Πολεοδομικός σχεδιασμός και ελληνική έννομη τάξη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Urban / town planning and greek law
Πολεοδομικός σχεδιασμός και ελληνική έννομη τάξη

Μανούρης, Γεώργιος

Η διατριβή διερευνά τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο δίκαιο, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.Αποτελείται από δύο μέρη, όπου κάθε μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια.Το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, ασχολείται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε σχέση με το ελληνικό Σύνταγμα, το δεύτερο κεφάλαιο σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία και το τρίτο με το ευρωπαικό κοινοτικό δίκαιο.Στο πρώτο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους, εξετάζεται η σχέση του με τις διοικητικές διαδικασίες, ενώ στο δεύτερο με άλλους κανόνες του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου και στο τρίτο κεφάλαιο με τη διοικητική δικαιοσύνη.Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν από αυτό το κεφάλαιο, ενώ στο τέλος της διατριβής τα γενικά συμπεράσματα και προτάσεις. Σύμφωνα με αυτά, για να επιτευχθούν οι στόχοι του πολεοδομικού σχεδιασμού, πρέπει να γίνουν αλλαγές στο Σύνταγμα, στην υφιστάμενη νομοθεσία και στη διοικητική δικαιοσύνη.
The thesis examines the Urban/Town planning with regard to Greek public low. This issue is examined in an integrated way.The thesis consists of two parts where each part consists of three chapters.The first chapter of part one deals with the Urban/Town planning in connection with the Greek Constitution, the second chapter in reference to existing legislation and the third with European community law. In the first chapter of the second part, is examined his relationship with the administrative procedures, whereas in the second with other rules of administrative law and, as far as, the third chapter is concerned with the administrative justice. At the end of each chapter are presented the main conclusions and proposals, which are arisen by this chapter, while at the end of thesis the overall conclusions and proposals.According to these, with a view to achieve the objectives of Urban/Town planning, changes should be made to the Greek Constitution, existing legislation and the administrative justice.

Υφιστάμενη νομοθεσία
Existing legislation
Διοικητικό δίκαιο
Administrative justice
European community law
Διοικητικές διαδικασίες
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Διοικητική δικαιοσύνη
Ελληνικό σύνταγμα
Public law
Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο
Administrative law
Δημόσιο δίκαιο
Urban / town planning
Greek constitution
Administrative procedures

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)