Prognostic value of no - dipping arterial blood pressure and heart risk stratification in patients with hypertension

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η προγνωστική αξία της μη καταβύθισης (non - dipping) της αρτηριακής πίεσης τις νυκτερινές ώρες και η διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε υπερτασικούς ασθενείς
Prognostic value of no - dipping arterial blood pressure and heart risk stratification in patients with hypertension

Γιαννούκος, Κωνσταντίνος

Εισαγωγή: η τιμή της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου θεωρείται ως η αντιπροσωπευτική πίεση του οργανισμού, δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται από ψυχολογικές, διατροφικές ή άλλες συνήθειες που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, η μη επαρκής πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου (non dipping status), η οποία έχει μελετηθεί εκτενώς και έχει συσχετιστεί με βλάβες στα όργανα στόχους και κακή πρόγνωση, δεν είναι έννοια ταυτόσημη με τη νυκτερινή υπέρταση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση των τιμών της συστολικής και διαστολικής νυκτερινής πίεσης με τις αντίστοιχες τιμές πίεσης ιατρείου και 24ωρης καταγραφής, καθώς και η σύγκριση νυκτερινών υπερτασικών με νυκτερινούς νορμοτασικούς ως προς τα εργαστηριακά χαρακτηριστικά τους, καθώς και με άλλα επιμέρους στοιχεία της 24ωρης καταγραφής της ΑΠ. Σκοπός: Σκοπός είναι να διακρίνουμε αν υπάρχει προγνωστική αξία των dipping και non dipping patterns σε καρδιαγγειακό κίνδυνο. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη, που περιλαμβάνει 605 ασθενείς, με προ-υπέρταση και επιλεγμένοι τυχαία αφού 139 από αυτούς χαρακτηρίστηκαν ως non dippers και 466 dippers. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 20-74 ετών με BMI μέσο όρο στα 26 δηλαδή υπέρβαροι, και 45 από τους 605 παρουσίαζαν συγκαλυμμένη υπέρταση. Η 24ωρη καταγραφή της ΑΠ έγινε κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας με τις ηλεκτρονικές συσκευές Spacelabs units 90207 (Redmond, WA, USA). Εν συντομία, το πιεσόμετρο τέθηκε στο μη επικρατούν άνω άκρο και πραγματοποιούνταν μετρήσεις ανά 15 λεπτά κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανά 20 λεπτά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα διαστήματα ημέρας και νύχτας ορίστηκαν με ειδικό ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι ασθενείς, το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την ώρα κατάκλισης και έγερσης, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα του ύπνου και τη φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της καταγραφής. Αποτελέσματα: Τα κύρια ευρήματα της μελέτης είναι ότι οι ασθενείς με νυκτερινή αρτηριακή υπέρταση χαρακτηρίζονται από υπέρμετρη ινότροπη απάντηση κατά την άσκηση, αυξημένη αρτηριακή σκληρία και αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέως στον ορό. Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης ότι η μειωμένη νυκτερινή πτώση της ΑΠ ασκεί ανεπιθύμητη επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα και επιπροσθέτως αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό κριτήριο για τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις ισχυρές συσχετίσεις της νυκτερινής διαστολικής και κυρίως της νυκτερινής συστολικής αρτηριακής πίεσης με υποκλινικές βλάβες στην καρδιά, την κεντρική αορτή, τα περιφερικά αγγεία και το νεφρικό παρέγχυμα, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Εμείς διακρίναμε ξεκάθαρα ότι οι (ND) έδωσαν μεγαλύτερο έργο καρδιάς (RPP) σε σχέση με τις άλλες δυο κατηγορίες και ότι η συσχέτιση των (D) με όλες τις τιμές της συστολικής πίεσης, που σημαίνει ότι οι μεταβλητές αυτές επηρεάζονται από το dipping pattern Αναμενόμενα λοιπόν και τα αποτελέσματα που δείχνουν ότι η απόδοση της συστολικής πίεσης, η μέγιστη διαστολική πίεση αλλά και οι μετρήσεις της διαστολικής πίεσης στα 3,6,9, λεπτά μας έδειξαν ότι οι ND υπερισχύουν με μεγάλη διαφορά Συμπεράσματα: Στην καθημερινή κλινική πράξη η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ιατρείου – τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο – θεωρείται εξέταση χαμηλής αξιοπιστίας. Ωστόσο, με βάση τις τιμές της αρτηριακής πίεσης ιατρείου αναγκαζόμαστε να λάβουμε σημαντικές θεραπευτικές αποφάσεις για τον ασθενή. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, μας παρέχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα τόσο όσον αφορά το πραγματικό αιμοδυναμικό φορτίο του ασθενούς, όσο και τον κίνδυνο των βλαβών οργάνων στόχων της αρτηριακής υπέρτασης Το non-dipping pattern αποτελεί μια προγνωστική αξία για την εκδήλωση καρδιαγγειακών παθήσεων και στον Ελλαδικό χώρο Απαιτούνται όμως περισσότερες μελέτες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς, στους οποίους και θα πρέπει να αξιολογηθούν πιθανές βλάβες σε όργανα αφού είναι γνωστό η αρτηριακή υπέρταση προκαλεί σοβαρές βλάβες σε όργανα και ιστούς.
Introduction: The value of the blood pressure during the nocturnal sleep is considered as the representative pressure of the body, since it is not affected by psychological, dietary or other habits during the day. Moreover, inadequate lowering of blood pressure during nighttime sleep (non-dipping status) has been studied extensively and has been associated with target organ damage and poor prognosis, it is synonymous with nocturnal hypertension. Aim: The purpose of this study is to correlate the values of systolic and diastolic blood pressure at night with the corresponding values of pressure clinic and 24 hour recording, and the nocturnal hypertensive compared with normotensive nocturnal in the laboratory features, as well as other components of the 24 hour log BP The purpose is to discern whether there is predictive value of dipping and non-dipping patterns in cardiovascular risk. Methods: This is a cross-sectional study involving 605 patients with pre-hypertension and selected at random after 139 of them were classified as non-dippers and 466 dippers. The ages of participants ranged from 20-74 years with a BMI averaged 26 meaning overweight, and 45 out of 605 were disguised hypertension. The 24-hour BP recording was made during a working day with electronic devices Spacelab’s units 90207 (Redmond, WA, USA). Briefly, the monitor was not in prevailing upper end and made measurements every 15 minutes during daytime and every 20 minutes during the night. The intervals defined day and night with a special questionnaire completed by patients, which included questions about bedtime and getting up, and questions about the quality of sleep and physical activity during the recording. Results: The main findings of the study is that patients with nocturnal hypertension characterized by excessive inotropic response during exercise, increased stiffness and elevated blood levels of uric acid in serum. These findings support the hypothesis that reduced nocturnal decline in BP carries adverse effect on the cardiovascular system and additionally an important diagnostic criterion for their treatment. These results are confirmed by the strong correlation of nocturnal diastolic and mainly nocturnal systolic blood pressure with subclinical damage to the heart, the central aorta, peripheral vessels and the renal parenchyma, both women and men. We discerned clearly that (ND) gave greater heart work (RPP) in respect to the other two categories and that the correlation of (D) with all values of the systolic pressure, which means that these variables are affected by the dipping pattern Conclusions: In routine clinical practice, blood pressure clinic - in recent years more and more - is considered low test reliability. However, based on the values of blood pressure clinic forced to take important treatment decisions for the patient. The information contained on ambulatory blood pressure, provide us with a more complete picture, both in terms of the actual hemodynamic load of the patient, and the risk of target organ damage in hypertension The non-dipping pattern is a predictive value for the onset of cardiovascular disease and in Greece but more studies is needed in larger populations to whom they should assess potential damage to organs known as hypertension causing severe damage to organs and tissues.

Hypertension
Υπέρταση
Καρδιαγγειακός κίνδυνος
Καταβύθιση
Cardiovascular risk
Μη καταβύθιση
Non - dipping
Dipping

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.