Παράγοντες που επηρεάζουν την αγωνιστική και τακτική απόδοση στην πετοσφαίριση παραλίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Parameters that effect the game and tactical performance in beachvolleyball
Παράγοντες που επηρεάζουν την αγωνιστική και τακτική απόδοση στην πετοσφαίριση παραλίας

Μουστακίδης, Αθανάσιος
Moustakidis, Athanasios

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των τεχνικοτακτικών χαρακτηριστικών και των αγωνιστικών παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση και συνθέτουν το αγωνιστικό προφίλ της Πετοσφαίρισης παραλίας. Χρησιμοποιήθηκαν δύο όργανα μέτρησης για τις ανάγκες της έρευνας. Το πρώτο όργανο αποτέλεσε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε τις απόψεις των αθλητών για τη διεξαγωγή και τις ανάγκες του παιχνιδιού αλλά και τον τρόπο προπόνησης και προετοιμασίας, με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Το δεύτερο όργανο αποτέλεσαν 54 μαγνητοσκοπημένοι αγώνες Ελληνικών τουρνουά της περιόδου 2001-2004. Για την ανάλυση των αγώνων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα βιντεοανάλυσης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Video AS. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, από το στατιστικό πακέτο SPAD 3.21, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση αντιστοιχιών (FAC) καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων με προγράμματα ομαδοποίησης (HAC). Επίσης, από το στατιστικό πακέτο SPSS πραγματοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων και έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας των τιμών με το μη παραμετρικό τεστ χ² (chi square). Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των αθλητών είναι αρκετά υψηλός. Δεν υπάρχει επάρκεια γηπέδων στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων, υπάρχει ανάγκη καθοδήγησης των αθλητών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και καλύτερης προπονητικής προετοιμασίας. Από τα τεχνικά στοιχεία του αγώνα το δυνατό σέρβις με άλμα προκαλεί περισσότερες κακές και χαμένες υποδοχές. Οι πάσες από την πίσω και μέση ζώνη εκτελούνται με μανσέτα, ενώ από την μπροστά ζώνη κατανέμονται μεταξύ πάσας τόσο με μανσέτα όσο και με δάχτυλα. Οι δυνατές επιθέσεις από τη μπροστά ζώνη συνδέονται με ιδανική και καλή πάσα, ενώ η μέτρια πάσα συνδέεται με πλασέ επιθέσεις. Οι δυνατές επιθέσεις κατευθύνονται στη μέση και πίσω ζώνη με υψηλή αποτελεσματικότητα. Οι πλασέ επιθέσεις κατευθύνονται σε όλες τις ζώνες με την υψηλότερη αποτελεσματικότητα να εμφανίζεται στην μπροστά και πίσω ζώνη. Οι τεχνικές ενέργειες (σερβίς, υποδοχή, πάσα, επίθεση, άμυνα) είναι πολύ στενά συνδεδεμένες εφόσον επηρεάζουν άμεσα η μία την άλλη. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ελπίζουμε να συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της Πετοσφαίρισης παραλίας.
The aim of the present study was to assess the impact of technical-tactical elements and game parameters on performance in beachvolleyball.Two means were used for the necessities of this inquiry. The first one was an open-ended questionnaire which included the opinions of the athletes concerning the performance and the needs of the games as well as the way of training and preparation. The second one included the 54 video-recorded games of Greek tournaments of the period 2001-2004. The video-analysis computer programme “Video-AS” was used to assess the games. Regression analysis of the statistic packet SPAD 3.21 was used to elaborate the data statistically. In addition, there was a frequency analysis and control of independent prices with the use of a non-parametrical test x2 (chi square) of the statistic packet SPSS. The results showed that: the average age of the athletes is very high. There is a shortage of beach volleyball courts at the games location, the athletes need to be guided during the game as well as better trained during preparation. Based on the details of the game, the strong serve including a jump causes more inappropriate and lost serve receptions. Passes from the back and medium zone are done with forearm passing whereas from the front zone they are distributed between the pass by forearm passing as well as with the fingers. The strong attacks from the front zone are connected to ideal and good pass whereas a medium pass is connected to place attacks. The strong attacks head to the medium and back zone with high effectiveness. The place attacks head to all the zones with high effectiveness in the front and back zone. The technical elements (serve, serve-reception, pass, attack, defense) are very closely connected since they affect one another. The results of the present study are expected to contribute to further evolution of beach volleyball.

Video-analysis
Beach volley
Βιντεοανάλυση
Πετοσφαίριση παραλίας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2008


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)