Επενδύσεις σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και η επίδρασή τους στην απόδοση των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Investments in machinery and equipment and their impact on firms' performance
Επενδύσεις σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και η επίδρασή τους στην απόδοση των επιχειρήσεων

Βρανάκης, Στέργιος

Ο βιομηχανικός κλάδος ήταν πάντα στενά συνδεδεμένος με την τεχνολογία, η οποία, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και επηρεάζει άμεσα το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τα οικονομικά αποτελέσματα και τον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, προσπαθούν να βελτιώσουν τις υποδομές τους, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, αποκτώντας νέα μηχανήματα και παραγωγικό εξοπλισμό.Η μελέτη αυτή προτείνει ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο για τη διερεύνηση των λόγων, για τους οποίους οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποφασίζουν να επενδύσουν στην αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, προκειμένου να βελτιώσουν τις υποδομές τους. Ενσωματώνει διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με την εσωτερική δομή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (στρατηγική, επενδυτικές αποφάσεις κλπ), με το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων (διαχείριση πελατειακών σχέσεων, επιχορηγήσεις κλπ), καθώς και με τα προϊόντα και την παραγωγική τους διαδικασία (ανάπτυξη νέων προϊόντων, καινοτομία, ευελιξία παραγωγής κλπ). Ο κύριος στόχος είναι να εξετάσει πώς όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα μελέτη προτείνει ένα νέο ολοκληρωμένο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό διερευνά εμπειρικά τη σχέση ανάμεσα σε αυτές τις πρακτικές - προσεγγίσεις και την επίδρασή τους στις επενδύσεις σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και στην απόδοση των επιχειρήσεων.Σαν ερευνητική στρατηγική της έρευνας ακολουθήθηκε εκείνη της δημοσκόπησης. Πεδίο έρευνας της διατριβής αποτέλεσε ο τομέας της μεταποίησης με επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και απασχολούν πάνω από 20 εργαζόμενους. Το τελικό δείγμα της έρευνας περιέχει 248 ερωτηματολόγια από επιχειρήσεις που υλοποίησαν επενδυτικά σχέδια την τελευταία πενταετία. Για την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές απλής περιγραφικής στατιστικής και τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης.
Manufacturing has always been closely linked to technology, which, in recent years, is growing rapidly and directly affects the internal and external environment of all businesses, regardless of their size, economic results and the industry sector they belong to. Firms, in order to remain competitive, attempt to improve their infrastructure investing in new technology and acquiring new machinery and equipment.This study proposes a new conceptual framework for investigating the reasons why manufacturing firms decide to invest on the acquisition of new machinery and equipment in order to improve their infrastructure. It incorporates various factors related to the internal business environment (strategy, investment decisions etc.), the external business environment (customer relationship management, capital subsidies etc.) and product related factors (new product development, innovation, manufacturing flexibility etc.). The main goal is to examine how all these factors affect the investment decision making process. Therefore, a new, composite model is proposed. This model empirically examines the relationships between those practices, as well as their impact on machinery and equipment investments and on business performance.To carry out this research a survey research strategy was followed. The sample frame for this study consisted of Greek firms that belong to the manufacturing sector of Greek economy, which employ at least 20 employees. The final research sample was consisted of 248 questionnaires from businesses that have invested through the five past years. Descriptive statistics as well as Structure Equation Modeling (SEM) techniques were used to analyze the data.

Επενδυτικές αποφάσεις
Firm performance
Machinery and equipment investments
Απόδοση επιχειρήσεων
Environmental management
Investment decisions
Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Περιβαλλοντική διοίκηση
New product innovation
Ευελιξία παραγωγής
Καινοτομία νέων προϊόντων
Επενδύσεις σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό
New product development
Total quality management
Manufacturing flexibility

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.