Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Στυλ διδασκαλίας και μεταγνωστικές δεξιότητες
Teaching styles and metacognitive skills

Χατζηπαντελή, Αθανασία
Chatzipanteli, Athanasia

7.4Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης της μεταγνώσης των μαθητών/τριών της Α’ Γυμνασίου βάσει ενός συνδυασμού μεθόδων διδασκαλίας, στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Επίσης εξετάσθηκε η μεταβολή της παρακίνησης και των προσωπικών προσανατολισμών των συμμετεχόντων. Εξακόσιοι ένας μαθητές (318 αγόρια και 283 κορίτσια) έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη έρευνα από δεκαέξι γυμνάσια του Ν. Πιερίας. Οι μαθητές διαχωρίστηκαν τυχαία σε δυο ομάδες, στην ομάδα ελέγχου που την αποτελούσαν 285 μαθητές (144 αγόρια και 141 κορίτσια) και δεν υπέστη καμιά παρέμβαση και την πειραματική ομάδα που αποτελούνταν από 316 μαθητές (174 αγόρια και 142 κορίτσια) και εφαρμόστηκε το πρόγραμμα παρέμβασης. H διδασκαλία στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε βάσει ενός συνδυασμού των μεθόδων διδασκαλίας: της αμοιβαίας διδασκαλίας, του αυτοελέγχου, του μη αποκλεισμού, της καθοδηγούμενης εφευρετικότητας, της συγκλίνουσας και αποκλίνουσας εφευρετικότητας. Το πρόγραμμα παρέμβασης αξιολογήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης που διήρκεσε πέντε μήνες. Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης είχαν σε σχέση με την ομάδα ελέγχου α) θετικότερες τιμές ως προς όλες τις κατηγορίες της μεταγνώσης, β) θετικότερες τιμές όσον αφορά τον προσανατολισμό στη μάθηση, την ικανοποίηση από το μάθημα, την εσωτερική παρακίνηση, την αναγνωρίσιμη ρύθμιση, και γ) χαμηλότερες τιμές όσον αφορά την τον προσανατολισμό στο «εγώ», την εξωτερική παρακίνηση και την έλλειψη παρακίνησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η εφαρμογή κατάλληλου συνδυασμού μεθόδων διδασκαλίας μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της μεταγνώσης, του προσανατολισμού στη μάθηση και της εσωτερικής παρακίνησης.
The aim of the study was to investigate the influence of student-activating teaching styles through a specific intervention program aiming to promote students’ metacognitive activity, lesson satisfaction, intrinsic motivation, goal orientation, motivational climate, in physical education classes. Six hundred and one 7-grade students (318 boys and 283 girls), aged 13 years old participated in this study. Students were randomly assigned into two groups of approximately equal size, so the experimental group consisted of 316 students (174 boys and 142 girls) and the control group of 285 students (144 boys and 141 girls). A quasi-experimental intervention study was used with pre and post-tests. The intervention consisted of 38 sessions, 45 minutes each. The activity content of lessons was the same for each group as the intervention program followed the predetermined curriculum at each of the schools. Teachers in the intervention classes applied the student-activating teaching styles (reciprocal, self-check, inclusion, guided discovery, convergent, divergent) while there was no intervention in control the group concerning teaching. Metacognitive activity in PE, lesson satisfaction, intrinsic-extrinsic motivation, task orientation, task-involving climate, ego strengthening, social approval, ego protection, ego-protecting climate, social approval climate and ego-strengthening climate were assessed pre and post-intervention through questionnaires. Repeated measures were conducted in order to examine intervention effects interactions between condition (experimental/control) and time (two measurement points). Post-hoc tests were followed. Repeated-measures analysis revealed that the experimental group, compared with the control group, had higher scores in declarative knowledge, procedural knowledge, conditional knowledge, information management, planning, self-monitoring, debugging strategies, evaluation, mental imagery, task orientation, task-involving climate, lesson satisfaction, intrinsic motivation, identified regulation and lower scores in ego strengthening, social approval, ego protection, ego-protecting climate, social approval climate, ego-strengthening climate, external motivation and amotivation,. The study revealed that going beyond the command and/or the practice style of teaching enhances metacognitive skills, lesson satisfaction and intrinsic motivation in physical education classes.

Φυσική αγωγή
Motivation
Teaching styles
Metacognition
Μέθοδοι διδασκαλίας
Προσωπικοί προσανατολισμοί
Μεταγνώση
Physical education
Goal orientations
Παρακίνηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.