Αξιολόγηση, σχεδιασμός και διαμόρφωση πάρκων παθητικής και ενεργητικής αναψυχής: περίπτωση εφαρμογής περιβάλλων χώρος πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων περιοχής Κομοτηνής

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Evaluation, planning and configuration of passive and active recreation parks: case practice university campus of Komotini
Αξιολόγηση, σχεδιασμός και διαμόρφωση πάρκων παθητικής και ενεργητικής αναψυχής: περίπτωση εφαρμογής περιβάλλων χώρος πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων περιοχής Κομοτηνής

Ανθόπουλος, Πέτρος

The configuration of a campus and the unity of surroundings mingled with the frame worked particulars benefit the creation of a pleasant place not only for the students but also for the academic staff. The interactions of this specific thesis: a) the research and the presentation concerning the design of the campus’ outdoors in relation to Greece and worldwide, b) the investigation of different opinions and desires that users of campus in Komotini, about the configuration of the university’s facilities, c) the creation of a model that is consisted of the factors that should be under consideration focused on this proportional area, from the designer’s side, d) the verification of the model with the professionals’ assistance e) the proposal and the master plan of the campus. The responds’ processing showed that the vegetation, the climate, the ground, the infrastructure, the physical activity, the environment’s sensitization, the users and the inhabitants, should be taken under examination. Professionals’ answers showed that the 8 factors are crucial and considerable during the design of amusement spaces. The proposal includes the planning of amusements parks that are called a) Democritus park, b) Olympic park, c) Adventure park, d) Environmental education and sensitization’s park, e) Students residence park and f) Central recreation park (for general use).
Η διαμόρφωση μίας Πανεπιστημιούπολης και η ιδέα ενοποίησης του περιβάλλοντα χώρου με τα δομημένα στοιχεία, βοηθάει στη δημιουργία ενός ευχάριστου, ιδιαίτερου χώρου για τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό. Οι στόχοι της παρούσας διατριβής ήταν: α) η αναζήτηση και παρουσίαση της εξέλιξης στο σχεδιασμό των εξωτερικών χώρων αναψυχής πανεπιστημιουπόλεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, β) η διερεύνηση των απόψεων και επιθυμιών των χρηστών της πανεπιστημιούπολης της Κομοτηνής, σχετικά με την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, γ) η δημιουργία ενός «μοντέλου» που αποτελείται από τους παράγοντες οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το σχεδιαστή ανάλογου χώρου, δ) ο έλεγχος του «μοντέλου» από ειδικούς επιστήμονες, ε) η πρόταση σχεδιασμού και διαμόρφωσης της Πανεπιστημιούπολης της Κομοτηνής. Μετά την επεξεργασία των απαντήσεων του βασικού ερωτηματολογίου, οι παράγοντες που προέκυψαν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ήταν: η βλάστηση, το κλίμα, το έδαφος, οι υποδομές, η φυσική δραστηριότητα, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, οι χρήστες και οι κάτοικοι. Από τις απαντήσεις των ειδικών επιστημόνων στον σχεδιασμό ανοιχτών χώρων προέκυψε ότι πράγματι είναι σημαντικοί οι παραπάνω οκτώ παράγοντες και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό. Η πρόταση διαμόρφωσης της πανεπιστημιούπολης περιελάμβανε την δημιουργία επιμέρους θεματικών πάρκων και ειδικότερα: α) «Δημοκρίτειο» πάρκο, β) «Ολυμπιακό» πάρκο γ) Πάρκο «πολλαπλών δραστηριοτήτων» (adventure park) δ) Πάρκο «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης» ε) Πάρκο αναψυχής φοιτητικών εστιών και στ) «Κεντρικό» πάρκο αναψυχής (γενικής χρήσης).

Φυσική δραστηριότητα
Recreation park
Landscape architecture
Αρχιτεκτονική τοπίου
Physical activity
Πανεπιστημιούπολη
University campus
Χώρος αναψυχής

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)