Η τροπονίνη σαν δείκτης διάγνωσης και πρόγνωσης σε περιπτώσεις περιεγχειρητικής βλάβης του μυοκαρδίου μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Plasma troponins as biomarkers of choice for the diagnosis - prognosis and detection of myocardial damage during cardiac surgery with extracorporeal circulation
Η τροπονίνη σαν δείκτης διάγνωσης και πρόγνωσης σε περιπτώσεις περιεγχειρητικής βλάβης του μυοκαρδίου μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Μπαντούρ, Αντώνιος

Σκοπός. Η παρούσα διατριβή σκοπό είχε τη διερεύνηση του ρόλου της Τροπονίνης Ι ως αξιόπιστου και εύχρηστου δείκτη παρακολούθησης (monitoring) της μυοκαρδιακής βλάβης, μετά από περιεγχειρητικό έμφραγμα μυοκαρδίου, σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG) με μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας. Ο λόγος για την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης βασίζεται στην ανάγκη για πιο έγκαιρη, οικονομική και αξιόπιστη διάγνωση της περιεγχειρητικής μυοκαρδιακής βλάβης, ώστε αυτή να μπορεί να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.Ασθενείς-Μέθοδοι. Συμπεριλάβαμε στη μελέτη ομάδα ασθενών (n=119) που ήταν προγραμματισμένοι για εκλεκτική επέμβαση CABG υπό εξωσωματική κυκλοφορία. Επιπλέον, συμμετείχε ομάδα ασθενών ελέγχου (n=40) που ήταν προγραμματισμένοι για εκλεκτική επέμβαση χειρουργικής θώρακος (αφαίρεση αερωδών κύστεων σε πνευμοθώρακα-πλευρόδεση, λοβεκτομή, πνευμονεκτομή). Εξαιρέθηκαν και των δύο ομάδων ασθενείς με νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, διαταραχές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαταραχές μεταβολισμού και να αλλοιώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Οι ασθενείς, πέραν του συνήθους ελέγχου, υποβλήθηκαν σε μέτρηση δεικτών μυοκαρδιακής βλάβης (SGOT,SGPT,CPK,CPK-MB, LDH, μυοσίνη), συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων τροπονίνης Ι στα ακόλουθα χρονικά σημεία: μία μέρα πριν το χειρουργείο, άμεσα μετεγχειρητικά, στις 12, 24, 48, 72 και 96 ώρες μετά την επέμβαση.Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα συλλέχθηκαν σε πρόγραμμα Excel της Microsoft Office 2010 και επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα PASW (predictive analysis software της IBM 2009. Η στατιστική διαφορά κρίθηκε με τη μη παραμετρική δοκιμασία Kruskal-Wallis για Κ ανεξάρτητα δείγματα. Η σύγκριση έγινε μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών αποτελεσμάτων για όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν (SGOT, SGPT,CPK,CK-MB,LDH, μυοσίνης και τροπονίνης Ι). Η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης ήταν όταν το p (asymp sig) ήταν μικρότερο του 5%.Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς την καμπύλη τιμών σε ασθενείς που δεν εμφάνισαν περιεγχειρητικό έμφραγμα/ισχαιμία(=99) ασθενείς. Στους ασθενείς με περιεγχειρητική ισχαιμία (=60) στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι ασθενείς με μετεγχειρητικό έμφραγμα (n=3) παρατηρήθηκαν οι εξής διαφορές: i) οι τιμές της τροπονίνης Ι είχαν επί βλάβης πρωιμότερη άνοδο σε σχέση με τις τιμές των άλλων δεικτών, ii) οι τιμές της τροπονίνης Ι επί βλάβης είχαν μακρύτερη διάρκεια από ότι των άλλων δεικτών, iii) οι τιμές της τροπονίνης Ι επί ισχαιμίας είχαν βραχύτερη διάρκεια και χαμηλότερο peak σε σχέση με τις τιμές της επί οξέος εμφράγματος. iv) Η στατιστική ανάλυση μας οδήγησε στην πρόταση για καθορισμό ενδεικτικής τιμής βλάβης ισχαιμία (cut-off value) για την τροπονίνη Ι > 4.5ng/mL (Γράφημα 7). v) Δεν παρατηρήθηκε λόγω και του χαμηλού αριθμού ασθενών με παθολογικά μετεγχειρητικά ευρήματα (ισχαιμία -έμφραγμα) ιδιαίτερη συσχέτιση μεταξύ των τιμών της τροπονίνης Ι μετεγχειρητικά και με την μακροχρόνια πρόγνωση των ασθενών αυτών (μετά από ένα εξάμηνο πίνακας 6). Σημειώνεται ότι όλοι οι ασθενείς είχαν άριστη έκβαση, συμπεριλαμβανομένης μίας ασθενούς με περιεγχειρητικό έμφραγμα μυοκαρδίου, που χρειάστηκε επανεγχείρηση 4 μήνες μετά την αρχική.Συμπεράσματα. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η τροπονίνη Ι αποτελεί αξιόπιστο δείκτη παρακολούθησης περιεγχειρητικής ισχαιμίας/εμφράγματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση CABG υπό εξωσωματική κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής των αποτελεσμάτων της έρευνας μας, έχουν δημοσιευθεί παρόμοιες έρευνες [ Nesher N και συνεργάτες , Onorati F και συνεργάτες, DiStefano και συνεργάτες, Adabag AS, Rector T και συνεργάτες][107,109,159,184] που συμφωνούν και ενισχύουν τα ευρήματα της έρευνας μας.
Aim. Aim of the current study was the investigation of the putative role of Troponin I as a reliable and cost-effective index for the monitoring of myocardial damage after perioperative acute myocardial infarct, following coronary artery bypass grafting operation (CABG) under extracorporeal circulation. The reason for the initiation of this study was the necessity for a more timely, cheap and reliable diagnosis of perioperative myocardial damage, so that this could be dealt with more efficiently.Patients-Methods. We included in the study a patient group (n=119) involving patients planned for elective CABG under extracorporeal circulation. In addition, we also recruited a control group (n=40), comprising patients planned for elective thoracic surgical procedure (bullectomy-pleurodesis, lobectomy, pulmonectomy). We excluded patients with hepatic or renal failure that might lead to distorted metabolism and influence the final results. The patients were submitted, besides the routine controls, to measurements of SGOT, SGPT, CPK CPK-MB, LDH, myosin and troponin I preoperatively the day before the surgery, right postoperatively, and at 12, 24, 48, 72 and 96 hours after the procedure.Results. Our results we gathered in a program of Excel Microsoft Office 2010 and analyzed by the statistic program PASW (predictive analysis software IBM 2009). The statistic difference was decided by the parameter test Kruskal-Wallis for K independent samples. The comparison developed between normal and pathologic results for all the parameters studied. The rejection of the Null Hypothesis was when the P (asymp sig) was smaller than 5%. There were no differences regarding the values of all parameters between normal (without ischemia or infarct) and patients of the control group. In regard to the patients with perioperative ischemia (n=60) included patients with perioperative infarct (n=3) we observed the following: i) troponin I values had an earlier elevation compared to that of the other markers, ii) troponin I values had a longer duration than that of the other markers, iii) troponin I values has a shorter duration and a lower peak in patients with ischemia compared to the ones of patients with myocardial infarct iv) the statistical analysis led us to a proposed cut-off value for perioperative ischemia at values for troponin >4,5 ng/mL (fig.7) v) due to the small sample of patients with pathological perioperative findings (ischemia-infarct), we could not support any association between postoperative troponin I values and long-term prognosis of these patients. We have to note that all patients had an excellent prognosis during the 6-month follow-up (Table 6), including a patient with postoperative infarct that had to be reoperated 4 months after the initial procedure.Conclusions. The aforementioned data show that troponin I is a reliable index for the monitoring of perioperative ischemia/infarct after on-pump CABG. At the period while we were writing the results of our study, there were announcements of similar studies such as that of Nesher N et al, Onorati F et al, DiStefano et al, Adabag AS, Rector T et al [107,109,159,184] that agree with, emphasize and strengthen the results of our research.

Perioperative myocardial infraction
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Coronary artery bypass grafting
Εξωσωματική κυκλοφορία
Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Acute coronary syndromes
Κλάσμα εξώθησης
Περιεγχειρητικό έμφραγμα μυοκαρδίου
Extracorporeal circulation
Ejection fraction

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.