Επίδραση κοινωνικών παραγόντων στους στόχους επίτευξης και στην παρακίνηση των μαθητών στον αθλητισμό και στο σχολείο: μια διαχρονική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
The influence of social agents on goal orientations and motivation of students in school and sport setting: a longitubinal study
Επίδραση κοινωνικών παραγόντων στους στόχους επίτευξης και στην παρακίνηση των μαθητών στον αθλητισμό και στο σχολείο: μια διαχρονική μελέτη

Ampatzoglou, Georgios
Αμπατζόγλου, Γεώργιος

Κύριοι σκοποί της εργασίας ήταν η διερεύνηση: α) του ρόλου του κλίματος παρακίνησης που δημιουργείται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.)/προπονητή, τη μητέρα και τον καλύτερο φίλο στη διαμόρφωση των στόχων επίτευξης των παιδιών, της συμμετοχής τους στην άθληση και της ικανοποίησής τους στη Φ.Α. και β) εάν οι προσανατολισμοί σε στόχους επίτευξης προβλέπουν τη συμμετοχή των παιδιών στην άθληση και την ικανοποίηση τους στη Φ.Α.. Η έρευνα διενεργήθηκε σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια της Θεσσαλονίκης, της Δράμας και της Ξάνθης σε τρία διαδοχικά σχολικά έτη. Το τελικό δείγμα της έρευνας ήταν 1.508 μαθητές και μαθήτριες. Για τους σκοπούς της έρευνας οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, το ίδιο και για τις τρεις σχολικές χρονιές, το οποίο μετρούσε: α) τους τέσσερις προσανατολισμούς στόχων επίτευξης στους χώρους άθλησης, β) το αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης που δημιουργείται από τον καθηγητή Φ.Α./προπονητή, τη μητέρα και τον καλύτερο φίλο και γ) την ικανοποίηση των παιδιών στο μάθημα της Φ.Α. και τη συμμετοχή τους στην άθληση. Για τη διερεύνηση της επίδρασης του κλίματος παρακίνησης στη διαμόρφωση των στόχων των παιδιών έγιναν αναλύσεις παλινδρόμησης ενώ η εξέταση των αιτιωδών σχέσεων έγινε με τη χρήση δομικών μοντέλων εξισώσεων. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το σημαντικό ρόλο των κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση των προσανατολισμών στόχων των παιδιών, και τη θετική συνεισφορά του στόχου στη βελτίωση και την αρνητική συνεισφορά του στόχου προστασία του εγώ αντίστοιχα στην διαμόρφωση της ικανοποίησης στη Φ.Α. και της συμμετοχής στην άθληση στα επόμενα χρόνια. Ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
The main goals of this study were exploring : a) the influence of the motivational climate that is created by the PE (Physical Education) teacher/coach, their mother and their best friend on children shaping their goal orientations, their participation in physical exercises and their satisfaction in PE,. b) whether goal orientations predict children's participation in physical exercises and their satisfaction in PE. The study took place in Elementary Schools, Junior High Schools and Senior High Schools in Drama, Thessaloniki and Xanthi in three consecutive years. 1508 male and female students participated in the study. For the purposes of this study every year all students completed the same self-report questionnaires which calculated :a) the four goal orientations in sports settings, b) the perceived motivational climate created by the PE teacher or coach, the mother and the best friend, and c) children's satisfaction in the PE lesson and their participation in physical exercises. Regression analysis took place in order to examine the effect of the motivational climate on children shaping their goals while the examination of reciprocal effects of variables was accomplished with the use of structural models of equations. The results confirmed the important influence of social factors on children shaping their goal orientations and the contribution of goal orientations to the improvement of satisfaction in P.E. and the participation in physical exercises during the following years. The next part includes the discussion of results and the presentation of suggestions for future surveys.

Φυσική αγωγή
Significant others
Achievement motivation
Goal achievement
Σημαντικοί άλλοι
Motivational climate
Goal orientations
Κλίμα παρακίνησης
Συμμετοχή στην άθληση
Προσανατολισμοί στόχων
Exercise participation
Physical education
Στόχοι επίτευξης
Παρακίνηση για επίτευξη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.