Διακριτές semi-Markov διαδικασίες και εφαρμογές σε εμφανίσεις λέξεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDiscrete semi-Markov processes and applications in word occurrences
Διακριτές semi-Markov διαδικασίες και εφαρμογές σε εμφανίσεις λέξεων

Karaliopoulou, Margarita
Καραλιοπούλου, Μαργαρίτα

Στη διδακτορική αυτή διατριβή γίνεται αφ' ενός η μελέτη θεωρητικών θεμάτων που αφορούν στις ημιμαρκοβιανες διαδικασίες διακριτού χρόνου, αφ' ετέρου δίνονται αποτελέσματα σε προβλήματα πιθανοτήτων που σχετίζονται με εμφανίσεις λέξεων κάτω από την ημιμαρκοβιανη υπόθεση. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για ανάλογα προβλήματα κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας και κάτω από τη μαρκοβιανη υπόθεση. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μελέτη μιας ημιμαρκοβιανης διαδικασίας διακριτού χρόνου z με χώρο καταστάσεων ένα πεπερασμένο σύνολο. Ορίζεται η αντίστοιχη της διαδικασία αναδρομικού χρόνου u και meλεταται η μαρκοβιανη αλυσίδα (z, u). Κατασκευάζεται και μελετάται μια νέα μαρκοβιανη αλυσίδα (z, u) η οποία σχηματίζεται θεωρώντας τις k-αδες των καταστάσεων της (z,u). Στο κεφάλαιο 2 δίνονται τρόποι παράστασης μιας λέξης και μελετάται η δομή της. Στο κεφάλαιο 3 μελετάται η πιθανότητα εμφάνισης μιας λέξης στην ημιμαρκοβιανη αλυσίδα γραμμάτων. Υπολογίζεται η μέση τιμή και η διασπορά του αριθμού των επικαλυπτόμενων εμφανίσεων μιας λέξης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Στο κεφαλαίο 4 δίνεται αναδρομική σχέση για την κατανομή του χρόνου αναμονής για την πρώτη εμφάνιση μιας συγκεκριμένης λέξης στην ημιμαρκοβιανη αλυσίδα γραμμάτων και η αντίστοιχη γεννήτρια συνάρτηση. Τέλος μελετάται ο χρόνος αναμονής για την πρώτη εμφάνιση μιας οποιασδήποτε λέξης από ένα πεπερασμένο σύνολο λέξεων ίσου μήκους κ.
In this thesis we study theoretical problems concerning discrete time semi-markov processes. Moreover we give results to probability problems on word occurrences under the semi-markov hypothesis. There is a big bibliography on relevant problems under the hypothesis of independence and the markovian hypothesis. In chapter 1 we study a discrete time semi-markov process z with finite state space. We define its backward recurrence time u and we study the markov chain (z,u). We introduce a new markov chain looking at the k-tuples of the states of (z,u). In chapter 2 we give ways of representing a word and study its structure. In chapter 3 we derive the probability of a word occurrence in a semi-markov sequence of letters. We obtain results for the mean and the variance of the number of word occurrences under certain conditions. In chapter 4 we give a recurrent relation for the distribution of the waiting time for the first occurrence of a word and the corresponding generating function. Finally we study the waiting time for the first occurrence of a word from a finite set of words of equal length k.

Πρώτη εμφάνιση λέξης
Εμφανίσεις λέξεων
Generating function
Biological sequence
Βιολογική ακολουθία
Backward recurrence time
Waiting time
Αναδρομικός χρόνος ανανέωσης
Πλήθος εμφανίσεων λέξεων
Ακολουθία γραμμάτων
Πιθανότητα εμφάνισης λέξης
Discrete time semi-Markov process
Word occurrences
Γεννήτρια συνάρτηση
Probability of a word occurrence
Ημιμαρκοβιανή διαδικασία διακριτού χρόνου
Χρόνος αναμονής
First occurrence of a word
Number of word occurrences
Sequence of letters


Ελληνική γλώσσα

2008


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.