Evaluation of development programme monitoring, management and audit mechanisms: the case of Eastern Macedonia - Thrace

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων ανάπτυξης: η περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Evaluation of development programme monitoring, management and audit mechanisms: the case of Eastern Macedonia - Thrace

Παπαδόπουλος, Νικόλαος

Ο στόχος της διατριβής είναι η αξιολόγηση της επάρκειας και της ποιότητας τωνμηχανισμών υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και ειδικότερα αυτών που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ηδιερεύνηση των διαδικασιών των προγραμμάτων και της λειτουργίας τωνμηχανισμών υλοποίησης τους, θα αναδείξει τη σχέση μεταξύ των μηχανισμών και τηςαποτελεσματικότητας αυτών για την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη τηςΠεριφέρειας. Το ενδιαφέρον της διδακτορικής διατριβής έγκειται στο γεγονός ότιαυτή επικεντρώνεται στην αναζήτηση της σχέσης αιτιότητας, δηλαδή της επίδρασηςμεταξύ των μηχανισμών υλοποίησης και της βέλτιστης απόδοσης των χρημάτων πουεπενδύονται στα αναπτυξιακά προγράμματα.Τα ερωτήματα που οδήγησαν στις υποθέσεις της διατριβής είναι τα παρακάτω: Ποιος είναι ο ρόλος των μηχανισμών υλοποίησης στη διάρκεια τουσχεδιασμού ενός αναπτυξιακού προγράμματος; Ποια η σχέση των μηχανισμών υλοποίησης με την αποδοτικότητα τωναναπτυξιακών προγραμμάτων; Ποια είναι τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών εφαρμογής; Ποια είναι η λογική της αξιολόγησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθεένα μηχανισμό εφαρμογής;Εφαρμόστηκε η μέθοδος Delphi σε ένα δείγμα 87 φορέων της ΠεριφέρειαςΑνατολικής Μακεδονίας Θράκης προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή όχι οι υποθέσειςτης διατριβής και να επεξεργαστούν περαιτέρω. Έγινε χρήση ερωτηματολογίων ταοποία εστάλησαν σε δύο φάσεις στους φορείς και στη συνέχεια η ανάλυση τωναποτελεσμάτων από την οποία προέκυψαν τα τελικά συμπεράσματα της έρευναςΜε την εφαρμογή της μεθόδου Delphi η οποία είναι μια από τις κύριες ποιοτικέςμεθόδους αξιολόγησης προγραμμάτων των φορέων, εξετάστηκαν οι υποθέσεις τηςδιατριβής οι οποίες είναι: Ο έλεγχος της λειτουργίας και η πιστοποίηση των φορέων υλοποίησηςβελτιώνει την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών προγραμμάτων Η διαδικασία outsourcing στη λειτουργία των μηχανισμών υλοποίησηςβελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακώνπρογραμμάτων Η σαφήνεια του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης (διαχειριστικές καιεκτελεστικές αρμοδιότητες) βοηθούν στην αποδοτικότητα και στηναποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών ή αναπτυξιακών παρεμβάσεων Η εταιρική σχέση στα πλαίσια της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και τουεκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης ενισχύει την αποδοτικότητα τωναναπτυξιακών προγραμμάτων Η ενδυνάμωση και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού βελτιώνει τηναποτελεσματικότητα των μηχανισμών υλοποίησης Η ορθότητα των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των έργων για τηνένταξη τους στα αναπτυξιακά προγράμματα αποτελεί παράγοντα βέλτιστηςαπόδοσης των προγραμμάτων αυτών Ο συνεχής εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται ηεφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων βοηθάει στηναποτελεσματικότητα αυτών Η ενδυνάμωση της διοικητικής αποκέντρωσης βοηθάει στη βελτίωση τηςαποδοτικότητας των αναπτυξιακών προγραμμάτωνΤέλος παρουσιάζονται συνολικά τα συμπεράσματα από την ανάλυση και τηνβιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί και γίνονται προτάσεις για νέα έρευνα σευψηλότερο επίπεδο η οποία όμως είναι σχετική με το θέμα που αναλύεται στηνσυγκεκριμένη έρευνα.
This doctoral thesis seeks to explore the impact that local and regional authoritiesinvolved in the developmental process of an economy have either during the planningand implementation stages, or during the control and monitoring of publicinterventions.The strict, systematic method for quantifying the social and economic impacts ofmulti-annual public interventions financed by the Structural Funds has not generatedclear evaluation results at project level. That is perhaps due to the fact that anevaluation system cannot be based on narrowly numerical results only, since there arealso qualitative aspects involved in any evaluation.The need for mechanisms and procedures to implement development programme -aneed which is clearly ascertained- led to the development of an immense bureaucraticsystem which clearly influences programme performance levels and creates theconditions for research into this matter.The Eastern Macedonia – Thrace region was chosen for this research because it is onecase which had the relevant characteristics and the results from programmes whichhave been implemented. Qualitative research methods were used, as was the Delphitechnique approach for the first time in the region, with all authorities involved in themonitoring, management and control of programmes being involved. The procedureincluded a panel of staff from regional services, prefectures, municipalities andchambers of commerce, development companies and organisations, who in tworounds of the survey -assisted by a questionnaire- provided important materials for theresearch and contributed to substantiating the hypotheses made in the doctoral thesis.In summary, the main conclusions drawn in this thesis are:1. Monitoring, management and audit mechanisms are key factors in the successof development programmes. The administrative capacity of the Regions, which undertake to implement the programmes that are primarily financed by the StructuralFunds, ensure that resources are used effectively.2. Evaluation of the mechanisms involved in the developmental process plays avital role in the ongoing improvement of the management and control system,contributing to an increase in the effectiveness of public interventions.3. Field work carried out with the assistance of the staff of Regional agenciesconfirmed the hypotheses underlying this thesis, and the main focus is the need toimprove planning and the decentralisation of administration. The Delphi method wasused, which is a key tool for qualitative evaluation and research because it allows datafrom particularly complex programmes such as multi-annual Regional OperationalProgrammes, to be analysed and synthesised.It is clear from the foregoing points that the contribution this thesis makes relates tothe importance of evaluation as a key tool of public policy analysis and decisionmaking. The detailed survey contained about evaluation of monitoring, managementand audit mechanisms seeks out the room for improvement in the performance ofdevelopmental programmes in the area where the intervention is taking place, andestablishes the conditions for increasing the competitiveness of the Regions.

Evaluation
Effectiveness
Management
Μηχανισμοί υλοποίησης
Προγράμματα ανάπτυξης
Audit
Control
Αξιολόγηση δημόσιας παρέμβασης
Διαχείριση προγραμμάτων
Programmes
Development
Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων
Monitoring

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.