Προγνωστική σημασία των ογκογονιδίων h-ras, c-fos, p53, c-jun σε ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδή αδένα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρογνωστική σημασία των ογκογονιδίων h-ras, c-fos, p53, c-jun σε ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδή αδένα

Σωτηριανάκος, Σωτήριος

Εισαγωγή: Μελέτες υποδεικνύουν πως μια αλληλουχία γενετικών γεγονότων πουχαρακτηρίζονται από διαγραφή και έκφραση διάφορων ογκογονιδίων, μπορεί ναοδηγήσουν σταδιακά σε ογκογένεση. Η έκφραση ορισμένων ογκογονιδίων πιστεύεταιότι σχετίζεται με την καρκινογένεση στο θυρεοειδή και την προοδευτική ανάπτυξηόγκων στον αδένα.Σκοπός: Η διερεύνηση της έκφρασης των ογκογονιδίων P53, c-fos, h-ras, c-jun σειστολογικά παρασκευάσματα παθήσεων του θυρεοειδή (καλόηθων και καρκίνων),καθώς και η προγνωστική σημασία τους στην ανάπτυξη καρκίνου στον θυρεοειδή. Οκαθορισμός επίσης ομάδων υψηλού κινδύνου που θα μπορούσαν να ωφεληθούν μεειδικά μέτρα ή συμπληρωματική θεραπεία.Υλικό και μέθοδος: Ερευνήσαμε ανοσοϊστοχημικά την έκφραση του p53ογκοκατασταλτικού γονιδίου, και των c-fos, h-ras και c-jun ογκογονιδίων σε 40ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς. Ιστολογικά παρασκευάσματα θυρεοειδούς από 20ασθενείς με καλοήθεις νόσους του θυρεοειδή εξετάσθηκαν επίσης.Οι 40 ασθενείς με καρκίνο στο θυρεοειδή ποίκιλαν ιστολογικά:• 24 με θηλώδες καρκίνωμα (60%)• 12 με θυλακιώδες καρκίνωμα (30%)• 3 με αναπλαστικό καρκίνωμα (7,5%)• 1 με μυελώδες καρκίνωμα (2,5%)Οι ασθενείς με καλοήθεις νόσους του θυρεοειδή απαρτίζονταν από:• 10 με αδενωματώδη βρογχοκήλη (50%)• 7 με βρογχοκήλη (35%)• 3 με θυρεοειδίτιδα Hashimoto (15%)Για την ανοστοϊστοχημική μελέτη των παρασκευασμάτων χρησιμοποιήσαμε τημέθοδο στρεπταβιδίνης-βιοτίνης- υπεροξειδάσης με μονοκλωνικά αντισώματα ειδικά80για κάθε ογκογονίδιο. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τοFisher’s exact test ενώ η στατιστική σημαντικότητα με το Student’s t-test.Αποτελέσματα: Bρήκαμε ότι η έκφραση του p53 εντοπίζεται συχνότερα σταθυρεοειδικά καρκινώματα (57.5%) παρά στους καλοήθεις όγκους (10%).Υπερέκφραση του c-fos επίσης βρέθηκε συχνότερη στα καρκινώματα (30%) παράστους καλοήθεις όγκους (5%). Η μεμονωμένη έτσι έκφραση των p53 και c-fos ήτανπιο επικρατούσα στα καρκινώματα του θυρεοειδή παρά στους καλοήθεις όγκους(p=0,001 και p=0,04 αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε επίσης αξιοσημείωτη αύξηση τηςσυνέκφρασης των p53 και c-fos γονιδίων (p=0,02) στους ασθενείς με καρκίνο στοθυρεοειδή και με ταυτόχρονη μετάσταση στους περιοχικούς λεμφαδένες.Επιπλέον τοc-fos ογκογονίδιο βρέθηκε υπερεκφρασμένο μόνο στις γυναίκες ασθενείς με καρκίνοτου θυρεοειδή. Σχετικά με το ras και το c-jun ογκογονίδιο δεν παρατηρήθηκε καμίασημαντική ανίχνευση.Συμπερασματικά, το ογκοκατασταλτικό ογκογονίδιο p53 και το ογκογονίδιο c-fosείναι σημαντικά υπερεκφρασμένα στους ασθενείς με καρκίνο στο θυρεοειδή,υποδεικνύοντας το ρόλο τους στους γενετικούς μηχανισμούς που οδηγούν στηνογκογένεση του θυρεοειδούς. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται επιπλέον από τηνπαρατήρηση πως η συνέκφραση των p53 και c-fos ογκογονιδίων συνδεόταν μεμετάσταση στους περιοχικούς λεμφαδένες, και γενικότερα πιο προχωρημένη νόσο σεασθενείς με καρκίνο στο θυροειδή.
Introduction: Evidence suggests that a sequence of genetic events characterized bydeletion and expression of several oncogenes may lead progressively totumorigenesis. Some oncogenes’s expression is believed that is correlated withcarcinogenesis and tumor progression in thyroid gland.Objective: The identification of P53, c-fos, h-ras, c-jun oncogenes’s expression inpathological specimens of thyroid diseases (cancer and benign), and their prognosticvalue in the progression of thyroid cancer. The identification also of possible high riskgroups which would have special management or adjavant treatment.Materials and methods: We investigated immunohistochemically p53 tumorsuppressor gene, c-fos, ras and c-jun oncogenes in forty patients with thyroid cancerand in twenty patients with benign thyroid diseases. The forty patients with thyroidcancer varied histologically; 24 with papillary carcinoma (60%), 12 with follicularcarcinoma (30%), 3 with anaplastic carcinoma (7.5%) and one with medullarycarcinoma (2.5%). The patients with benign thyroid diseases consisted of 10 withadenomatous goiter (50%), 7 patients with goiter (35%) and three patients withHashimoto thyroiditis (15%).Immunohistochemical staining was performed on sections using the streptavidinbiotin-peroxidase method with monoclonal antibodies specific for every oncogene.Statistical analysis was performed using the Fisher’s exact test and statisticalsignificans by Student’s t-test.Results: We found that the expression of p53 was detected more often in thyroidcarcinomas (57.5%) rather than benign tumors (10%). C-fos overexpression was alsofound more frequent in carcinomas (30%) rather than benign tumors (5%). So theindividual expression of p53 and c-fos was more prevalent in thyroid carcinomasrather than in benign tumors (p=0.001 and p=0.04 respectively). In addition, inpatients with thyroid cancer and metastasis to the regional lymph nodes a marked82increase of coexpression of both p53 and c-fos was found (p=0.02). Furthermore c-foswas overexpressed in only female thyroid cancer patients. Concerning ras and c-junoncogene no significant detection was observed.In conclusion, we report that p53 and c-fos are significantly overexpressed in thyroidcancer patients, indicating their role in the genetic mechanisms leading to thyroidtumorigenesis. The later hypothesis is further supported by the observation that p53/cfoscoexpression was related with lymph nodes metastasis in patients with thyroidcancer and generally more advanced disease status.

Καρκίνος θυρεοειδούς
Thyroid cancer
Goiter
C - Jun
Βρογχοκήλη
H - Ras
C - FOS
Αδένωμα θυρεοειδούς
P-53
Adenoma thyroid


Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.