Χορήγηση αργινίνης σε πρόωρα νεογνά και μέτρηση της καλπροτεκτίνης των κοπράνων ως δείκτη φλεγμονής του εντέρου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Administration of arginine in preterm neonates and measurement of faecal calprotectin as an inflammatory marker of the bowel
Χορήγηση αργινίνης σε πρόωρα νεογνά και μέτρηση της καλπροτεκτίνης των κοπράνων ως δείκτη φλεγμονής του εντέρου

Πολυκάρπου, Έλενα

Στόχος: Ο προσδιορισμός της πιθανής επίδρασης της από του στόματος συμπληρωματικής χορήγησης L-αργινίνης στη φλεγμονή του εντέρου, σε πολύ χαμηλού βάρους γέννησης (ΠΧΒΓ) νεογνά, όπως εκτιμάται από τα επίπεδα καλπροτεκτίνης στα κόπρανα και απο την επίπτωση και σοβαρότητα της νεκρωτικής εντεροκολίτιδας (ΝΕΚ). Σχεδιασμός μελέτης: Στη μελέτη συμμετείχαν 83 ΠΧΒΓ νεογνά με βάρος γέννησης ≤1500g και ηλικία κύησης ≤34 εβδομάδες. Σε αυτή τη διπλή τυφλή μελέτη 40 νεογνά έλαβαν από το στόμα καθημερινά συμπλήρωματικά L-αργινίνη 1.5mmol/Kg/day μεταξύ της 3ης και 28ης ημέρας ζωής και 43 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Δείγματα κοπράνων συλλέχθηκαν κατά τις ημέρες 3, 14 και 28 και η καλπροτεκτίνη μετρήθηκε με τη μέθοδο ELISA. Η διάγνωση και ταξινόμηση της NEΚ έγιναν σύμφωνα με τα τροποποιημένα κριτήρια κατά Bell. Η δοκιμασία Pearson χρησιμοποιήθηκε για κατηγορηματικές μεταβλητές, η δοκιμασία t-test χρησιμοποιήθηκε για κανονικές συνεχείς μεταβλητές και η μη παραμετρική δοκιμή Mann-Whitney για μη κανονικες μεταβλητές. Αποτελέσματα: Οι τιμές καλπροτεκτίνης κοπράνων μειώθηκαν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και στις δύο ομάδες (p=0.032). Δε βρέθηκε καμία διαφορά στις τιμές καλπροτεκτίνης μεταξύ των νεογνών που έλαβαν συμπλήρωμα αργινίνης και των νεογνών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες στα νεογνά που έλαβαν συμπλήρωμα αργινίνης. . Δεν παρατηρηθήκαν διαφορές στις τιμές τις καλπροττεκτίνης μεταξύ των νεογνών που παρουσίασαν ΝΕΚ σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ και των υπολοίπων νεογνών. Η συχνότητα εμφάνισης της NEΚ σταδίου ΙΙΙ ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα της L-αργινίνης (2,5% έναντι 18,6%, p = 0,030). Η θνησιμότητα από ΝΕΚ ήταν μικρότερη στην ομάδα της L-αργινίνης (0% έναντι 9.3%, p=0.045). Κανένα σιτιζόμενο αποκλειστικώς με μητρικό γάλα νεογνό δεν παρουσίασε ΝΕΚ. Συμπεράσματα: Οι τιμές της καλπροτεκτίνης κοπράνων μειώνονται με την πάροδο της ηλικίας των ΠΧΒΓ νεογνών, αλλά αυτό δεν φαίνεται να συσχετίζεται με τη συμπληρωματική χορήγηση αργινίνης. Η L-αργινίνη μπορεί να χορηγείται με ασφάλεια εντερικώς στη δόση των των 1,5 mmol / kg / ημέρα (261mg/kg) στα ΠΧΒΓ νεογνά. Η συμπληρωματική χορήγηση εντερικώς L-αργινίνης φαίνεται πως μειώνει τη σοβαρότητα της NEΚ και τη θνητότητα απο ΝΕΚ. Μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό νεογνών απαιτούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συμπληρωμάτων L-αργινίνης στην πρόληψη της NEΚ. Το μητρικό γάλα προστατεύει απο ΝΕΚ.
Objective: To determine the potential effect of oral L-arginine supplementation on intestinal inflammation in very low birth weight (VLBW) preterm infants, as estimated by faecal calprotectin levels and the incidence and severity of NEC. Study design: The study enrolled 83 VLBW neonates with birth weight ≤ 1500 g and gestational age ≤ 34 weeks. In this double blind study 40 neonates received daily oral L-arginine supplementation of 1.5mmol/Kg/day between the 3rd and 28th day of life and 43 neonates received placebo. Stool samples were collected on days 3, 14 and 28 and calprotectin was measured by ELISA. Diagnosis and classification of NEC were done according to modified Bells’ criteria. The Pearson test was used for categorical variables, the t-test was used for normal continuous variables and the nonparametric Mann-Whitney test for non-normal variables. Results: Calprotectin values significantly decreased over time in both groups (p=0.032). No difference in faecal calprotectin values was recorded between neonates receiving arginine supplementation and neonates receiving placebo at days 3, 14 and 28. . No adverse effects were observed in neonates receiving arginine supplementation. No significant differences in calprotectin values between neonates who developed NEC or not were observed. The incidence of NEC stage III was significantly lower in the arginine supplemented group (2.5% vs 18.6%, p=0.030). The mortality of NEC is lower in the group receiving arginine supplementation (0% vs 9.3%, p=0.045). No breast milk fed neonate developed NEC. Conclusions: Faecal calprotectin values decrease with increasing postnatal age in VLBW infants but this is not related to arginine supplementation. Enteral L-arginine supplementation can be safely administered in the dose used in VLBW neonates. Enteral L-arginine supplementation seems to reduce the severity and mortality of NEC. Larger studies are required to assess the efficiency of L-arginine supplementation in the prevention of NEC. Breast milk appears to protect from NEC. Key words: Necrotizing enterocolitis (NEC), Nitric Oxide (NO), faecal calprotectin, L-arginine, Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Faecal calprotectin
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Μονοξείδιο του αζώτου
Πρόωρα νεογνά
Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
Necrotizing enterocolitis
L - Αργινίνη
Καλπροτεκτίνη κοπράνων
L-arginine
Nitric oxide (NO)
Preterm neonates

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2009


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)