Μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών με τη χρήση μη γραμμικών και μη παραμετρικών μπεϋζιανών μεθόδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Modelling financial time series using nonlinear and nonparametric bayesian methods
Μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών με τη χρήση μη γραμμικών και μη παραμετρικών μπεϋζιανών μεθόδων

Giannikis, Dimitrios
Γιαννίκης, Δημήτριος

The scope of the thesis is to provide an original contribution in modeling financial time series (i.e financial returns). We propose/extend univariate and multivariate models in order to better explain the financial returns and capture the well known stylized facts which characterize them. In particular we propose a Threshold Normal Mixture Garch model, in order to model the fat tails and estimate more efficiently the tail risk. We develop a Threshold Regression Model to examine/identify the nonlinear risk exposures in Hedge fund strategies and to test the existence of market timing abilities. Moreover we propose a new Multivariate Garch Model which allows the different series (i.e Hedge funds) to be affected by different predictors (risk factors). For all these models we consider the problem of estimation, model selection and prediction by using Markov Chain Monte Carlo methods and Bayesian techniques.Moreover we use MCMC methods in the context of Bayesian nonparametric inference in order to classify Hedge Fund Series with respect to their managers or the Garch specification.
Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι η πρωτότυπη συμβολή στις περιοχές μοντελοποίησης χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών. Προτείνουμε/ επεκτείνουμε μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά υποδείγματα ώστε να ερμηνεύσουμε τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και να συλλάβουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά που τα διέπουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε ένα υπόδειγμα με διαφορετική μίξη κανονικών κατανομών και μεταβαλλόμενη διακύμανση μεταξύ μεταιχμίων (Threshold Normal Mixture Garch model) για την καλύτερη μοντελοποίηση των παχιών ουρών και εκτίμηση του κινδύνου που σχετίζεται με αυτές. Αναπτύσσουμε ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης ορίων (Threshold Regression model) για να εξετάσουμε/εντοπίσουμε μη γραμμικές σχέσεις μεταξύ αποδόσεων και παραγόντων των αγορών καθώς και να ελέγξουμε αν οι διαχειριστές αντισταθμικών κεφαλαίων (Hedge Funds) διαθέτουν ‘Market Timing Abilities’. Επίσης προτείνουμε ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα μεταβαλλόμενης διακύμανσης που επιτρέπει διαφορετικές εξαρτημένες μεταβλητές (αντισταθμικά κεφάλαια) να επηρεάζονται από διαφορετικές μεταβλητές. Μελετάμε τα θέματα εκτίμησης, επιλογής υποδειγμάτων και προβλέψεων με τη χρήση Μαρκοβιανών Αλυσίδων Μόντε Κάρλο (Markov Chain Monte Carlo (MCMC)) μεθόδων και Μπεϋζιανών τεχνικών.Επίσης χρησιμοποιούμε MCMC μεθόδους στο πλαίσιο της μη παραμετρικής Μπεϋζιανής συμπερασματολογίας για να ταξινομήσουμε αντισταθμικά κεφάλαια ανάλογα με τους διαχειριστές τους ή τις ‘Garch’ διαδικασίες που ακολουθούν.

Time varying volatility
Αλγόριθμοι Μαρκοβιανών Αλυσίδων Μόντε Κάρλο
Time series
MCMC
Μεταβαλλόμενη διακύμανση
Υποδείγματα ορίων
Threshold regression models
Αντισταθμικά κεφάλαια
Επιλογή υποδειγμάτων
Model Selection
Hedge funds
Bayesian inference
Econometrics
Μπευζιανή συμπερασματολογία
Χρονολογικές σειρές
Οικονομετρία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


Athens University Economics and Business (AUEB)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.