Μελέτη της επίπτωσης της τοξοπλάσμωσης σε αναπαραγωγικές παραμέτρους υγιών και ανοσοκατασταλμένων αρσενικών επίμυων (Rattus norvegicus) πειραματικά μολυσμένων με Toxoplasma gondii

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Study of the consequences of toxoplasmosis on the reproductive parameters of healthy and immunosupressed male rats (Rattus norvegicus) experimentally infected by Toxoplasma gondii
Μελέτη της επίπτωσης της τοξοπλάσμωσης σε αναπαραγωγικές παραμέτρους υγιών και ανοσοκατασταλμένων αρσενικών επίμυων (Rattus norvegicus) πειραματικά μολυσμένων με Toxoplasma gondii

Τερψίδης, Κωνσταντίνος

The aim was to search for toxoplasmic cysts in tissues of male rats experimentally infected with T. gondii and to investigate the influence of toxoplasmosis on their reproductive parameters like sperm motility, concentration and morphology which are reported to be the most predictive of the fertilizing capacity of the male rat. 191 adult male rats weighing 300-320 g were used. The rats were divided into five groups. Group A (n = 30), contained the healthy controls. Group B (n = 42), were infected orally with tissue cysts. In group C (n = 35), the animals were infected in the same way as in group B but after the expiry of 10 days from infection, they were injected with an immunosuppressive steroid dose. Group D (n = 42), contained the immunosupressed controls, while group E (n = 42), were infected orally with tissue cysts of the same dose as in group B seven days after immunosuppression. On days 10, 20, 30, 40, 50 and 60 post inoculation (p.i.) for A, B, D, E groups and days 20, 30, 40, 50 and 60 p.i. for C group, seven rats from each group were scarified with euthanasia. After weighing and recording the body weight immediate removal of both testes and epididymis took place, which were subsequently weighed. Sperm motility was assessed immediately after the removal of the left epididymis and then the animals were sacrificed by decapitation. One cerebral hemisphere, the pituitary gland and testes from every rat, were fixed for histological examinations. The other hemisphere examined for tissue cysts. Sperm morphology and density were examined. We concluded as follows: Tissue cysts were found in fresh smears of the brain of groups B, C and E, on days 30, 40, 50 and 60 p.i., while on days 10 and 20 p.i. these were found to a lesser extent. On histological examination (groups B, C and E), tissue cysts were found in the brains of all infected rats at a rate much lower than that of fresh smears on days 30, 40, 50 and 60 p.i., while on days 10 and 20 p.i. no cysts were found. None of the samples which were examined had histopathological lesions. Pituitary glands and testicles of all infected rats, were histologically free of both tissue cysts and lesions. Infection of rats with T.gondii, caused disturbances in sperm motility, density and morphology. The weight of the right epididymis was decreased in all infected rats. The effects of T.gondii infection, were more severe in immunosuppressed rats. T.gondii infection did not cause changes in body weight, the weight of the testes or health disturbances. We believe that a further investigation on the possible effect of T.gondii infection on male host’s fertility would be useful.
Σκοπός ήταν η αναζήτηση κύστεων τοξοπλάσματος σε ιστούς αρσενικών επίμυων πειραματικά μολυσμένων με T. gondii, η μελέτη των τυχόν αλλοιώσεων από την τυχόν παρουσία των κύστεων και η επίπτωση της παρασίτωσης σε ορισμένα χαρακτηριστικά της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος. 191 ενήλικοι αρσενικοί λευκοί επίμυες, σωματικού βάρους 300-320 g, χωρίσθηκαν σε πέντε ομάδες. Η ομάδα Α (n=30), αποτέλεσε τους υγιείς μάρτυρες, η ομάδα Β (n=42) αυτούς που μολύνθηκαν από το στόμα με κύστεις τοξοπλάσματος. Στην ομάδα Γ (n=35), αφού πρώτα μολύνθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως η Β, μετά παρέλευση 10 ημερών από τη μόλυνσή της, χορηγόταν ενέσιμη στεροειδής ουσία σε ανοσοκατασταλτική δόση. Η ομάδα Δ (n=42), αποτέλεσε τους ανοσοκατασταλμένους μάρτυρες, ενώ η Ε (n=42), επτά ημέρες μετά τη πρόκληση και διατήρηση ανοσοκαταστολής, μολύνθηκε από το στόμα με κύστεις τοξοπλάσματος. Τη 10η, 20η, 30η, 40η, 50η και 60η ημέρα μετά τη μόλυνση για τις Α, Β, Δ, Ε ομάδες και την 20η, 30η, 40η, 50η και 60η ημέρα για την Γ, επτά επίμυες από κάθε ομάδα ευθανατώνονταν και καταγράφονταν το σωματικό βάρος, το βάρος των όρχεων και επιδιδυμίδων και ακολουθούσε εκτίμηση της κινητικότητας, της μορφολογίας και της πυκνότητας των σπερματοζωαρίων. Στο δεξιό εγκεφαλικό μισό αναζητήθηκαν κύστεις τοξοπλάσματος, ενώ το αριστερό εγκεφαλικό μισό, οι υποφύσεις και οι όρχεις μονιμοποιούνταν για τη διενέργεια ιστολογικών εξετάσεων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Στα νωπά παρασκευάσματα και επιχρίσματα των εγκεφάλων, βρέθηκαν κύστεις τοξοπλάσματος σε όλους τους μολυσμένους επίμυς των ομάδων Β, Γ και Ε, την 30η, 40η, 50η και 60η ημέρα ευθανασίας, ενώ τη 10η και 20η ημέρα βρέθηκαν σε μικρότερο αριθμό επίμυων. Οι επίμυες, στους οποίους δεν βρέθηκαν κύστεις, ήταν ορολογικά θετικοί στη μόλυνση. Στις ιστολογικές εξετάσεις των εγκεφάλων όλων των μολυσμένων επίμυων, βρέθηκαν κύστεις τοξοπλάσματος σε ποσοστό πολύ μικρότερο από εκείνο των νωπών παρασκευασμάτων και των επιχρισμάτων, την 30η, 40η, 50η και 60η ημέρα ευθανασίας, ενώ τη 10η και 20η ημέρα δεν βρέθηκαν κύστεις. Σε κανένα από τα εξετασθέντα δείγματα δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις. Στις ιστολογικές εξετάσεις των υποφύσεων και των όρχεων όλων των μολυσμένων επίμυων (ομάδες Β, Γ και Ε), δεν βρέθηκαν κύστεις ούτε αλλοιώσεις. Η μόλυνση με T.gondii, προκάλεσε διαταραχές στην κινητικότητα, πυκνότητα και μορφολογία των σπερματοζωαρίων, που αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες παραμέτρους για την εκτίμηση της γονιμοποιητικής ικανότητας. Το βάρος της δεξιάς επιδιδυμίδας, μειώθηκε σε όλες τις ομάδες που μολύνθηκαν. Οι επιπτώσεις από τη μόλυνση με το T.gondii, ήταν σοβαρότερες στους ανοσοκατασταλμένους επίμυς. Η μόλυνση των επίμυων, δεν προκάλεσε μεταβολές στο σωματικό τους βάρος, στο βάρος των όρχεων, ούτε διαταραχή στην υγεία τους. Στα πλαίσια της διερεύνησης των αιτίων για τα προβλήματα της γονιμότητας των αρσενικών ξενιστών, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και ο έλεγχος για την τυχόν μόλυνση αυτών από T.gondii.

Τοξοπλάσμωση
Αναπαραγωγικές παράμετροι
Toxoplasma gondii
MALE RATS
TOXOPLASMOSIS
REPRODUCTIVE PARAMETERS
Αρσενικοί επίμυες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)