Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-Flip στον καρκίνο του παγκρέατος
The role of c-Flip protein in pancreatic cancer

Βοτανόπουλος, Κωνσταντίνος

Υπόθεση : Yποθέσαμε ότι η υπερέκφραση του γονιδίου c-FLIP εμπλέκεται στην ογκογένεση του αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος αναστέλλοντας την απόπτωση καθώς και ότι η υπερέκφραση του ίδιου γονιδίου ρυθμίζεται από το σηματοδοτικό μονοπάτι ΝF-κΒ. Μέθοδοι : Χρησιμοποιώντας δείγματα ασθενών και κυτταρικές σειρές (MiaPaCa2, AsPC-1) αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος με την μέθοδο ανοσοαποτύπωσης κατά Western (Western Blot) εκτιμήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου c-FLIP. Πραγματοποιήθηκε επώαση κυτταρικών σειρών με τον παράγοντα CH-11 πριν και έπειτα από αποσιώπηση του γονιδίου c-FLIP πυροδοτώντας με αυτόν τον τρόπο το εξωγενές μονοπάτι της απόπτωσης. Η κυτταρική βιωσιμότητα και η απόπτωση των κυττάρων εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο χρώσης Trypan blue, με ανοσοφθορισμό (DAPI) καθώς και με χρώση Ανεξίνη–V και μέτρηση με κυτταρομετρία ροής . Επίσης επιδράσαμε στις καρκινικές κυτταρικές σειρές με έναν ειδικό αναστολέα της ενεργοποίησης του NF-κB. Με ανοσοϊστοχημεία πραγματοποιήθηκε η μελέτη της έκφρασης του μορίου c-FLIP σε μια σειρά από δείγματα ιστών, 33 από τα οποία αποτελούσαν ιστούς καρκινικού παγκρέατος και 14 φυσιολογικούς παγκρεατικούς ιστούς. Αποτελέσματα : Με Western blot ανάλυση παρατηρήθηκε υπερέκφραση του γονιδίου c-FLIP σε όλες τις κυτταρικές σειρές και σε όλα τα δείγματα ιστών που προέρχονταν από αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος. Επιδρώντας στις κυτταρικές σειρές αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος MiaPaCa2 και AsPC-1 με τον παράγοντα CH-11 παρουσιάστηκε μειωμένη έως και καθόλου απόπτωση των κυττάρων παρουσία του γονιδίου c-FLIP. Αντιθέτως, επίδραση στις ίδιες κυτταρικές σειρές με τον παράγοντα CH-11, ενώ είχε αποσιωποιηθεί το γονίδιο c-FLIP με ειδικά siRNA, είχε ως αποτέλεσμα το διμερισμό των κασπασών 8 και 3 που υποδηλώνει αυξημένη απόπτωση των κυττάρων. Επιπλέον η αναστολή της ενεργοποίησης του ΝF-κΒ οδήγησε σε ουσιαστική μείωση των επιπέδων έκφρασης και των δύο ισοτύπων του γονιδίου c-FLIP στις κυτταρικές σειρές MiaPaCa-2 και ΑsPC-1. Συμπεράσματα : Η υπερέκφραση του γονιδίου c-FLIP συμβάλλει στην επιβίωση των κυττάρων του αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος αναστέλλοντας το μηχανισμό του εξωγενούς μονοπατιού της απόπτωσης. Αντίθετα, η αναστολή του NF-κΒ μειώνει τα επίπεδα έκφρασης του c-FLIP και επαναφέρει την ενεργοποίηση του εξωγενούς μονοπατιού της απόπτωσης. Συμπερασματικά, η ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου του c-FLIP μπορεί να αποτελέσει μελλοντικό στόχο στη θεραπεία του αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος.

Καρκίνος παγκρέατος
Pancreatic cancer
NF-kB
c-Flip

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.