The effects of coatching behavior on athletes of basketball and other team sports

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επιδράσεις της συμπεριφοράς του προπονητή-τριας σε αθλητές-τριες καλαθοσφαίρισης και άλλων ομαδικών αθλημάτων
The effects of coatching behavior on athletes of basketball and other team sports

Karamousalidis, George
Καραμουσαλίδης, Γεώργιος

The relation of coach – athletes has a special inspiration to thecompetitive athletics. The purpose of this study was to investigate theeffects of coaching behavior of team sports on athlete’s satisfactionand role ambiguity in offensive and defensive responsibilities.The Questionnaire of Coaching Behavior, (Williams et. al.2003), theAthletes Satisfaction Scale, (Chelladurai et al.1988), and RoleAmbiguity Scale, (Beauchamp et al. 2002) were used.The sample consisted of 409 athletes of basketball (n=125), volleyball(n=103), handball (n=75) and soccer (n=106) from Greece.The results indicated the validity of the questionnaires throughConfirmatory Factor Analysis, the factors reliability as Cronbach’sanalysis showed are good for all the factors, also these resultssupported from correlation and regression analysis. The athletes camefrom all national levels till local.The correlation analysis also showed that when the coach was positiveand supportiveness this give the result that athletes to be satisfiedfrom the leadership and to have also less role ambiguity, while whenthe coach was negative effected just the opposite happened.Based on the above results it is proved the importance of coachingbehavior, how to defy the clear roles to their athletes and so to succeedhaving their maximum satisfaction which accordingly leads to theirimproved performance. During the games they should be calm andloose having positive feedback even in possible mistakes andcontinuous effort raising the athletes confidence. In a few words, to have positive and supportive behavior to their athletes. As well theymust define clear roles towards the athletes as about the offensive anddefensive responsibilities, so that to succeed their maximumsatisfaction. The athletes satisfaction leads to a positive and pleasantatmosphere and this accordingly to improve personal and team workand finally to the target of their performance.
Η σχέση των προπονητών και αθλητών έχει μια ιδιαίτερη επιρροή στοναγωνιστικό αθλητισμό. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετασθούν οιεπιδράσεις της συμπεριφοράς των προπονητών ομαδικών αθλημάτωνστην ικανοποίηση των αθλητών και στην ασάφεια των ρόλων τους σταεπιθετικά και αμυντικά καθήκοντα.Χρησιμοποιήθηκαν το Ερωτηματολόγιο Προπονητικής Συμπεριφοράς(Coaching Behavior Questionnaire, Williams et.al.2003), η ΚλίμακαΙκανοποίησης Αθλητών (Athletes Satisfaction Scale, Chelladurai etal.1988) και η Κλίμακα Ασάφειας Ρόλων (Role Ambiguity Scale,Beauchamp et al. 2002) για τα επιθετικά και αμυντικά καθήκοντα.Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 409 (αθλητές και αθλήτριες) τηςκαλαθοσφαίρισης (n=125), της πετοσφαίρισης (n=103), τηςχειροσφαίρισης (n=75) και του ποδοσφαίρου (n=106) από τον Ελληνικόχώρο. Οι αθλητές-ριες προέρχονταν από όλα τα επίπεδα των εθνικώνκατηγοριών μέχρι το επίπεδο του Α’ τοπικού.Οι Επιβεβαιωτικές Παραγοντικές Αναλύσεις υποστήριξαν τη δομικήεγκυρότητα των ερωτηματολογίων και οι αναλύσεις αξιοπιστίαςεπιβεβαίωσαν ικανοποιητικούς δείκτες Cronbach’s alpha αντίστοιχα γιαόλους τους παράγοντες.Οι Αναλύσεις Συσχετίσεων επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία τωνπαραγόντων μεταξύ τους και έδειξαν ότι όταν ο προπονητής ήταν θετικός, χαλαρός και υποστηρικτικός αυτό είχε ως συνέπεια οιαθλητές-τριες να είναι ικανοποιημένοι σημαντικά από την ηγεσία καιείχαν μικρότερη ασάφεια ρόλων, ενώ συνέβαινε ακριβώς το αντίθετοόταν ο προπονητής ήταν αρνητικά ενεργοποιημένος.Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύεται η σημαντικότητατου πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι προπονητές ομαδικώναθλημάτων. Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να παραμένουνατάραχοι και χαλαροί, με θετική ανατροφοδότηση ακόμη και σε πιθανάλάθη, με συνεχή προσπάθεια αύξησης της αυτοπεποίθησης τωναθλητών. Να έχουν δηλαδή με λίγα λόγια μια θετική και υποστηρικτικήσυμπεριφορά απέναντι στους αθλητές τους. Επίσης θα πρέπει νακαθορίζουν σαφείς και ξεκάθαρους ρόλους στους αθλητές-τριες τουςγια τα επιθετικά και αμυντικά τους καθήκοντα ώστε με αυτόν τοντρόπο να πετυχαίνουν παράλληλα και την μέγιστη ικανοποίηση τους. Ηικανοποίηση των αθλητών συμβάλλει σε ένα θετικό – ευχάριστο κλίμακαι αυτό με τη σειρά του στη βελτίωση και ανάπτυξη (προσωπικήαλλά και ομαδική, κατά επέκταση στη βελτίωση της απόδοσης τους).

Ασάφεια ρόλου
Ικανοποίηση αθλητών
SPORT TEAMS
Role ambiguity
Αντιλήψεις
Perceptions
Ομαδικά αθλήματα
Coaching behavior
Προπονητική συμπεριφορά
Athlete satisfaction

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.