Οι ιστοπαθολογικές μεταβολές του επιπεφυκότα κονίκλων, μετά την χορήγηση των νέων αντιγλαυκωματικών φαρμάκων: λατανοπρόστη, τραβοπρόστη και βηματοπρόστη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοHistopathologic modifications of rabbit conjunctiva of new antiglaucoma drugs: latanoprost, travoprost and vimatoprost
Οι ιστοπαθολογικές μεταβολές του επιπεφυκότα κονίκλων, μετά την χορήγηση των νέων αντιγλαυκωματικών φαρμάκων: λατανοπρόστη, τραβοπρόστη και βηματοπρόστη

Περσίδης, Ευστράτιος

Χρησιμοποιήθηκαν, 21 κόνικλοι αρσενικοί, ηλικίας 10 εβδομάδων οιοποίοι διαβιούσαν στις ίδιες συνθήκες διατροφής, υγρασίας και θερμοκρασίαςδωματίου.Οι βιοψίες των επιπεφυκότων που ελήφθησαν από τα πειραματόζωα,μονιμοποιήθηκαν για τη διατήρηση κυρίως της δομής των δειγμάτων σεφυσιολογικά επίπεδα. Κατά τη μονιμοποίηση, τα κύτταρα είναι συνήθωςδιαπερατά στις χρωστικές ενώ τα μακρομόρια (DΝΑ RΝΑ και πρωτεΐνες)σταθεροποιούνται μέσω της δημιουργίας ομοιοπολικών δεσμών. Hμονιμοποίηση περιλάμβανε, τη χρήση αλδεϋδών όπως, γλουταραλδεΰδη,φορμαλδεΰδη, ή ακρολεΐνη.Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε αφυδάτωση, όπου τα βιολογικάδείγματα διήλθαν από διαδοχικές συγκεντρώσεις αιθυλικής αλκοόλης,αρχίζοντας από 50%, 75%, 85%, 95%, έως και 100%. Η αφυδάτωση έχεισκοπό να αφαιρέσει τα μόρια του νερού από τον ιστό. Τέλος, η διαδικασία τουεμποτισμού είναι, η διέλευση των δειγμάτων μέσω ξυλόλης σε παραφίνη για τοφωτονικό μικροσκόπιο. Ενώ, για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο είναι, αμέσωςμετά την αφυδάτωση μέσω οξικού προπυλενίου, σε μείγμα ρητινών.Τα αποτελέσματα από την ομάδα που έχει υποστεί επίδραση στα κύτταρατου επιπεφυκότα με Λατανοπρόστη, παρατηρούνται, με μεγαλύτερη συχνότητατα συσσωματώματα και οι κόκκοι που σημαίνει ότι, τα κύτταρα αυτά είναιπερισσότερο λειτουργικά, από αυτά της ομάδας ελέγχου. Η δεύτερη και τρίτηομάδα, που έχουν υποστεί επίδραση στα κύτταρα του επιπεφυκότα μεΒηματοπρόστη και Τραβοπρόστη, στη μεν δεύτερη ομάδα η αντίδραση τηςχρωστικής με τη χρωματίνη του πυρήνα των κυττάρων που μελετήθηκαν δενείναι έντονη, διότι οι κόκκοι και τα συσσωματώματα δεν έχουν την ίδιασυχνότητα, με αυτά της προηγούμενης ομάδας. Η δε τρίτη ομάδα, που έχειυποστεί την επίδραση στα κύτταρα του επιπεφυκότα με Τραβοπρόστη, οιπυρήνες των κυττάρων έχουν αντιδράσει με τη χρωστική σε συχνότητα καιπυκνότητα λιγότερη από την ομάδα 2 και πιθανόν, αυτό να εκφράζει, τημέτρια επίδραση της Τραβοπρόστης, σε σχέση με την ομάδα τωνπειραματοζώων που είχε επιδράσει η Λατανοπρόστη. Στις βιοψίες των πειραματοζώων που είχαν υποστεί την επίδραση τωνσυνδυασμών: Λατανοπρόστη με Τιμολόλη, Βηματοπρόστη με Τιμολόλη καιΤραβοπρόστη με Τιμολόλη, η μελέτη από τα πεδία παρατήρησης με τοηλεκτρονικό μικροσκόπιο δείχνουν ότι η επίδραση της πρώτης περίπτωσηςείναι σε φυσιολογικά επίπεδα ενώ στις δύο άλλες τα κύτταρα έχουν αλλοιωθείσε βαθμό έντονο σε σχέση με αυτά της ομάδας ελέγχου. Αυτό φαίνεται καιαπό τα ιστογράμματα που περιλαμβάνουν μετρήσεις και αντιπροσωπεύουν τοσύνολο των βιοψιών. Υποδεικνύουν ότι, η επίδραση της Λατανοπρόστης είναιήπιας μορφής και όταν συνδυαστεί με Τιμολόλη φαίνεται ότι η λειτουργικήικανότητα των κυττάρων είναι τέτοια που μπορεί να θεωρηθεί θεραπευτική. Ηεπίδραση της Τραβοπρόστης και της Βηματοπρόστης είναι έντονη, τα κύτταραυφίστανται αλλοίωση της λειτουργικής τους ικανότητας, σε βαθμό που είναιδύσκολο να επανέλθουν σε φυσιολογική λειτουργία. Στο συνδυασμό τους μεΤιμολόλη, όπως, στην περίπτωση της Βηματοπρόστης με Τιμολόλη, τα κύτταρατου επιπεφυκότα πολύ δύσκολα θα επανέλθουν σε φυσιολογική λειτουργία.
The laboratory animals used for our experiments, were 21 male rabbits,10 weeks old, co retained under the same dietary conditions, room humidityand temperature.The biopsies of conjunctiva obtained from the lab animals, werestabilized in order to maintain the structure of the samples at normal levels.In the stabilization process, the cells are usually permeable to thecoloring matter however macromolecules (DΝΑ RΝΑ and proteins) arestabilized through the creation of homeopolic links.The stabilization process, consists of the use of aldehydes such asglutaraldehyde, formaldehyde, or acrolein. In continuation, with dehydration,where the biological samples were concentrated in successive amounts ofethyl alcohol, beginning with 50%, 75%, 85%, 95%, until 100%. Thepurpose of dehydration is the removal of water molecules from the tissue.Finally, the soaking process is the sample’s passage, through xylole, toparaffin for use under the photonic microscope. On the other hand, theelectronic microscope is used following dehydration through acid propylene, ina resin mixture.From the group which we have interfered with the cells of conjunctivawith Latanoprost, the outcome that was observed with greater frequency, wasthe pellets and the grains, which means that these cells are more functionalthan those of the control group.In the second and third groups, the interference of the cells ofconjunctiva with Vimatoprost and Travoprost, in the first instance, thereaction of the coloring matter with chromatin of the cell cores which we arestudying is not intense because, the grains and the pellets do not have thesame frequency with those in the previous group.The third group, in which we have interfered the cells of the conjunctivawith Latanoprost, the cell cores have reacted with the coloring matter withless frequency and thickness than group 2, which may reflect a mediumreaction of the Travoprost in relation to the group of lab animals which wehave interfered with Latanoprost. At the biopsies of lab animals, with which we have interfered withLatanoprost plus Timolol, Vimatoprost plus Timolol and Travoprost plusTimolol, the study, under an observatory level, with the electronic microscopeshows that, the reaction in the first case is within normal levels. However, inthe other two cases, the cells have changed to a severe degree, incomparison with those in the controlled group. This is apparent from thehistograms which include calculations and represent the total amount ofbiopsies, and which illustrate that the reaction with Latanoprost is mild, whencombined with Timolol.It seems that, the functional ability of the cells is suchthat it may even be considered therapeutic.The reactions with Travoprost andVimatoprost are intense. The cells aresubject to transformation of their functional ability to a degree, whererecovery to normal function is difficult. The combination of these cells withTimolol, as in the case of Vimatoprost with Timolol, hinders the cells’ ability toreturn to normal function.

Φωτονικό μικροσκόπιο
Βηματοπρόστη
Επιπεφυκότας κονίκλου
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Τραβοπρόστη
Τιμολόλη
Λατανοπρόστη


Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.