Αξιολόγηση πολυμεσικού μαθησιακού υλικού με εφαρμογή της θεωρίας απόκρισης ερωτήματος (IRT) σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
IRT-based evaluation of learning material in e-learning systems
Αξιολόγηση πολυμεσικού μαθησιακού υλικού με εφαρμογή της θεωρίας απόκρισης ερωτήματος (IRT) σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης

Φώταρης, Παναγιώτης

The scope of this thesis is to provide a methodological and architecturalframework which embeds in a Learning Management System (LMS) a user-friendlyanalysis tool based in Item Response Theory (IRT) in order to maintain a high level ofquality in the self-assessment tests and help test developers decide whether a test itemcan be reused as is, should be revised before reuse or should be taken out of the activeitem pool. Additionally, it introduces a comprehensible way to present IRT analysisresults without delving into unnecessary details. Instead of memorizing numerouscommands and scenarios from technical manuals, test developers can easily detectproblematic questions from the familiar user interface of a LMS. Finally, this thesisuses introduces four quality indices as a means to evaluate the accuracy of the IRTanalysis and provide test developers with a success rate of detecting potentiallyflawed items, thus proving that when used appropriately by a LMS, IRT can improvethe assessment quality, increase the efficiency of the testing process, and provide indepthdescriptions of item and test properties.

Learning assessment
Αξιολόγηση μάθησης
E-learning
Distance learning
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Τεστ αυτοαξιολόγησης
Item response theory
Psychometrics
Ηλεκτρονική μάθηση
Learning management systems
Ψυχομετρία
Επαναχρησιμοποίηση πολυμεσικού μαθησιακού υλικού
Computer aided assessment
Θεωρία απόκρισης ερωτήματος
Σύστημα διαχείρισης μάθησης
Self-assessment test

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.