Ανάλυση παραγόντων και κριτηρίων και υλοποίηση μοντέλου βελτίωσης ολικής ποιότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Analysis of factors and their criteria and implementation of model that improves total quality in the secondary education
Ανάλυση παραγόντων και κριτηρίων και υλοποίηση μοντέλου βελτίωσης ολικής ποιότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ζωγόπουλος, Ευστάθιος

Object of this doctoral (PhD) thesis is to analyze the factors and their criteria on the total quality secondary institutions and to create a dynamic total quality model, with final objective to improve the educational process of secondary education in its entirety. This thesis is structured in seventeen chapters. More specifically: The first chapter deals with the modern principles of TQM. The second chapter refers to total quality education. The third chapter is analyzing the European policy on the issues of total quality educational organisms and secondary education system are presented in various European countries as well as in the Eurydice Network. The third chapter deals with the European policy on total quality educational institutions and secondary school systems are presented in various European countries and Eurydice. The fourth chapter deals with quality awards. The fifth chapter deals with the major worldwide quality indicators. The sixth chapter provides an overview of the structure of the Greek educational system, of secondary education as well as the legal framework and the developmental strategy for period 2007-2013. From the seventh chapter begins the analysis of the factors and criteria that contribute to the improvement of total quality in secondary education. This chapter refers to the factor "leadership" and its multicriteria analysis. The eighth chapter deals with the factor "curricula" and its multicriteria analysis. The ninth chapter deals with the factor "books, software, hardware" and its multicriteria analysis. The tenth chapter deals with the factor "teachers" and its multicriteria analysis The eleventh chapter deals with the factor "school unit" and in the multicriteria analysis of this factor. The twelfth chapter refers to the factor "students-parents" and in the multicriteria analysis of this factor. The thirteenth chapter refers to the factor "material and technical infrastructure-logistics" and its multicriteria analysis. The fourteenth chapter refers to the factor "resources" and in the multicriteria analysis. The fifteenth chapter refers to the factor "educational research" and in the multicriteria analysis. The sixteenth chapter refers to the coherent factor "educational evaluation-assessment" and in the multicriteria analysis includes the evaluation of educational work, evaluation of education, teacher’s evaluation, evaluation of the school unit and student assessment. The seventeenth chapter refers to o the most popular models of quality educational institutions. This chapter sets out the proposed model that improves total quality in secondary education. The thesis is completed with conclusions, proposals and bibliographic references. The main conclusion is that the rational development of methodological factors and criteria developed may create a dynamic model of quality secondary education which enhances totaly the educational process.
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάλυση των παραγόντων και των κριτηρίων των παραγόντων αυτών που αφορούν στην ολική ποιότητα δευτεροβάθμιων οργανισμών και η δημιουργία ενός δυναμικού μοντέλου ολικής ποιότητας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα διατριβή είναι διαρθρωμένη σε δεκαεπτά κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα:Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις σύγχρονες αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ολική ποιότητα στην εκπαίδευση. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η Ευρωπαϊκή πολιτική για θέματα ολικής ποιότητας εκπαιδευτικών οργανισμών και παρουσιάζονται συστήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και το Δίκτυο Ευρυδίκη. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα κυριότερα ανά τον κόσμο βραβεία ποιότητας.Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους δείκτες ποιότητας. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση της δομής του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που την διέπει και της γενικής διοίκησης, ενώ παρατίθεται και η αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007-2013. Από το έβδομο κεφάλαιο ξεκινά η ανάλυση των παραγόντων και των κριτηρίων αυτών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ολικής ποιότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται στον παράγοντα «ηγεσία» και στην πολυκριτηριακή ανάλυσή του. Το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται στον παράγοντα «αναλυτικά προγράμματα σπουδών» και στην πολυκριτηριακή ανάλυσή του. Το ένατο κεφάλαιο αναφέρεται στον παράγοντα «βιβλία, λογισμικό, υλικό) και στην πολυκριτηριακή ανάλυσή του. Το δέκατο κεφάλαιο αναφέρεται στον παράγοντα «εκπαιδευτικοί» και στην πολυκριτηριακή ανάλυση του παράγοντα αυτού (επάρκεια γνωστικού αντικειμένου, σχετικότητα με το διδακτικό αντικείμενο-αναθέσεις, επαγγελματική ενδυνάμωση-ανάπτυξη, επιμόρφωση και κατάρτιση, ικανοποίηση από το επάγγελμα, εμπειρία, καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι και πρακτικές, χρήση ΤΠΕ, επάρκεια διδακτικού προσωπικού, αξιολόγηση). Το ενδέκατο κεφάλαιο αναφέρεται στον παράγοντα «σχολική μονάδα» και στην πολυκριτηριακή ανάλυση του παράγοντα αυτού. Το δωδέκατο κεφάλαιο αναφέρεται στον παράγοντα «μαθητές - γονείς» και στην πολυκριτηριακή ανάλυση του παράγοντα αυτού. Το δέκατο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στον παράγοντα «υλικοτεχνική υποδομή» και στην πολυκριτηριακή ανάλυσή του. Το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον παράγοντα «πόροι» και στην πολυκριτηριακή ανάλυση αυτού. Το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον παράγοντα «εκπαιδευτική έρευνα» και την πολυκριτηριακή ανάλυσή του. Το δέκατο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στο συνεκτικό παράγοντα «εκπαιδευτική αξιολόγηση» και η πολυκριτηριακή ανάλυσή του περιλαμβάνει την ξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την αξιολόγηση του μαθητή. Το δέκατο έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στα πιο δημοφιλή μοντέλα ποιότητας εκπαιδευτικών οργανισμών. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται το προτεινόμενο μοντέλο βελτίωσης ολικής ποιότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διατριβή ολοκληρώνεται με την αποτύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων και παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών. Το κεντρικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως από τη μεθοδολογική ορθολογική ανάπτυξη των παραγόντων και κριτηρίων που αναπτύσσονται δύναται να δημιουργηθεί ένα δυναμικό μοντέλο ποιότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της.

Ολική ποιότητα
Secondary education
Quality education model
School unit
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Μοντέλο ποιότητας εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική ερευνά και αξιολόγηση
Factors and criteria of quality education
Educational research and evaluation
Παράγοντες και κριτήρια ποιότητας εκπαίδευσης
Total quality
Σχολική μονάδα
Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Greek educational system
Teachers
Εκπαιδευτικοί

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.