Ανάπτυξη εξειδικευμένων μικροσυστοιχιών DNA για την ανάλυση της δραστικότητας του NF-kB σε ανθρώπινα λεμφώματα

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Development of specialized DNA microarrays for the analysis of NF-kB activity in human lymphomas
Ανάπτυξη εξειδικευμένων μικροσυστοιχιών DNA για την ανάλυση της δραστικότητας του NF-kB σε ανθρώπινα λεμφώματα

Μπάνος, Άγγελος

Monoallelic gene expression
Antiviral response
Microarrays
Genomics
Μικροσυστοιχίες
Interchromosomal interactions
Gene expression
Στοχαστικότητα
Γονιδιακή έκφραση
Μεταγραφή
Διαχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις
Μονοαλληλική έκφραση
Trancription
Αντιϊική απόκριση
Stochasticity
Γονιδιωματική

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)