Φωνολογικά λάθη ελληνόφωνων μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας και μέθοδοι διόρθωσης με τις αρχές της κλινικής φωνολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPhonological errors of first grade Greek-speaking pupils and correction techniques according to the principles of clinical phonology
Φωνολογικά λάθη ελληνόφωνων μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας και μέθοδοι διόρθωσης με τις αρχές της κλινικής φωνολογίας

Κολιοραδάκης, Μιχαήλ

Η παρούσα έρευνα αφορά αφενός στη θεωρητική τεκμηρίωση της Κλινικής Φωνολογίας, στις βασικές αρχές της και στη σημαντικότητα της φωνολογικής επίγνωσης στην εκφορά του προφορικού λόγου. Αφετέρου εστιάζει στην αξιολόγηση του λόγου μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας, στη διάγνωση φωνολογικών λαθών και στη θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την αναδόμηση του φωνολογικού συστήματος των μαθητών αυτών. Εφόσον ο πρωταρχικός σκοπός της γλώσσας είναι η επικοινωνία, στόχος του εκπαιδευτικού είναι η διόρθωση των γλωσσικών παραδρομών των παιδιών, οι οποίες εκδηλώνονται με φωνολογικά λάθη κατά τη χρήση της γλώσσας που επιδρούν στην κατανόηση του λόγου. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας προτείνονται και εφαρμόζονται φωνολογικές ασκήσεις - δραστηριότητες ως θεραπευτική παρέμβαση σε μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας, που έχουν χαμηλό βαθμό φωνολογικής επίγνωσης και εμπίπτουν σε φωνολογικά λάθη, προκειμένου οι μαθητές αυτοί να αντιληφθούν τη διαφοροποιητική λειτουργία των ήχων και τη σημασία της. Έτσι, μέσα από συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές και παιγνιώδεις διαδικασίες, συνδέεται η γλώσσα με την επικοινωνία και γίνεται κατανοητή η συλλαβική και φωνημική δομή του προφορικού λόγου.
This research initially focuses on the theoretical background of Clinical Phonology, its basic principles and the importance of phonological awareness during utterances. It is also concerned with evaluating the speech of children in the first grade of primary school, diagnosing phonological errors and intervening therapeutically in order to reconstruct the phonological system of these students. Since the primary goal of language is communication, teachers aim at correcting linguistic slips of their students. These slips are apparent in phonological errors, when using linguistic patterns which affect understanding. The research proposes and examines phonological exercises: activities which aim to correct the speech patterns of students in the first grade of primary school with poor phonological awareness and who, as a result, make phonological errors. The aim of these exercises is to make students understand the differentiating function of sounds and the importance of this function. Consequently, through specific educational activities and games, language is linked with communication and students are made aware of the syllabic and phonemic structure of their utterances.

Linguistic communication
Phonological exercises
Test of articulation
Φωνολογικές ασκήσεις
Phonological errors
Τέστ άρθρωσης
Γλωσσική επικοινωνία
Phonological therapy
Φωνολογικά λάθη
Φωνολογική θεραπεία
Φωνολογική επίγνωση
Phonology
Phonological awareness
Φωνολογία


Ελληνική γλώσσα

2010


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.