Εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας σε χρόνιους ασθενείς μέσω συστημάτων διάχυτου υπολογισμού με δίκτυα αισθητήρων σώματος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Personalized health services for chronic patients via pervasive computing systems employing body sensor networks
Εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας σε χρόνιους ασθενείς μέσω συστημάτων διάχυτου υπολογισμού με δίκτυα αισθητήρων σώματος

Τριανταφυλλίδης, Ανδρέας

Τα εξατομικευμένα συστήματα υγείας αφορούν την εξατομίκευση τωνπαρεμβάσεων που αποσκοπούν στην πρόληψη ή / και τη θεραπεία ασθενειών μέσωεργαλείων απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης που βάζουν τον ασθενήστο επίκεντρο της υγειονομικής περίθαλψης. Προς την κατεύθυνση αυτή, συστήματαδιάχυτου υπολογισμού με φορητούς/φορέσιμους αισθητήρες μπορούν ναχρησιμοποιηθούν, προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης στουςασθενείς οποτεδήποτε - οπουδήποτε, και να τους υποστηρίξουν στην αυτο-διαχείρισητης ασθένειάς τους.Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενόςπλαισίου για υπηρεσίες διάχυτης υγείας, που επιτρέπει την αυτο-διαχείριση τωνχρόνιων ασθενών κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Τοπροτεινόμενο πλαίσιο ενσωματώνει τρεις σημαντικές υπηρεσίες για τηναποτελεσματική αυτο-διαχείριση του ασθενή; την παρακολούθηση ασθενή μέσωζωτικών παραμέτρων, την καταγραφή της κατάστασης και τον κοινωνικό διαμοιρασμόδεδομένων υγείας. Η πρώτη περιλαμβάνει την παρακολούθηση των ζωτικώνπαραμέτρων των ασθενών μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου αισθητήρων σώματος καιτον καθορισμό εξατομικευμένων σχημάτων παρακολούθησης από τους επαγγελματίεςτης υγείας, με στόχο την αποτελεσματική αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας τουασθενούς. Η καταγραφή της κατάστασης αναφέρεται στην υποκειμενική καταγραφήτων πληροφοριών για την υγεία από τους ίδιους τους ασθενείς σύμφωνα με τιςπαρατηρήσεις και την κατανόησή τους. Ο κοινωνικός διαμοιρασμός δεδομένων υγείαςγίνεται αντιληπτός μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών σε διαδικτυακές κοινότητεςπου αποτελούνται από τους ασθενείς, την οικογένεια ή τους φίλους, και τουςφροντιστές.Η επιτευξιμότητα και δυνατότητα εφαρμογής του πλαισίου επιδεικνύεται μέσα απότην ανάπτυξη ενός διάχυτου συστήματος υγείας που υιοθετεί τη διακριτικήπαρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων μέσω εμπορικά διαθέσιμων φορητών και φορέσιμων συσκευών με αισθητήρες, καθώς και τυποποιημένων τρόπων για τηνανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών μεταξύ των διαφοροποιημένων κόμβων τουσυστήματος. Τα αποτελέσματα από τις διεξαχθείσες μελέτες αξιολόγησης σεελεγχόμενο νοσοκομειακό περιβάλλον, δείχνουν ότι το σύστημα που περιγράφεταιείναι ευπρόσδεκτο από τους χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι ναδιαχειρίζονται και να μοιράζονται πληροφορίες υγείας, ενώ οι υπηρεσίες τουσυστήματος έχουν συνολικά θεωρηθεί ως χρήσιμες για την παρακολούθηση της νόσουκαι τη διαχείρισή της.

Body sensor networks
Micro-blogging services
Service oriented architectures
Pervasive health systems
Υπηρεσιοστραφής αρχιτεκτονική
Διάχυτα συστήματα υγείας
Υπηρεσίες μικρο-ιστολογίου
Δίκτυα αισθητήρων σώματος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)