The history of education of Ano Syros (17th - 19th century)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η ιστορία της εκπαίδευσης στην Άνω-Σύρο (17ος – 19ος αιώνας)
The history of education of Ano Syros (17th - 19th century)

Πρίντεζη-Καμπέλη, Ελπίδα

Στόχοι της παρούσας διατριβής, ήταν η έρευνα για τηνΕκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών στην Σύρο, από τους καθολικούςμοναχικούς Καπουτσίνους και Ιησουίτες και από τις μοναχέςΟυρσουλίνες κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αξιοποιώνταςπρωτογενείς πηγές κυρίως από τα Αρχεία των Μονών τους καθώςκαι έρευνα για την Δημόσια Εκπαίδευση μετά την σύσταση τουΕλληνικού κράτους.Μεθοδολογικά ακολουθήθηκαν οι αρχές της ΙστορικήςΠαιδαγωγικής Έρευνας.Τα Συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι:Η έναρξη της Εκπαίδευσης στην Σύρο σηματοδοτείται το 1633 μετην ίδρυση του «Σχολείου» των Καπουτσίνων. Το 1744, ιδρύεταισχολείο και από τους Ιησουίτες, οι οποίοι φέρνουν από την Τήνο το1745 τις Ουρσουλίνες, στις οποίες ανέθεσαν την εκπαίδευση τωνκοριτσιών.Με την σύσταση και την λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου ΑρρένωνΣύρου, τον Μάρτιο του 1836, ο καθολικός κλήρος, παραδίδειοριστικά την σκυτάλη της Εκπαίδευσης των αγοριών, στον ΔήμοΣύρου, σύμφωνα με τον «Περί Ίδρυσης Δημοτικών Σχολείων» νόμου,του Ελληνικού κράτους.Τα σχολεία των μοναχικών ταγμάτων επηρέασαν τόσο τηνθρησκευτική πίστη όσο και το κοινωνικοπολιτιστικό και μορφωτικόεπίπεδο του νησιού. Αυξήθηκε ο αριθμός των ιερέων και ανέβηκετο πνευματικό και μορφωτικό επίπεδο του κλήρου, επομένως οιμοναχοί πέτυχαν τους αρχικούς στόχους τους. Η αύξηση τουκλήρου είχε σαν αποτέλεσμα την εδραίωση του Καθολικισμού στηΣύρο και την άνοδο της πνευματικότητας των κατοίκων, αλλά καιτου θρησκευτικού συντηρητισμού, κυρίως από την επίδραση τωνΙησουιτών κατά τον 18ο αιώνα.Στον αντίποδα, με την εγκατάσταση των μοναχικών ταγμάτωνεξασφαλίστηκε η Γαλλική Προστασία για το νησί, ενώ ταυτόχροναμε την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου του κλήρου, ανέβηκε και τομορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του οικισμού. Ανοίχθηκε μιασημαντικότατη γέφυρα επικοινωνίας με την μορφωμένη Δύση καιεπειδή η περίοδος της Τουρκοκρατίας, ήταν άγονη για τα ΕλληνικάΓράμματα αφού δεν υπήρχαν άλλα σχολεία, αναμφισβήτητασυνέβαλλαν στον Περιορισμό του Αναλφαβητισμού και στηνδιατήρηση της Ελληνικής γλώσσας των Συριανών. Ενδιαφέροντέλος παρουσιάζει η σχέση του Θεάτρου των Ιησουιτών με τηνΘεατρική Παράδοση της Άνω Σύρου. Μια έρευνα ίσως θα μαςέδειχνε την Εξέλιξη του.
The aim of the current dissertation was to conduct athorough research into the Education of boys and girls on theisland of Syros by the Catholic Monks Capuchins and Jesuits andby the Ursulines Nuns during the Ottoman Period, through thestudy of primary sources mainly from the records of theMonasteries, as well as some research into the area of PublicEducation after the establishment of the Greek State.The principles of Historical Research Education were thebasis of the methodology adopted throughout the researchprocess.The findings of the research showed the following:The beginning of Education is marked in 1633 with theestablishment of a school by the Capuchins. In 1744 the Jesuitsinvite the Ursulines from the island of Tinos to head the educationof girls and therefore they establish a new school.With the establishment and opening of the Public School forBoys in Syros, in March 1836, the Catholic clergy passes thebaton of Boys Education to the Municipality of Syros, inaccordance with the Greek State Law “Establishing PrimarySchools”.The Schools of the Monastic Orders influenced both thereligious faith and the sociocultural and educational level of theisland. There was a rise in the number of priests as well as in thespiritual and intellectual level of the clergy, which was clearevidence of the attainment of their original objectives. The rise inthe clergy led to the establishment of Catholicism in Syros and tothe advancement of the intellectuality of the islanders, but also tothe religious conservatism, mainly by the influence of the Jesuits,during the 18th century.On the other hand, the establishment of the Monastic Ordersensured the French Protection of the island, while the rise in theintellectual level of the clergy brought about a simultaneous rise inthe intellectual level of the settlement’s inhabitants. There openedup, in this way, a new bridge of communication with the highlyeducatedWest and since the Ottoman Period was exceptionallystationary for the Greek Letters – there were no other schools – theMonastic Orders unquestionably contributed to the Reduction ofIlliteracy and the Preservation of the Local Language. Of greatinterest is also the relation of the Theatre of the Jesuits and theTheatrical Tradition of Ano-Syros. A further research wouldprobably shed light into its own Evolution.

Καθολικοί μοναχοί στο Αιγαίο - Σύρος
Education during the ottoman period
Ουρσουλίνες-σχολεία-Σύρος
Capuchins-schools-Syros
Εκπαίδευση κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας
Καπουτσίνοι-σχολεία-Σύρος
Catholic monks into Aegean-Syros
Ursulines-schools-Syros
Ιησουίτες-Σχολεία-Σύρος
Εκπαίδευση Σύρος (17ος-19ος αιώνας)
Jesuits-schools-Syros
History of education
Esucation during the othon period
Ιστορία της εκπαίδευσης
Education Syros (17th-19th century)
Εκπαίδευση κατά την πρώτη οθωμανική περίοδο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.