Η συνοικία Grognon της Βέλγικης πόλης Namur: αστική μορφολογία και πολεοδομική εξέλιξη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Grognon: urban morphology and planning analysis
Η συνοικία Grognon της Βέλγικης πόλης Namur: αστική μορφολογία και πολεοδομική εξέλιξη

Απέργης, Γεώργιος

The present thesis consists of two parts and the appendix. The first part include the historic and geographique analysis of twenty one centuries of continuity for the neibourhood of Grognon(Namur). The individual chapters contenain an evaluation of society,social space, usage of land and cells. These chapters wich deal with process-form help us understand land usage and information of cells. Each chapter begins with a general historical and social frame followed by demographic evidence, economic,socialprofessional categories and urban data. Such data produce an image of articulation of urban space related to morphological elements and space organization. The second part refers to urban space and its articulated in five chapters. The first, deals with historical-morphological element of local architecture, the second with legislation,expropriation of land and protection of cultural heritage. The third chapter deals with the information provited by habitants with lived in Grognon, the fourth with procedures for enhancement of expropried area, while the fifth the evaluation of the photographic material. The thesis is concluded with production of a digital modele of Grognon. The appendix consists of an index-card contenig data with typological,morphological and historical data of the building of Grognon.
Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη και το παράρτημα. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει είκοσιένα αιώνες ιστορικής – γεωγραφικής ανάλυσης της συνοικίας Grognon της πόλης Namur. Κοινός τόπος των κεφαλαίων είναι η κοινωνία, ο κοινωνικός χώρος, οι χρήσεις και τα κελύφη. Με την εφαρμοζόμενη μέθοδο της διαδικασίας και μορφής ερμηνεύονται οι χρήσεις και τα κελύφη. Κάθε κεφάλαιο αρχίζει με το γενικό ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, ακολουθούν τα δημογραφικά στοιχεία, τα οικονομικά , οι κοινωνικο- επαγγελματικές κατηγορίες, τα πολεοδομικά στοιχεία με αντικείμενο την πολεοδομική οργάνωση των επαγγελμάτων στον χώρο και ολοκληρώνεται με τα μορφολογικά στοιχεία και την οργάνωσή τους. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον δομημένο χώρο, περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια : στο πρώτο ανήκουν τα ιστορικο-μορφολογικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής, στο δεύτερο η νομοθεσία, οι απαλλοτριώσεις και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο τρίτο οι μαρτυρίες των κατοίκων που έζησαν στην Grognon, στο τέταρτο οι διαγωνισμοί για την αξιοποίηση της απαλλοτριωθείσας περιοχής και στο πέμπτο η τεχνική αξιοποίησης του συγκεντρωθέντος φωτογραφικού υλικού. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την ψηφιακή αναπαράσταση της συνοικίας Grognon. Το παράρτημα αποτελείται από τις καρτέλες με τα τυπολογικά, μορφολογικά και ιστορικά στοιχεία των κτηρίων της Grognon.

Αστικές χρήσεις
Urban space
Historical geography
Πολεοδομία
Κοινωνία και η παραγωγή του χώρου
Ιστορική γεωγραφία
City planning
Process of social formulation - space
Land assignment and urban context
Αστικός χώρος
Διαδικασίες δόμησης κοινωνίας και χώρου
Society and production urban space

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)

BY_NC_SA*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)