού υγρού και περικαρδιακής συλλογής). Ο κάθε ασθενής αυτής τηςομάδας μπορεί να είχε μελετηθεί με μία ή με περισσότερες της μιας διαγνωστικέςμεθόδους και με 1 ή περισσότερα δείγματα ανά μέθοδο. Όλα τα δείγματαμελετήθηκαν με την τεχνική της υγρής κυτταρολογίας Thin Prep. Εφόσον τοαποτέλεσμα της εξέτασης ήταν θετικό για κακοήθεια, ακολουθούσε σχεδιασμόςτης ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής ανάλογα με τον τύπο και το πιθανόστάδιο της νόσου. Οι ασθενείς με αρνητική κυτταρολογική, ανάλογα με ταακτινομορφολογικά ευρήματα της εξεργασίας και την κλινική εικόνα, είτευποβάλλονταν σε χειρουργική εκτομή της εξεργασίας είτε ετίθεντο σεπαρακολούθηση με ακτινολογικό έλεγχο. Οι ασθενείς με μη διαγνωστική κυτταρολογική υποβάλλονταν σε διαγνωστική – θεραπευτική θωρακοτομία(πλαγία θωρακοτομία, πρόσθια θωρακοτομία ή μέση στερνοτομή).Το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης του χειρουργικού παρασκευάσματοςθεωρήθηκε και ως η τελική διάγνωση. Η αξιολόγηση της τεχνικής της υγρήςκυτταρολογίας Thin Prep προέκυψε συγκρίνοντας την τελική ιστολογικήδιάγνωση με τα κυτταρολογικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκεκαι διερεύνηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με την διαγνωστική ακρίβεια τωνκυτταρολογικών δειγμάτων.Αποτελέσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε ευαισθησία για τηνFNA = 98.14%, με μόλις 4,72% ακατάλληλα δείγματα, για τη βρογχικήψήκτρα=85%, με μόλις 3.153% ακατάλληλα δείγματα, για τις βρογχικέςεκκρίσεις= 75.42% με 11.745% ακατάλληλα δείγματα και για τα πτύελα =60% με23.45% ακατάλληλα δείγματα. Η ευαισθησία των δειγμάτων πλευριτικούαναδείχθηκε στο 70%,ενώ ο μικρός αριθμός περικαρδιακών συλλογώνκατέστησε επισφαλή την όποια εξαγωγή συμπερασμάτων.Συμπεράσματα: Οι ευαισθησίες που ανεδείχθησαν από τη μελέτη τωνδειγμάτων βρίσκονται στα ανώτερα όρια των αντιστοίχων ευαισθησιών τηςδιεθνούς βιβλιογραφίας. Φαίνεται έτσι πως η χρήση των τεχνικών της υγρήςκυτταρολογίας δίνει τη δυνατότητα για μέγιστη αξιοποίηση του κυτταρολογικούυλικού και προσφέρει σε μεγάλο ποσοστό ασφαλή διάγνωση ελαχιστοποιώνταςέτσι την ανάγκη για επεμβατικότερες διαγνωστικές μεθόδους.

Κυτταρολογία υγρής φάσης
Lung cancer
Καρκίνος πνεύμονα
Liquid based cytology

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.