Αξιολόγηση πολυμεσικού μαθησιακού υλικού με εφαρμογή της θεωρίας απόκρισης ερωτήματος (IRT) σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
IRT-based evaluation of learning material in e-learning systems
Αξιολόγηση πολυμεσικού μαθησιακού υλικού με εφαρμογή της θεωρίας απόκρισης ερωτήματος (IRT) σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης

Φώταρης, Παναγιώτης

The scope of this thesis is to provide a methodological and architecturalframework which embeds in a Learning Management System (LMS) a user-friendlyanalysis tool based in Item Response Theory (IRT) in order to maintain a high level ofquality in the self-assessment tests and help test developers decide whether a test itemcan be reused as is, should be revised before reuse or should be taken out of the activeitem pool. Additionally, it introduces a comprehensible way to present IRT analysisresults without delving into unnecessary details. Instead of memorizing numerouscommands and scenarios from technical manuals, test developers can easily detectproblematic questions from the familiar user interface of a LMS. Finally, this thesisuses introduces four quality indices as a means to evaluate the accuracy of the IRTanalysis and provide test developers with a success rate of detecting potentiallyflawed items, thus proving that when used appropriately by a LMS, IRT can improvethe assessment quality, increase the efficiency of the testing process, and provide indepthdescriptions of item and test properties.

Learning assessment
Αξιολόγηση μάθησης
E-learning
Distance learning
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Τεστ αυτοαξιολόγησης
Item response theory
Psychometrics
Ηλεκτρονική μάθηση
Learning management systems
Ψυχομετρία
Επαναχρησιμοποίηση πολυμεσικού μαθησιακού υλικού
Computer aided assessment
Θεωρία απόκρισης ερωτήματος
Σύστημα διαχείρισης μάθησης
Self-assessment test

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)