Πολυανθεκτική pseudomonas aeruginosa: μηχανισμός πειραματικής σήψης: επίδραση στη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πολυανθεκτική pseudomonas aeruginosa: μηχανισμός πειραματικής σήψης: επίδραση στη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου

Παπαδάκης, Βασίλειος

Recent evidence suggests for a link between excess lipid peroxidation andspecific organ failures in sepsis. No study has ever been performed in sepsisby multidrug-resistant (MDR) Gram-negative bacteria. Lethal sepsis wasinduced in rats by the intraperitoneal injection of one MDR isolate ofPseudomonas aeruginosa. Produced malondialdehyde (MDA) was measuredin tissues five hours after bacterial challenge with the thiobarbiturate assayfollowed by HPLC analysis. MDA of septic rats was greater in the liver, spleenand aortic wall and it was lower in the right kidney compared to shamoperatedanimals. Intravenous administration of low doses of hydrocortisone30 minutes after bacterial challenge reduced significantly and specificallyaorta MDA levels. Animal findings suggest for a compartmentalization of lipidperoxidation in systemic infections by MDR Gram-negative bacteria. Theyalso indicate a selective mechanism of action of low dose of hydrocortisoneexplaining, at least in part, the clinical efficacy of this therapeutic regimen forthe achievement of hemodynamic stability in the event of septic shock.
Πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν διασύνδεση μεταξύ υπερβολικήςυπεροξείδωσης των λιπιδίων και ανεπάρκειες ορισμένων οργάνων πουοφείλονται στη σήψη. Καμία μελέτη όμως δεν έχει ποτέ πραγματοποιηθεί στησήψη που οφείλεται από πολυανθεκτικά (MDR) Gram-αρνητικά βακτήρια. Γιανα μελετήσουμε αυτό, προκαλέσαμε σήψη σε αρουραίους μέσωενδοπεριτοναϊκής έγχυσης ενός MDR μικροβίου της Pseudomonasaeruginosa. Η εκλυόμενη μάλονοδιαλδεϋδη (MDA) μετρήθηκε στους ιστούςμετά ομογενοποίηση και ανάλυση από σύστημα HPLC. Η παραπάνω μελέτησήψης σε αρουραίους ήταν θανατηφόρα. Η ιστική MDA ήταν μεγαλύτερη στοτοίχωμα του ήπατος, του σπλήνα και της αορτής, αλλά όχι στην καρδιά καιστους πνεύμονες σε σύγκριση με εικονικά χειρουργημένα ζώα. Επίσης ήτανμειωμενα στους νεφρούς συγκριτικά με τους υγιείς μάρτυρες. Η χορήγησηχαμηλής δόσης υδροκορτιζόνης 30 λεπτά μετά τη βακτηριακή πρόκλησημείωσε σημαντικά τις συγκεντρώσεις της MDA εκλεκτικά στο τοίχωμα τηςαορτής. Τα ευρήματα προτείνουν τη διαμερισματοποίηση της υπεροξείδωσηςτων λιπιδίων σε συστηματικές λοιμώξεις από MDR Gram-αρνητικά βακτήρια.Παράλληλα υποδεικνύουν ένα εκλεκτικό μηχανισμό δράσης της χαμηλήςδόσης υδροκορτιζόνης ερμηνεύοντας, εν μέρει, την κλινικήαποτελεσματικότητά της στην επίτευξη αιμοδυναμικής αστάθειας στο σηπτικόασθενή.

Hydrocortizone
Διαμερισματοποίηση υπεροξείδωση λιπιδίων
Ψευδομονάδα
Lipid peroxidation
Αιμοδυναμική αστάθεια
Gram αρνητικά βακτήρια
Malondialdehyde
Σήψη
Hemodynamic stability
Μαλονοδιαλδεΰδη
Compartmentalization lipid peroxidation
Υδροκορτιζόνη ( HC)
Sepsis
Pseudomonas aeruginosa
Υπεροξείδωση λιπιδίων
Gram negative bacteria

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.