Ανάπτυξη ευφυών μεθόδων υδατογράφησης ψηφιακών εικόνων με τη χρήση συναρτήσεων ροπών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Intelligent image watermarking methods by the use of moment functions
Ανάπτυξη ευφυών μεθόδων υδατογράφησης ψηφιακών εικόνων με τη χρήση συναρτήσεων ροπών

Τσουγένης, Ευστράτιος

Image watermarking consitutes one of the hot topics in the media security area during the last decades. Its scope is to ensure the integrity, authority and authenticity of images by incorporating information for further identification. Researchers tend to focus on the transform domain type of methods, but the major question that rises is why a watermarking method should use the frequency domain coefficients to “seal” their significant information within the media. The basic reason is that the frequency domain manages to better capture the characteristics of the Human Visual System (HVS) leading to high visual quality watermarked images (imperceptibility). Specifically, the low order coefficients describe the coarse part of the content in contrast with the higher order that describe the image details. The second reason is related with the robustness of a number of transformations under noisy conditions or geometric distortions. The latter can significanlty enhance the security provided by the specific transformations. However, an advanced up-to-date image watermarking method should satisfy all four basic requirements of robustness, imperceptibility, capacity and complexity. As a matter of fact, a simple implemented/fast (low complexity) watermarking method should incorporate the maximum allowed amount of information (high capacity) to the host image according to the perceptual redundancy (high imperceptibility) surviving also any geometric or signal processing attacking condition (high robustness). The traditional tradeoff between the aforementioned requirements can be eliminated by the image moments that constitute one of the most attractive transformations nowadays. The specific transformation is lately applied to image watermarking providing high quality services due to their strong description capabilities. The main contribution of this research is to locate and highlight any perspectives or challenges of the specific area with respect to the application of image moments providing also the corresponding solutions to the image watermarking community. The basic challenges / issues in moment-based image watermarking have not been reported since now. The lack of a review / performance evaluation work that examines the results of a number of milestone works with respect to the basic requirements should constitute the initial step of a “fresh” researcher that would lead him to the identification of any existing challenges / issues. The dissertation is divided in 8 chapters. [...]
Η ψηφιακή υδατογράφηση εικόνων αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα στο χώρο της ασφάλειας δεδομένων τις τελευταίες δεκαετίες. Ο σκοπός της είναι να εξασφαλίσει την ακεραιότητα, την κυριότητα και αυθεντικότητα των εικόνων ενσωματώνοντας πληροφορία για περεταίρω ταυτοποίηση. Οι ερευνητές του χώρου εστιάζουν σε πεδία που προκύπτουν από μετασχηματισμούς και το βασικό ερώτημα που προκύπτει συνδέεται άμεσα με την αναζήτηση των λόγων που τους οδηγούν στη συγκεκριμένη επιλογή. Ο βασικός λόγος είναι η καλύτερη περιγραφή των χαρακτηριστικών του ανθρώπινου οπτικού συστήματος από το συχνοτικό επίπεδο καταλήγοντας σε υψηλότερης ποιότητας υδατογραφημένες εικόνες (αδιαφάνεια). Συγκεκριμένα, τα χαμηλής τάξης χαρακτηριστικά περιγράφουν τα χονδρικά στοιχεία της εικόνας σε αντίθεση με τα υψηλής τάξης που περιγράφουν τις λεπτομέρειες. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την ευρωστία συγκεκριμένων μετασχηματισμών υπό συνθήκες θορύβου ή διαφόρων επιθέσεων, το οποίο μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αντοχή / ασφάλεια του συστήματος. Ένα ιδεατό σύστημα υδατογράφησης εικόνων θα πρέπει να ικανοποιεί παράλληλα τέσσερις βασικές απαιτήσεις και συγκεκριμένα η ευρωστία, η αδιαφάνεια, η χωρητικότητα και η πολυπλοκότητα. Συνεπώς, μια απλά υλοποιημένη / γρήγορη (χαμηλής πολυπλοκότητα) μεθοδολογία υδατογράφησης θα πρέπει να ενσωματώνει τη μέγιστη πληροφορία (υψηλή χωρητικότητα) στην εικόνα σύμφωνα με τα όρια οπτικής ανοχής (υψηλή αδιαφάνεια) διαφυλάσσοντας παράλληλα την πληροφορία αυτή από γεωμετρικές ή μη-γεωμετρικές επιθέσεις (ευρωστία). Η ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των απαιτήσεων δεν είναι δυνατή και μάλιστα υπάρχει συμβιβασμόςμεταξύ των παραπάνω απαιτήσεων μπορεί να εξαλειφθεί με τη χρήση των ροπών, οι οποίες τελευταία αποτελούν έναν από τους πιο ελκυστικούς μετασχηματισμούς. Η χρήση των ροπών σε μεθόδους υδατογράφησης προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξαιτίας της υψηλής ικανότητας περιγραφής εικόνας που διαθέτουν. Η κύρια συνεισφορά της παρούσας διατριβής είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή πιθανών προοπτικών ή προκλήσεων του συγκεκριμένου χώρου με αναφορά στη χρήση των ροπών, παρέχοντας παράλληλα τις αντίστοιχες λύσεις στην ερευνητική κοινότητα της ψηφιακής υδατογράφησης. Η ανάγκη για μία ερευνητική οριζόντια μελέτη που να περιέχει την ανασκόπηση και τη αξιολόγηση απόδοσης μεθοδολογιών της βιβλιογραφίας, λαμβάνοντας υπόψην τις βασικές απαιτήσεις, μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για ένα νέο ερευνητή του χώρου ώστε να εντοπίσει πιθανά ερευνητικά κενά ή προκλήσεις. [...]

Αμεταβλητότητα
Adaptivity
Υδατογράφηση εικόνων
Ροπές εικόνων
Έγχρωμη υδατογράφηση με ροπές
Image moments
Color image watermarking with moments
Image watermarking
Invariance
Προσαρμοστικότητα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.