Διαχειριστικές διαδικασίες στο περιβάλλον εκ μέρους των αρμόδιων τοπικών αρχών και κατάρτιση υποδειγμάτων επίλυσης περιβαλλοντικών κρίσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Management procedures in the environment by the competent local authorities and establishment of a model for solving environmental crisis
Διαχειριστικές διαδικασίες στο περιβάλλον εκ μέρους των αρμόδιων τοπικών αρχών και κατάρτιση υποδειγμάτων επίλυσης περιβαλλοντικών κρίσεων

Trakada, Maria
Τρακαδά, Μαρία

In recent years disputes over environmental issues have become more frequent therefore the need to find tools and methods in order to resolve environmental disputes has arisen. The aim of this study is to create a model, which will facilitate the prevention of a crisis during the implementation of a project which may have environmental impacts. The model provides for the conditions, so that for each aspect and for each stage of the crisis there can be guidelines to resolve it. The final product of this research is the standardization of appropriate procedures for resolving environmental conflicts with a step by step approach and visualization in order to produce the relevant response.Within this framework a model has been developed, which is based on the effective public participation during the decision and implementation stages of a project. Emphasis has been given on the role of local government in decision-making as well as the institutional processes through which the settlement of the crisis is achievable by streamlining environmental information management and participatory process, for each stakeholder.
Κεντρικός άξονας της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ενός μοντέλου που, έχοντας ως πρωτεύοντα στόχο την αποφυγή της κρίσης και την υλοποίηση των προεπιλεγμένων στόχων, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης περιβαλλοντικής πολιτικής, θα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε για κάθε χαρακτηριστικό και για κάθε στάδιο της κρίσης να υφίστανται ανάλογες προτάσεις και αρχές επίλυσης αυτής της κατάστασης. Τελικό προϊόν της έρευνας αυτής είναι η συστηματική τυποποίηση επιλεγμένων διαδικασιών επίλυσης των περιβαλλοντικών κρίσεων με βήμα προς βήμα σχεδιασμό και απεικόνισή τους.Στο πλαίσιο αυτό εκπονείται και παρουσιάζεται ένα μοντέλο αντιμετώπισης μιας περιβαλλοντικής κρίσης, το οποίο στηρίζεται στο επιθυμητό και αποτελεσματικότερο επίπεδο δημόσιας συμμετοχής – με έμφαση στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης- στη λήψη αποφάσεων και στις θεσμικές διαδικασίες, μέσω των οποίων, η διευθέτηση της κρίσης είναι επιτεύξιμη. Βασικό άξονα αποτελεί η διαχείριση της περιβαλλοντικής πληροφορίας και η συμμετοχική διαδικασία, στο βαθμό που είναι εφικτό για κάθε ομάδα εμπλεκομένων, που διαθέτουν κάποια μορφή εξουσίας.

Περιβάλλον
Environment
Crises
Management
Διαχείριση
Κρίση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences

BY_NC_ND*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.