Διερεύνηση της επίδρασης της ενδοθηλίνης-1 και του NO στη διαπερατότητα των λεπτομηνίγγων προβάτου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Study of the effect of endothelin-1 and NO on the permeability of sheep leptomeninges
Διερεύνηση της επίδρασης της ενδοθηλίνης-1 και του NO στη διαπερατότητα των λεπτομηνίγγων προβάτου

Φιλιππίδης, Αριστοτέλης

Μελετήθηκε η επίδραση της ενδοθηλίνης-1 (ΕΤ-1) στην διαμεμβρανική αντίσταση (RTM) των λεπτομηνίγγων προβάτου, χρησιμοποιώντας τη διάταξη Ussing. Η τιμή αναφοράς της RTM του λεπτομηνιγγικού ιστού μετρήθηκε 10,12 ± 0,45 Ω•cm2. Αμέσως μετά την επίδραση ΕΤ-1 (10-8 M) στην αραχνοειδή επιφάνεια του λεπτομηνιγγικού ιστού, η RTM αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά (p<0,05). Προσθήκη του ειδικού αναστολέα των υποδοχέων τύπου Α της ενδοθηλίνης (ETA), BQ123 (10-6M) κατέστειλε την δράση της ET-1 στην αραχνοειδή επιφάνεια. Η αφαίρεση του ασβεστίου από το διάλυμα Krebs που εμβάπτιζε τον λεπτομηνιγγικό ιστό επίσης κατέστειλε τη δράση της ΕΤ-1. Ο αναστολέας της Νατρίου-Καλίου ΑTPάσης, ουαμπαΐνη (10-3M) αύξησε σημαντικά και παρατεταμένα την RTM του λεπτομηνιγγικού ιστού ενώ η αμιλορίδη (10-5M) δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Η ανοσο-ιστοχημεία ανέδειξε την ύπαρξη των υποδοχέων τύπου Α και Β της ενδοθηλίνης στον λεπτομηνιγγικό ιστό καθώς επίσης και της α1 υπομονάδας της Νάτριο-Κάλιο ATPάσης (A1ATP1) και του επιθηλιακού διαύλου Νατρίου (EΝaC). Σε κατάσταση ιοντικής ισορροπίας, ο μεταβολισμός και η χρησιμοποίηση του ΝΟ από την αραχνοειδή ή τη χοριοειδή μήνιγγα είναι διαφορετικός και μεταβάλλεται από την επίδραση της σαραφοτοξίνης S6c (10-7M).Συμπερασματικά, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η ΕΤ-1 έχει ταχεία δράση στην αραχνοειδή μήνιγγα. Αυτή η ταχεία επίδραση μεσολαβείται από τη διέγερση των υποδοχέων ΕΤΑ καθώς και από τη συγκέντρωση του εξωκυττάριου ασβεστίου. Σημαντική είναι επίσης και η δράση της Νάτριο-Κάλιο ATPάσης στη μεταβολή της λεπτομηνιγγικής RTM, ενώ αναγνωρίστηκαν οι υποδοχείς ΕΤΑ, ΕΤΒ και οι δίαυλοι Α1ATP1 και ENaC στις λεπτομήνιγγες.
The effect of endothelin-1 on the transmembrane resistance (RTM) of sheep’s leptomeninges was studied using the Ussing chamber technique. Basal transmembrane resistance of the leptomeningeal tissue was found to be 10.12 ± 0.45 Ω•cm2. Immediately after the addition of ΕΤ-1 (10-8 M) on the arachnoidal side of the leptomeningeal tissue, the RTM was increased significantly (p<0.05).Addition of the selective endothelin receptor type A blocker, BQ123 (10-6M) suppressed the effect of the ET-1 on the arachnoidal side. The usage of calcium- free Krebs, bathing the leptomeningeal tissue, suppressed the ET-1 effect as well. The sodium-potassium-ATPase inhibitor, ouabain (10-3M) increased the RTM of the leptomeningeal tissue significantly, in a sustained way, while amiloride (10-5M) had no effect. Immuno-histochemistry revealed the presence of endothelin type A and B receptors at the leptomeningeal tissue as well as the presence of the alpha1 subunit of the sodium-potassium-ATPase (A1ATP1) and epithelial sodium ion (ENaC) channel. While in ionic equilibrium, the metabolism and the utilization of the NO by the arachnoid or pial mater is different and the action of sarafotoxin S6c (10-7M) can modify it.In conclusion, our results show that the ET-1 has a rapid effect on the arachnoidal side. This rapid effect is mediated by the stimulation of ETA receptors as well as the concentration of extracellular calcium. The action of sodium- potassium-ATPase is also important in modifying the leptomeningeal RTM, while the presence of ETA, ETB, A1ATP, and ENaC have been identified in the leptomeningeal tissue.

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό
NO
Endothelin
Electrophysiology
PIA
Cerebrospinal fluid
Ussing chambers
Arachnoid
Ηλεκτροφυσιολογία
Ενδοθηλίνη
Μήνιγγες
Meninges
Αντλία Ussing
Αραχνοειδής
Χοριοειδής

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.