Η σημασία της λεπτίνης, της αντιπονεκτίνης και της ρεζιστίνης στο σακχαρώδη διαβήτη της κύησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The role of leptin, adiponectin and resistin in gestational diabetes mellitus
Η σημασία της λεπτίνης, της αντιπονεκτίνης και της ρεζιστίνης στο σακχαρώδη διαβήτη της κύησης

Δημητρακάκη, Αλεξάνδρα

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τις μεταβολές των συγκεντρώσεων της λεπτίνης, της αντιπονεκτίνης και της ρεζιστίνης πριν και μετά τον τοκετό και να αποσαφηνίσει το ρόλο των ορμονών αυτών στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Ελήφθησαν δείγματα αίματος από 30 φυσιολογικές έγκυες γυναίκες και από 30 γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης κατά την 24η - 28η εβδομάδα της κύησης, την 38η εβδομάδα της κύησης, τον τοκετό και την 3η ημέρα μετά τον τοκετό. Μετρήθηκαν οι μεταβολές των τιμών στον ορό και στον ομφάλιο λώρο της ινσουλίνης, της λεπτίνης, της αντιπονεκτίνης και της ρεζιστίνης καθώς και των παραμέτρων μεταβολισμού των υδατανθράκων σε κάθε ομάδα. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη μέθοδο ANOVA, τη δοκιμασία Fischer ‘s post hoc και την ανάλυση πολλαπλής συσχέτισης.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης σε σύγκριση με τις φυσιολογικές έγκυες γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερες τιμές λεπτίνης στον ορό κατά την 24η –28η εβδομάδα της κύησης (29,92±24,02 ng/ml έναντι 12,90 ± 5,69 ng/ml, p=0,0003) και την 3η ημέρα μετά τον τοκετό (10,12±8,38 ng/ml έναντι 4,40±3,82 ng/ml, p= 0,001), στον ομφάλιο λώρο κατά τον τοκετό (13,86±28,64 ng/ml έναντι 2,59±1,80 ng/ml, p=0,03) καθώς και του πηλίκου της συγκέντρωσης της λεπτίνης στον ομφάλιο λώρο προς το βάρος νεογνού (4,64±10,16 ng/ml/gr έναντι 0,82±0,56 ng/ml/gr, p=0,04).Υπήρχε μία μείωση των επίπεδων της λεπτίνης την 3η ημέρα μετά τον τοκετό και στις δύο ομάδες. Επίσης, στις γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, την 3η ημέρα μετά τον τοκετό, ο δείκτης μάζας σώματος της μητέρας συσχετιζόταν θετικά με τις τιμές της λεπτίνης στον ορό (R= 0,44, r=0,01). Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον ορό και στον ομφάλιο λώρο όσον αφορά τις συγκεντρώσεις της αντιπονεκτίνης. Στις γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, παρατηρήθηκε μείωση των τιμών της ρεζιστίνης μετά τον τοκετό και την 3η ημέρα μετά τον τοκετό οι τιμές της ρεζιστίνης στον ορό ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με τις φυσιολογικές έγκυες γυναίκες (0,19±0,10 ng/ml έναντι 0,26±0,11 ng/ml, p=0,02).ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο σακχαρώδης διαβήτης της κύησης είναι μία κατάσταση αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη. Υψηλά επίπεδα λεπτίνης στο σακχαρώδη διαβήτη της κύησης δείχνουν ότι αυτή η ορμόνη παίζει σημαντικό ρόλο στη παθογένεση του σακχαρώδους διαβήτη της κύησης όσο και στη ρύθμιση του βάρους και την ανάπτυξη του εμβρύου. Η παρούσα μελέτη δεν αποδεικνύει κάποιο ρόλο της αντιπονεκτίνης στην αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη. Μείωση των επιπέδων της ρεζιστίνης μετά τον τοκετό υποδηλώνει τη συμβολή του πλακούντα στην παραγωγή της ρεζιστίνης.
OBJECTIVE: The aim of our study is to investigate maternal leptin, adiponectin and resistin levels during pre- and post-partum periods and clarify their role in gestational diabetes mellitus .STUDY DESIGN: Blood was taken from thirty pregnant women without gestational diabetes mellitus and thirty women with gestational diabetes mellitus during 24th- 28th week of gestation, 38th week of gestation, at delivery and on 3rd day postpartum. Changes in serum and umbilical cord insulin, leptin, adiponectin, resistin levels and carbohydrate metabolism parameters in each group were measured. Results were analysed by ANOVA, Fischer’s post-hoc test and multiple regression analysis. RESULTS : In gestational diabetes mellitus group compared to normal pregnancies, serum leptin levels during 24th - 28th week of gestation (29.92±24.02 ng/ml vs 12.90 ± 5.69 ng/ml, p=0.0003) and on 3rd day postpartum (10.12±8.38 ng/ml vs 4.40±3.82 ng/ml, p= 0.001), umbilical cord leptin levels (13.86±28.64 ng/ml vs 2.59±1.80 ng/ml, p=0.03), and umbilical cord leptin levels to birth weight ratio (4.64±10.16 ng/ml/gr vs 0.82±0.56 ng/ml/gr, p=0.04) were higher. There was also a decrease of serum leptin levels on 3rd day postpartum in both groups. On 3rd day postpartum, body mass index was positively related with serum leptin levels in gestational diabetes mellitus group (R= 0.44, r=0.01). No significant difference in serum and umbilical cord adiponectin levels between two groups was identified. In gestational diabetes mellitus group, there was a reduction in resistin levels after delivery and there were lower serum resistin levels on 3rd day postpartum compared to normal pregnancies (0.19±0.10 ng/ml vs 0.26±0.11 ng/ml, p=0.02). CONCLUSIONS : Gestational diabetes mellitus is a state of insulin resistance. Higher leptin levels in gestational diabetes mellitus group indicate that this hormone may play a role in pathogenesis of gestational diabetes mellitus as well as in embryo development and neonatal weight. The present study does not reveal a correlation between adiponectin and insulin resistance. A reduction in resistin levels after delivery indicates a significant placental contribution to resistin production.

Λεπτίνη
Ρεζιστίνη
Leptin
Oral glucose tolerance test (OGTT)
Gestational diabetes mellitus
Σακχαρώδης διαβήτης κυήσεως
Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
Αντιπονεκτίνη
Adiponectin
Resistin

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)