Χρήση μεθόδου Power Doppler στη μελέτη προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Use of Power Doppler method in the study of premalignant and malignant lesions of the uterine cervix
Χρήση μεθόδου Power Doppler στη μελέτη προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας

Μπελίτσος, Παναγιώτης

Three-dimensional Power Doppler ultrasonography is a method used for the study of the vasculature and blood flow inside solid organs. Vascularity is expressed by the vascularization index (VI) and blood flow by the flow index (FI), while vascularization flow-index (VFI) also exists and derives from the other two indices. In literature there are few studies dealing with the application of 3D Power Doppler sonography for the study of cervical cancer. The present study examines the characteristics of the vasculature and blood flow in 71 patients with invasive cervical cancer and 61 women with precancerous lesions and compares them with 33 healthy women. We studied all three vascular indices using three different PRF values (0.3 MHz, 0.6MHz and 0.9 MHz) and identified correlations with clinical and pathological characteristics of the disease. We also determined the discriminative ability of these indices for each group of women in the study.We found that all three vascular indices differ significantly among the three groups of women and are significantly higher in women with invasive cervical cancer. They do not differ significantly with respect to tumor stage (resectable tumors compared with non-resectable), degree of tumor differentiation, lymphovascular space involvement and metastasis to pelvic lymph nodes. We also estimated the intra-observer reproducibility of vascular indices and cervical volume measurements and was found to be very high. Furthermore, we classified the vascular architecture of the tumor into 4 patterns: Regional, Diffuse, Single Vessel and Scattered. Tumors with diffuse vascularization pattern have significantly higher VI, FI and VFI. We found statistically significant positive correlation of the pattern with lymphovascular space involvement and cervical volume. The various stages of the disease (operable versus inoperable cancer), degree of tumor malignancy and infiltration of the pelvic lymph nodes were not associated with a certain pattern of vasculature.In conclusion it seems that three-dimensional Power Doppler ultrasonography is a promising new method for the study, diagnosis and follow up of patients with precancerous lesions and invasive cancer of the uterus.
Η τρισδιάστατη Power Doppler υπερηχογραφία είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μελέτη τη αγγείωσης και της αιματικής ροής εντός συμπαγών οργάνων. Η αγγείωση εκφράζεται από το δείκτη αγγείωσης (VI) και η αιματική ροή από το δείκτη ροής (FI), ενώ υπάρχει και δείκτης αγγείωσης-ροής (VFI) που προκύπτει από του άλλους δύο δείκτες. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες μελέτες που ασχολούνται με την εφαρμογή της 3D Power Doppler υπερηχογραφίας στη μελέτη του καρκίνου της μήτρας. Με την παρούσα μελέτη εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά της αγγείωσης και της αιματική ροής σε 71 ασθενείς με διηθητικό καρκίνο του τραχήλου και σε 61 γυναίκες με προκαρκινικές αλλοιώσεις και τις συγκρίνουμε με 33 υγιείς γυναίκες. Μελετήθηκαν και οι τρεις αγγειακοί δείκτες σε τρεις διαφορετικές τιμές του PRF (0.3 MHz, 0.6MHz και 0.9 MHz) και προσδιορίστηκαν οι συσχετίσεις τους με τα κλινικο παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά της νόσου. Επίσης προσδιορίστηκε η διακριτική ικανότητα αυτών για την κάθε ομάδα γυναικών της μελέτης. Βρήκαμε ότι και οι τρεις αγγειακοί δείκτες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των τριών ομάδων γυναικών και είναι σημαντικά υψηλότεροι στις γυναίκες με διηθητικό καρκίνο του τραχήλου. Δεν διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με το στάδιο του όγκου (χειρουργήσιμοι όγκοι σε σχέση με μη χειρουργήσιμους), το βαθμό διαφοροποίησης του όγκου, τη διήθηση του λεμφαγγειακού χώρου και τη διήθηση των πυελικών λεμφαδένων. Προσδιορίστηκε και η επαναληψιμότητα των μετρήσεων των τιμών των αγγειακών δεικτών και του όγκου του τραχήλου εντός του ίδιου παρατηρητή και βρέθηκε πολύ υψηλή.Επίσης η αγγείωση των καρκινικών όγκων ταξινομήθηκε σε 4 πρότυπα: περιοχική (Regional), διάχυτη (Diffuse), ενός κύριου αγγείου (Single Vessel) και διάσπαρτη (Scattered). Όγκοι με διάχυτο πρότυπο αγγείωσης έχουν σημαντικά υψηλότερο VI, FI και VFI. Βρέθηκε θετική συσχέτιση στατιστικά σημαντική του προτύπου με τη διήθηση του λεμφαγγειακού χώρου και τον όγκο του τραχήλου. Τα διάφορα στάδια της νόσου, (χειρουργήσιμος σε σχέση με μη χειρουργήσιμος καρκίνος), βαθμός κακοήθειας του όγκου ή διήθηση των πυελικών λεμφαδένων δεν σχετιζόταν περισσότερο με κάποιο πρότυπο αγγείωσης. Συμπερασματικά φαίνεται ότι η τρισδιάστατη Power Doppler υπερηχογραφία είναι μία πολλά υποσχόμενη νέα μέθοδος για τη μελέτη, διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με προκαρκινικές αλλοιώσεις και διηθητικό καρκίνο της μήτρας.

Αγγειογένεση
Vascularity index
Δείκτης αγγείωσης / ροής
Power doppler ultrasound
Three-dimensional ultrasound
Προκαρκινικές αλλοιώσεις τραχήλου
Τρισδιάστατη υπερηχογραφία
Flow index
Πρότυπο αγγείωσης
Υπερηχογραφική αγγειογραφία
Precancerous lesions of the uterine cervix
Υπερηχογράφημα
Καρκίνος τραχήλου μήτρας
Cervical cancer

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.