Ταφικά έθιμα στην Αττική και την Εύβοια, 1200-700 π.Χ.: τα κτερίσματα ως τεκμήριο διάκρισης του φύλου και της ηλικίας των νεκρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Burial customs in Attica and Euboia, 1200-700 B.C.: grave offerings as evidence for the distinction of gender and age of the deceased
Ταφικά έθιμα στην Αττική και την Εύβοια, 1200-700 π.Χ.: τα κτερίσματα ως τεκμήριο διάκρισης του φύλου και της ηλικίας των νεκρών

Βιζυηνού, Ουρανία

The study aims to examine if certain types of grave offerings were offered exclusively to one population group by gender and age (males, females, children, adults, adolescents._Base of the study_are the graves of persons whose gender and age have been determined by an osteologist. The function of objects in the ceremony has also been examined, as reflected in funerary contexts through different ways and places of offering (broken or intact, inside or outside the grave etc)._Types of grave offerings are determined as indicators of a specific population group and the graves of undiagnosed for sex and age deceased are examined on the base of these indicators. Τhe selection of grave gifts is determined not only by the dead and his properties (gender, age, etc.), but also by the subjective perception of the living, and the object's role in the ceremony.
Αναζητώνται τύποι κτερισμάτων που προσφέρονταν κατ' αποκλειστικότητα σε άτομα μιας πληθυσμιακής ομάδας ανά φύλο και ηλικία. Βάση της μελέτης αποτελούν οι τάφοι νεκρών των οποίων το φύλο και η ηλικίας έχουν προσδιοριστεί οστεολογικώς. Εξετάζεται και η λειτουργία των αντικειμένων στην τελετή, όπως αυτή αποτυπώνεται στα ταφικά σύνολα, με τους διαφορετικούς τρόπους και θέσεις προσφοράς των αντικειμένων (π.χ. (θραύση, ακεραιότητα, μέσα ή έξω από τον τάφο. Καθορίζονται τύποι κτερισμάτων - δείκτες πληθυσμιακής ομάδας και εξετάζονται οι τάφοι των αδιάγνωστων οστεολογικώς νεκρών βάσει αυτών. Προκύπτει επίσης ότι η επιλογή των κτερισμάτων δεν καθορίζεται μόνο από τον νεκρό και τις ιδιότητες του (φύλο, ηλικία κλπ.) αλλά και από την υποκειμενική αντίληψη των ζώντων, καθώς και από το ρόλο του αντικειμένου κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ηλικία
Attica
Γεωμετρική περίοδος
Sex
Euboia
Φύλλο
Εύβοια
Gender
Αττική
Graves
Ταφικά έθιμα
Cemeteries
Νεκροταφεία
Geometric period
Burial customs
Τάφοι

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.