Η συμβολή του διφασματικού δείκτη παρακολούθησης της εγκεφαλικής λειτουργίας σε καρωτιδικές ενδαρτηρεκτομές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
The use of bispectral index monitoring in carotid endarterectomy
Η συμβολή του διφασματικού δείκτη παρακολούθησης της εγκεφαλικής λειτουργίας σε καρωτιδικές ενδαρτηρεκτομές

Προδρόμου, Χριστιάνα

Carotid endarterectomy (CEA) has been shown to be an effective treatment in patients with severe, symptomatic or asymptomatic, internal carotid stenosis. Intraoperative ischaemia during carotid cross-clamping is a major complication and prompt recognition of insufficient cerebral blood supply is crucial. None of the already existing forms of monitoring cerebral blood flow is believed to be the best, as none of these has 100% sensitivity or specificity. AIM: The aim of this study was to evaluate the possible correlation of Bispectral Index Monitoring (BIS) with intraoperative cerebral ischaemia in CEA under general anaesthesia. PATIENTS AND METHODS: In this study, 40 patients were included, undergoing elective CEA for both symptomatic and asymptomatic carotid artery stenosis with shunting under general anesthesia. The patients were randomly allocated to 2 groups based on the inhaled anaesthetic used for the maintenance in anaesthesia (Group A: Sevoflurane and Group B: Desflurane). Data were based on arterial pressure, heart rate and BIS values recorded at 10 different surgery time points, with special attention paid during carotid clamping. The two groups were also compared for early and late recovery. RESULTS: The mean carotid clamping time did not differ statistically between the 2 groups, with mean value in Group A:66.4 and in Group B:58,5. The mean BIS values in both groups at the recorded surgery time points were kept constant between 40-60, with the lowest mean value 46,53 one minute after the carotid clamping release. Only 2 of the total of 40 patients experienced clinical signs of cerebral ischemia. Only one of these 2 patients had a sudden BIS decrease after the carotid clamping release. Another 2 of the total of 40 patients had BIS values decrease during the recorded surgery time points, without clinical signs of cerebral ischemia. Regarding the recovery, patients in Group B (Desflurane) had faster early recovery than patients of Group A (Sevoflurane). CONCLUSION: During CEA under general anaesthesia BIS may decrease or remain unchanged in the values of 40-60. BIS decrease may indicate reduced cerebral blood 131 flow, but it can not be used as a 100% reliable indicator in CEA for early recognition of cerebral ischemia.
Η καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή (ΚΕΑ) αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της σοβαρού βαθμού, συμπτωματικής ή ασυμπτωματικής καρωτιδικής στένωσης. Η διεγχειρητική ισχαιμία κατά την διάρκεια του καρωτιδικού αποκλεισμού αποτελεί μία τεράστια επιπλοκή για αυτό και η πρώιμη αναγνώριση της μειωμένης εγκεφαλικής αιμάτωσης είναι ζωτικής σημασίας. Καμία από τις μεθόδους παρακολούθησης της εγκεφαλικής λειτουργίας που ήδη υπάρχουν δεν έχει εδραιωθεί καθώς καμία δεν διαθέτει 100% ευαισθησία ή ειδικότητα. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης του διφασματικού δείκτη παρακολούθησης του βάθους αναισθησίας (BIS) με την διεγχειρητική ισχαιμία σε επεμβάσεις καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής υπό γενική αναισθησία. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά περιλήφθηκαν στην μελέτη 40 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε εκλεκτική καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή με χρήση ενδοαυλικής παράκαμψης τόσο για συμπτωματική όσο και για ασυμπτωματική στένωση καρωτίδας, υπό γενική αναισθησία. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, ανάλογα με τον πτητικό παράγοντα διατήρησης της αναισθησίας (Ομάδα Α: σεβοφλουράνιο και Ομάδα Β:δεσφλουράνιο). Γινόταν καταγραφή των τιμών της αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού και των τιμών του BIS σε καθορισμένες δέκα χρονικές στιγμές, κυρίως γύρω από τη περίοδο του καρωτιδικού αποκλεισμού. Επίσης συγκρίθηκαν οι δύο ομάδες όσο αφορά την πρώιμη ανάνηψη στο χώρο του χειρουργείου και την μετέπειτα ανάνηψη στην αίθουσα ανάνηψης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο χρόνος καρωτιδικού αποκλεισμού δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες, με μέση τιμή στην ομάδα Α: 66,4 και στην ομάδα Β: 58,5. Η μέση τιμή του BIS και στις δύο ομάδες στους χρόνους που μελετήθηκαν διατηρήθηκε μέσα στα φυσιολογικά όρια 40-60 για επαρκές βάθος αναισθησίας, με χαμηλότερη μέση τιμή 46,53 ένα λεπτό μετά την άρση του αποκλεισμού. Μόνο 2 από τους 40 ασθενείς εμφάνισαν νευρολογική σημειολογία μετεγχειρητικά και μόνο στον 1 από τους 2 ασθενείς το BIS μειώθηκε απότομα μετά την άρση του αποκλεισμού. Επίσης σε άλλους 2 ασθενείς το BIS παρουσίασε πτώση των τιμών του, χωρίς αυτό όμως να συνοδεύεται από κάποιο νευρολογικό σύμβαμα. 129 Όσο αφορά την ανάνηψη των ασθενών, οι ασθενείς της ομάδας Β (δεσφλουράνιο) είχαν ταχύτερη πρώιμη ανάνηψη από τους ασθενείς της ομάδας Α (σεβοφλουράνιο). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: To BIS κατά την διάρκεια της ΚΕΑ υπό γενική αναισθησία μπορεί να μειωθεί ή να παραμείνει σταθερό στις τιμές 40-60. Η απότομη πτώση του μπορεί να σχετίζεται με μειωμένη εγκεφαλική αιμάτωση, δεν μπορεί όμως να αποτελέσει ένα 100% αξιόπιστο δείκτη για πρώιμη διάγνωση εγκεφαλικής ισχαιμίας σε ΚΕΑ.

Εγκεφαλική παρακολούθηση
Anaesthesia
Carotid endarterectomy
Cerebral monitoring
Ischemia
Ισχαιμία
Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή
Διφασματικός δείκτης βάθους αναισθησίας
BIS
Αναισθησία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.