Η επίπτωση των πολυμορφισμών G276T και T45G του γονιδίου της αδιπονεκτίνης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο: η επίδρασή του στη φλεγμονή, ενδοθηλιακή λειτουργία και αιμόσταση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
The impact of G276T and T45G single nucleotide polymorphisms of adiponectin gene on patients with coronary artery disease: effects on inflammation, endothelial function and hemostasis
Η επίπτωση των πολυμορφισμών G276T και T45G του γονιδίου της αδιπονεκτίνης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο: η επίδρασή του στη φλεγμονή, ενδοθηλιακή λειτουργία και αιμόσταση

Αντωνόπουλος, Αλέξιος

Εισαγωγή: Η αδιπονεκτίνη είναι μια αδιποκίνη με ένα σημαντικό ρόλο στοκαρδιαγγειακό σύστημα, έχοντας αντι-φλεγμονώδεις και αντι-αθηρογόνες δράσεις.Δύο συχνοί πολυμορφισμοί στο γονίδιο της αδιπονεκτίνης, ο rs2241677 (+45T>G)και ο rs1501299 (+276G>T) έχουν συσχετισθεί με την ανάπτυξη αντίστασης στηνινσουλίνη και σακχαρώδη διαβήτη τὐπου 2. Ωστόσο οι επιδράσεις τους στονκαρδιαγγειακό κίνδυνο παραμένουν ασαφείς. Εξετάσαμε την επίπτωση τωνrs2241677 και rs1501299 πολυμορφισμών του γονιδίου της αδιπονεκτίνης στακυκλοφορούντα επίπεδα αδιπονεκτίνης, την ενδοθηλιακή λειτουργία και τονκαρδιαγγειακό κίνδυνο.Μέθοδοι: Στην εργασία συμπεριλήφθησαν συνολικά 594 συμμετέχοντες: 462ασθενείς με αγγειογραφικά τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσο (ΣΝ) και 132 μάρτυρες,εξομοιωμένους κατά ηλικία και φύλο. Οι πολυμορφισμοί rs2241766 και rs1501299ταυτοποιήθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και πέψη με περιοριστικέςενδονουκλεάσες. Τα επίπεδα αδιπονεκτίνης ορού μετρήθηκαν με την ενζυμικήμέθοδο ανοσοπροσρόφησης (ELISA). Η ενδοθήλιο-εξαρτώμενη αγγειοδιαστολή(ΕΕΑ) της βραχιονίου αρτηρίας αξιολογήθηκε με χρήση υπερήχων υψηλήςευκρίνειας.Αποτελέσματα: Ο rs2241766 δεν είχε καμία επίδραση στα επίπεδα αδιπονεκτίνηςορού ή την ΕΕΑ. Ο γονότυπος T/T στο rs1501299 συσχετίσθηκε με χαμηλότεραεπίπεδα αδιπονεκτίνης ορού (p=0.001) και μειωμένη ΕΕΑ (p<0.05) στα άτομα χωρίςΣΝ. Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση κανένας από τους πολυμορφισμούς δενείχε επίδραση στον κίνδυνο για ΣΝ. Ωστόσο, οι φορείς του Τ αλληλομόρφου στηθέση rs1501299 είχαν αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου, ανεξάρτητααπό κλασικούς παράγοντες κινδύνου (OR=2.558 [95%CI=1.587-4.123], p=0.0001). Οαριθμός των T αλληλομόρφων και στους δύο πολυμορφισμούς συσχετίσθηκε ισχυράμε το ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου (p=0.0001).Συμπεράσματα: Ο πολυμορφισμός rs1501299 του γονιδίου της αδιπονεκτίνηςεπηρεάζει τα κυκλοφορούντα επίπεδα αδιπονεκτίνης ορού και την ενδοθηλιακήλειτουργία σε άτομα χωρίς ΣΝ. Η παρουσία του T αλληλομόρφου στη θέσηrs1501299 συσχετίζεται ανεξάρτητα με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου.
Background: Adiponectin is an adipokine with an important role in cardiovascularsystem conferring anti-inflammatory and anti-atherogenic effects. Two commonsingle nucleotide polymorphisms (SNP) on adiponectin gene, rs2241766 andrs1501299, have been associated with insulin resistance and diabetes mellitus riskhowever their effects on cardiovascular risk remain unclear. We examined the impactof rs2241766 and rs1501299 on circulating adiponectin levels, endothelial functionand cardiovascular disease risk.Methods: We enrolled in total 594 subjects in the present study; 462 patients withangiographically confirmed coronary artery disease (CAD) and 132 controls matchedfor age and gender. rs2241766 and rs1501299 were genotyped by polymerase chainreaction and restriction endonuclease digestion. Serum adiponectin levels weredetermined by enzyme-linked immunosorbent assay. Endothelial function wasassessed by the flow mediated dilatation (FMD) of the brachial artery.Results: rs2241766 had no effects on circulating adiponectin levels or FMD. Insubjects without CAD, carriers of the T/T alleles at rs1501299 had lower adiponectinlevels (p=0.001) and impaired endothelial function (p<0.05). After multivariateadjustment none of the SNPs had any effect on CAD risk. However, carriers of the Tallele at rs1501299 were at increased myocardial infarction (MI) risk, independentlyof classic risk factors (OR=2.558 [95%CI=1.587-4.123], p=0.0001). The number of Talleles in both SNPs was strongly associated with MI history (p=0.0001).Conclusions: rs1501299 polymorphism of adiponectin gene affects circulatingadiponectin levels and endothelial function in subjects without CAD. Presence of theT variant at rs1501299 on adiponectin gene is independently associated withincreased myocardial infarction risk.

Myocardial infarction
Adipose tissue
Στεφανιαία νόσος
Ενδοθηλιακή λειτουργία
Έμφραγμα μυοκαρδίου
Endothelial function
Single nucleotide polymorphisms
Coronary artery disease
Αδιπονεκτίνη
Γενετικοί πολυμορφισμοί
Λιπώδης ιστός
Adiponectin

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)