Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την σύνθεση των αντικαρκινικών αντιβιοτικών της οικογένειας των κιναμικινών: στερεοεκλεκτική σύνθεση του πολυοξυγονωμένου D-δακτυλίου και σύνθεση του τρικυκλικού ADB-συστήματος δακτυλίων και κιναμινικών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Synthetic studies on kinamycin antibiotics: Stereoselective synthesis of the highly oxygenated D-ring and construction of the ABD-ring system of kinamycins
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την σύνθεση των αντικαρκινικών αντιβιοτικών της οικογένειας των κιναμικινών: στερεοεκλεκτική σύνθεση του πολυοξυγονωμένου D-δακτυλίου και σύνθεση του τρικυκλικού ADB-συστήματος δακτυλίων και κιναμινικών

Ouzouni, Maria-Dimitra
Ουζούνη, Μαρία-Δήμητρα

This thesis entails a strategy for the synthesis of the kinamycin family of antitumor antibiotics and its structural analogues, where a concise and stereoselective synthesis of the highly oxygenated D-ring as well as the construction of the ABD-ring system of kinamycins was achieved. Access to the highly oxygenated D-ring was provided from commercially available 3-methylcyclohexen-2-one, with key steps including a regioselective isomerization of a cis-epoxyalcohol, a regioselective reductive opening of a benzylidene ketal and a stereoselective α-hydroxy directed ketone reduction. Model studies indicated that the assembly of the ABD-ring system of kinamycins was feasible via a metal-catalyzed Ullmann coupling reaction strategy. Indeed, coupling of a highly oxygenated cyclohexenone D-ring with a bromonaphthaldehyde AB-ring fragment, gave access to a highly functionalized kinamycin ABD-ring intermediate that may provide access to kinamycin F and its structural analogs. Furthermore, the chemistry that was developed here may be amenable to asymmetric synthesis and provide access to optically active material.
Στη παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφεται η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη σύνθεση των αντικαρκινικών αντιβιοτικών της οικογένειας των κιναμικινών καθώς και των δομικών αναλόγων τους. Ειδικότερα, επιτεύχθηκε η στερεοεκλεκτική σύνθεση του D- δακτυλίου καθώς και του ABD-τρικυκλικού συστήματος δακτυλίων των κιναμικινών. Πρόσβαση στον πολυοξυγονωμένο D-δακτύλιο επιτεύχθηκε σε δώδεκα βήματα από την εμπορικά διαθέσιμη 3-μεθυλο-2-κυκλοεξενόνη, με κομβικά σημεία της σύνθεσης την τοποεκλεκτική ισομερίωση μιας cis-εποξυαλκοόλης, την εκλεκτική αναγωγική διάνοιξη μιας ακετάλης και την στερεοεκλεκτική αναγωγή μιας α-υδροξυ κετόνης. Δοκιμαστικές αντιδράσεις με απλούστερα υποστρώματα υπέδειξαν πως η σύνθεση του ενδιάμεσου ABD-συστήματος δακτυλίων των κιναμικινών θα ήταν κατορθωτή διαμέσου μιας αντίδρασης σύζευξης τύπου Ullmann. Επιβεβαίωση της υπόθεσης αυτής επαληθεύτηκε με την αντίδραση σύζευξης μιας ιωδοενόνης (οξειδωμένος D-δακτύλιος) και μιας βρωμοναφθαλδεΰδης (AB-δικυκλικό σύστημα), σχηματίζοντας επιτυχώς το ενδιάμεσο ABD-τρικυκλικό σύστημα των κιναμικινών. Το τελευταίο αποτελεί κατάλληλο υπόστρωμα για την ολοκλήρωση του ABCD-τετρακυκλικού συστήματος της κιναμικίνης F και των αναλόγων της. Επιπροσθέτως, η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να είναι υπόλογη στην ασύμμετρη σύνθεση και να χρησιμοποιηθεί για την εναντιοεκλεκτική σύνθεση των κιναμικινών καθώς επίσης και αναλόγων τους.

Diazobenzofluorence
Συνθετική μεθοδολογία
Natural products
Αντικαρκινικά αντιβιοτικά
Kinamycin
Κιναμικίνη
Διαζωβενζοφλουορένια
Φυσικά προϊόντα
Synthetic methodology
Antitumor antibiotics


English

2013


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)