Ιστορικός λόγος της Μεγάλης Εκκλησίας κατά την πρώιμη νεωτερικότητα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Historical discourse of the Great Church in the early modern time
Ιστορικός λόγος της Μεγάλης Εκκλησίας κατά την πρώιμη νεωτερικότητα

Κυριακαντωνάκης, Ιωάννης

The thesis has focused on aspects of intellectual history in the early modern period, on the basis of texts written mostly in Greek by authors who were related to the Great Church of Constantinople. The historical discourse refers to the conceptions on history, the historical consciousness that the authors propounded; their sources, as well as the dominant questions in the religious disputes of early modernity. Reference to the Great Church is essential in understanding the period, given her ideological weight, as the epicenter of the milieu in which the discourse was produced; a historical entity nevertheless not subject to absolute chronological and geographical limitations
Η διατριβή εξετάζει όψεις της ιστορίας των ιδεών της πρώιμης νεώτερης περιόδου, με βάση κείμενα γραμμένα κυρίως στα ελληνικά από συγγραφείς που σχετίζονταν με την Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα, ο ιστορικός λόγος καλύπτει τις αντιλήψεις περί ιστορίας, την ιστορική συνείδηση που προβάλουν οι συγγραφείς, τις πηγές τους, τα θέματα που κυριαρχούν στις θρησκευτικές έριδες της πρώιμης νεωτερικότητας. Η αναφορά στην Μεγάλη Εκκλησία αιτιολογείται από το ιδεολογικό της βάρος ως επίκεντρο του περιβάλλοντος στο οποίο γεννάται ο λόγος, ο οποίος δεν υπόκειται πάντως σε αυστηρούς γεωγραφικούς και χρονολογικούς περιορισμούς

Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως
Ιστορία των ιδεών
History of ideas
Ιστορικός λόγος
Intellectual history
Πρώιμος νεώτερος ελληνισμός
Historical discourse
Early modern hellenism
Church of Constantinople

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)