Πως οι πρακτικές χειραγώγησης των κερδών και η στρατηγική για την εκμετάλλευση των άυλων επενδύςεων της οικονομικής οντότητας επηρεάζουν την ασύμμετρη συμπεριφορά των εξόδων διάθεσης και διοίκησης: μία διεθνής συγκριτική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
How earnings management and intangible investments drive the sticky behavior of selling, general, and administrative costs: an international comparative perspective
Πως οι πρακτικές χειραγώγησης των κερδών και η στρατηγική για την εκμετάλλευση των άυλων επενδύςεων της οικονομικής οντότητας επηρεάζουν την ασύμμετρη συμπεριφορά των εξόδων διάθεσης και διοίκησης: μία διεθνής συγκριτική προσέγγιση

Ναούμ, Βασίλειος - Χρήστος
Naoum, Vassilios-Christos

The scope of the current doctoral research is twofold. Firstly, to provide support to the inference that cost behavior is driven by managerial incentives. More specifically, it aims to contribute to the accounting literature by expanding our understanding of how deliberate commitment decisions and particularly decisions that are driven by Earnings Management incentives, affect the asymmetric cost behavior. According to the literature, managerial discretion is intricately linked with Earnings Management which is an essential dimension of earnings quality (Dechow, and Schrand, 2010). There are different methods available to isolate the effects of managerial discretion on Earnings Management. Drawing on the earnings quality literature we build on the concept of Sticky Costs by examining the following research question: “Are the differences on the degree of cost asymmetry attributable to firm-level and cross-country differences on earnings quality?” The first subject of the doctoral study is the impact of the different management accounting practices on managerial cost behavior and as a result on Cost Stickiness.A managerial implication of this inference is that a better understanding of firm-level and cross-country differences in cost behavior, through Sticky Cost phenomenon, contributes to the recognition and control of Earnings Management practices. Our evidence is also useful for investors in forming their beliefs about firm’s value. Literature suggests that investors misvalue firms with intense earnings manipulation. They should consider Sticky Cost behavior in their investment decisions, since low (high) level of Cost Stickiness could be a negative (positive) signal about firm’s accounting quality, suggesting higher (lower) pervasiveness of Earnings Management. Our findings endow the growing Sticky Cost theory with an additional significant factor, by providing large sample empirical evidence for the influence of earnings quality in moderating the SG&A Cost Stickiness. By documenting the asymmetric cost behavior for a panel dataset of the G-7 countries, the analysis presented here also introduces an empirically grounded discussion on the global nature of the Sticky Cost phenomenon. Secondly, the current doctoral research is centered in studying the role of incentives stemming from factors that improve the firm’s value generating process, in affecting cost behavior. Firm’s orientation towards intangible related resource consumption is one of the most important factors that coins firms’ ability to deliver and sustain superior performance (Lev et al., 2009). This study focuses on firms’ internal view for intangible related resource consumption as investments versus expenses and shed light on some aspects of the value generating process associated with intangibles. Organization Capital, which is selected as a control variable that improves firm’s value generating process, is one of the most important unreported intangible assets.
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να εντοπίσει καινούργιους παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την κοστολογική διάρθρωση των επιχειρήσεων μέσω της εμφάνισης της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς βασικών δαπανών τις οποίες τα διοικητικά στελέχη μπορούν να τις διαχειριστούν με μεγαλύτερη ευχέρεια. Συγκεκριμένα ο στόχος της τρέχουσας διδακτορικής έρευνας είναι να παράσχει στήριξη στη θεώρηση ότι η συμπεριφορά του κόστους καθοδηγείται από τα κίνητρα και τις παρεμβάσεις των διοικητικών στελεχών. Πιο λεπτομερώς, επιδιώκει να συμβάλει στη λογιστική βιβλιογραφία, διευρύνοντας τη γνώση μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά βασικών δαπανών της επιχείρησης, η οποία αποδίδεται στις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών σχετικά με τη διαχείριση των πόρων, επηρεάζεται από τη Χειραγώγηση των κερδών και τη στρατηγική της εταιρίας για την εκμετάλλευση των Άυλων Επενδύσεων της. Κατά συνέπεια αποσκοπεί στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προαναφερθείσες αποφάσεις επηρεάζουν συλλήβδην την κοστολογική διάρθρωση της επιχείρησης μέσω του Φαινομένου της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς του Κόστους. Μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, η διατριβή εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία με δύο νέους σημαντικούς και καθοριστικούς ερμηνευτικούς παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την εμφάνιση του Φαινομένου της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς του Κόστους: τη στρατηγική της επιχείρησης σχετικά με τα Άυλα Πάγια και την Ποιότητα των κερδών βασικό συστατικό της οποίας είναι η Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, συμβάλλει στη βιβλιογραφία της Διοικητικής Λογιστικής επεκτείνοντας τη γνώση μας σχετικά με την συμπεριφορά του κόστους υπό το πρίσμα του φαινομένου της «ωραιοποίησης των αποτελεσμάτων» και του προσανατολισμού της εταιρίας για την μακροχρόνια εκμετάλλευση των Άυλων Επενδύσεων της. Επίσης, συνεισφέρει στη βιβλιογραφία των άυλων παγίων παρέχοντας μία ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του Οργανωσιακού Κεφαλαίου της επιχείρησης και της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Τέλος, επεκτείνει τα εμπειρικά αποτελέσματα της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την Ποιότητα των κερδών με μία συναρμογή μεταξύ του Φαινομένου της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς του Κόστους και μιας βασικής διάστασης της λογιστικής ποιότητας, που είναι η Χειραγώγηση των κερδών.Τα τρία τμήματα της λογιστικής βιβλιογραφίας τα οποία πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή είναι η Συμπεριφορά του Κόστους, τα Άυλα Πάγια και η Ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης. Βασικός πυλώνας της έρευνας είναι το Φαινόμενο της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς του Κόστους το οποίο μέσω της παρούσας μελέτης, συνδέεται άμεσα και θετικά με το Οργανωσιακό Κεφάλαιο της επιχείρησης. Στη συνέχεια το Οργανωσιακό Κεφάλαιο βάσει των εμπειρικών αποτελεσμάτων της τρεχουσας έρευνας εισάγεται ως δείκτης της έντασης με την οποία χρησιμοποιούνται οι πρακτικές Χειραγώγησης των κερδών. Το διάγραμμα ροής που συνδέει τα προαναφερθέντα κομμάτια της βιβλιογραφίας, ολοκληρώνεται με τις πρακτικές Χειραγώγησης οι οποίες αποτελούν βασικό παράγοντα εμφάνισης της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς του κόστους.

Ασύμμετρη Συμπεριφορά Κόστους
Sticky Cost Behavior

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014


Athens University Economics and Business (AUEB)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.