Νέα κυτταροτοξικά C2-υποκατεστημένα διμερή παράγωγα της 1H-πυρρολο[2,3-f]κινολίνης: μελέτες μοριακής προσομοίωσης Monte Carlo και φασματοσκοπίας NMR στην ελεγχόμενη αποδέσμευσή τους από στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
New cytotoxic C2-substituted dimeric derigatives of 1H-pyrrolo[2,3-f]quinoles: molecular modeling Monte Carlo studies and NMR spectroscopy in controlled release experiments from solid pharmaceutical formulations
Νέα κυτταροτοξικά C2-υποκατεστημένα διμερή παράγωγα της 1H-πυρρολο[2,3-f]κινολίνης: μελέτες μοριακής προσομοίωσης Monte Carlo και φασματοσκοπίας NMR στην ελεγχόμενη αποδέσμευσή τους από στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές

Εικοσιπεντάκη, Αφροδίτη

NMR
Controlled release studies
Μελέτες μοριακής προσομοίωσης
Αντιπολλαπλασιαστική δράση
Cyclindrival shaped tablets
Μελέτες ελεγχόμενης αποδέσμευσης
Molecular modeling studies
Δισκία κυλινδρικού σχήματος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)