Improvement of the existing procedures for procurement implementation in public hospitals and the support of new public procurement models applications

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη της βελτίωσης των υφισταμένων διαδικασιών για την εκτέλεση των προμηθειών στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και η υποστήριξη της εφαρμογής νέων μοντέλων δημόσιων προμηθειών
Improvement of the existing procedures for procurement implementation in public hospitals and the support of new public procurement models applications

Καραφύλλης, Ιωάννης

The present dissertation entitled «Improvement of the existing procedures for procurement implementation in public hospitals and the support of implementation of new public procurement models», resulted as an internal need for resources saving (human and material) and for contribution to the Hellenic Public Health System in a very difficult economic situation for the world and especially for Greece.Governments, globally, undertake strategic changes under the shadow of a light of increasing health cost and some other serious issues concerning patients’ insurance. A lot of these changes have a direct effect in health supply chain. Public authorities developed or will oblige to develop regulations requiring systems of automated identification of serial provision and tracing in health in order to improve patients insurance.Until 2050 health expenses will rise to 20% of GDP due not only to population aging but also to the improved but expensive medicines. Governments take measures for the reduction of expenses to 2,5% of GDP. In 2050 40% of EU population is expected to be more than 65 years old while there will be less working people to cover the health care of pensioners. This need require a modern electronic procurement system in combination with a modern supply chain that will take account that the final user is the individual and more likely the patient.The implementation of the proposed model will help to record the real hospital cost per patient, to improve the existing medical protocols and to reduce the expenses in general that burden both the patient and the Hellenic economy. The data collected can be registered to patient medical file and later to citizen’s card or wherever it is required, according to the framework of digital governance. It can also provide hospitalization within European Union.The model is estimated to contribute to a 30% resources saving by reducing the techno-medical equipment prices, the materials but also by reducing the desired personnel for procurement implementation. Finally, it can contribute to transparency and corruption fighting, very important ingredients for a privileged state.
Η παρούσα διατριβή έχει τίτλο: «Βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών για την εκτέλεση των προμηθειών στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και η υποστήριξη της εφαρμογής νέων μοντέλων δημόσιων προμηθειών», προέκυψε μέσα από την ανάγκη συνεισφοράς στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας και εξοικονόμησης πόρων (ανθρώπινων και υλικών) σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλο τον κόσμο και κυρίως για την Ελλάδα.Υπό το φώς μιας σειράς θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και του ταχέως αυξανόμενου κόστους της υγείας, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως λαμβάνουν δράση και σημαντικές αλλαγές πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλές από αυτές έχουν μια άμεση επίδραση στην εφοδιαστική αλυσίδα της υγείας. Πολλές εθνικές αρχές ανέπτυξαν ή θα αναπτύξουν κανονισμούς που θα απαιτούν συστήματα αυτόματης αναγνώρισης σειριακής διάταξης και ιχνηλασιμότητας στην υγεία προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια των ασθενών.Μέχρι το 2050 οι δαπάνες για την υγεία θα ανέλθουν στο 20% του ΑΕΠ λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των συνεχώς βελτιούμενων αλλά και ακριβών φαρμάκων. Οι κυβερνήσεις λαμβάνουν συνεχώς μέτρα για τη μείωση της δαπάνης αυτής στο 2,5% του ΑΕΠ. Το 2050 το 40% σχεδόν του πληθυσμού της ΕΕ αναμένεται να είναι πάνω από 65 ετών, ενώ θα υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι για να καλύπτουν την υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων. Η αδήριτη αυτή ανάγκη απαιτεί ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών σε συνδυασμό με μια μοντέρνα εφοδιαστική αλυσίδα που θα λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι ο τελικός χρήστης είναι ο άνθρωπος και μάλιστα ο ασθενής.Η εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου θα βοηθήσει να καταγραφεί το πραγματικό κόστος νοσηλείας ανά ασθενή, καταργώντας το υπάρχον κλειστό νοσήλιο, να βελτιωθούν τα υπάρχοντα ιατρικά πρωτόκολλα και να περικοπούν οι αλόγιστες δαπάνες που δεν βοηθούν ούτε τον ασθενή ούτε την ελληνική οικονομία. Τα λαμβανόμενα στοιχεία θα μπορούν να καταχωρηθούν στον ιατρικό φάκελο εκάστου ασθενούς και κατόπιν στην κάρτα του πολίτη ή όπου αλλού απαιτηθεί στα πλαίσια της ψηφιακής διακυβέρνησης. Αυτό θα δίνει την δυνατότητα για περίθαλψη και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων περίπου 30%, από την μείωση των τιμών στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τα υλικά, τα αναλώσιμα αλλά και από την μείωση του απαιτούμενου προσωπικού για την υλοποίηση των προμηθειών.Τέλος θα βοηθήσει στην διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στοιχεία σημαντικά για μια ευνομούμενη πολιτεία.

Supply chain
Ηλεκτρονικές προμήθειες
Δημόσια νοσοκομεία
e-procurement
Εφοδιαστική αλυσίδα
Public hospitals

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.