Μελέτη μεθυλότυπων σε ανθρώπινους καρκινικούς ιστούς παχέος εντέρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Methylation study in greek colon cancer patients
Μελέτη μεθυλότυπων σε ανθρώπινους καρκινικούς ιστούς παχέος εντέρου

Μιχαηλίδη, Χριστίνα

The incidence of colorectal cancer is a challenge to study and understand. To date, research directed at identifying mutations (point or chromosomal abnormalities) in DNA gene growth regulators of the cell. In recent years the involvement of epigenetic alterations in DNA and the deregulation of expression of regulators of cell growth genes leads as well as mutations in tumor transformation, not only enriched the knowledge of causing cancer, but also offered therapeutic approach as epigenetic changes are reversible. It is therefore a priority to detect methylotypes, groups of genes methylated selectively in specific tissues. The investigation focused on methylotypes in colorectal cancer and selected tumor suppressor genes, DNA repair genes and genes related to cell adhesion. The result of hypermethylation of selected genes was validated at both, the expression with the study of mRNA, and at the level of translation by using immunohistochemical techniques. Proved correlation at all levels, confirming the role of hypermethylation in cancer transformation. The investigation spread to other places which open prospects of application in cancer prognosis by attempting detection of circulating tumor cells in the blood of patients before and after surgery and receiving chemotherapy. Finally, the study of methylation and demethylation in cancer cell lines using the corresponding methylating and demethylating substances and conclusions leading to an integrated approach to methylation and its effects and its use for prevention and treatment.
Η συχνή εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου είναι μια πρόκληση για τη μελέτη και κατανόησή του. Μέχρι σήμερα η έρευνα στρεφόταν στον εντοπισμό μεταλλάξεων (σημειακών ή χρωμοσωμικών ανωμαλιών) στο DNA σε γονίδια ρυθμιστικά της ανάπτυξης του κυττάρου.Τα τελευταία χρόνια η εμπλοκή επιγενετικών αλλοιώσεων στο DNA και η απορρύθμιση της έκφρασης των ρυθμιστικών για την ανάπτυξη του κυττάρου γονιδίων που οδηγεί όπως και οι μεταλλάξεις σε καρκινικό μετασχηματισμό, όχι μόνο εμπλούτισαν τις γνώσεις για την πρόκληση καρκίνου, αλλά προσέφεραν και θεραπευτική προσέγγιση καθώς οι επιγενετικές αλλαγές είναι αντιστρεπτές.Κατά συνέπεια αποτελεί άμεση προτεραιότητα η ανίχνευση μεθυλότυπων, δηλαδή ομάδων γονιδίων που μεθυλιώνονται επιλεκτικά σε συγκεκριμένους ιστούς.Η έρευνα μεθυλότυπων εστιάστηκε στον καρκίνο του παχέος εντέρου και επιλέχθηκαν ογκοκατασταλτικά γονίδια, γονίδια επιδιόρθωσης του DNA καθώς και γονίδια που σχετίζονται με την κυτταρική προσκόλληση.Το αποτέλεσμα της υπερμεθυλίωσης των επιλεγμένων γονιδίων, ελέγχθηκε τόσο σε επίπεδο έκφρασης με τη μελέτη του mRNA, όσο και στο επίπεδο της μετάφρασης με χρήση ανοσοϊστοχημικών τεχνικών. Αποδείχτηκε συσχέτιση σε όλα τα επίπεδα επιβεβαιώνοντας το ρόλο της υπερμεθυλίωσης στον καρκινικό μετασχηματισμό.Η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλα σημεία που ανοίγουν προοπτικές εφαρμογής στην πρόγνωση του καρκίνου με την προσπάθεια ανίχνευσης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο αίμα ασθενών προ και μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση και λήψη χημειοθεραπείας.Τέλος η μελέτη μεθυλίωσης και απομεθυλίωσης σε καρκινικές σειρές με χρήση αντίστοιχα μεθυλιωτικών και απομεθυλιωτικών ουσιών και τα συμπεράσματα οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μεθυλίωσης και των επιπτώσεών της καθώς και της χρήσης της για πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Επιδιόρθωση του DNA
MGMT
Μεθυλίωση
Ογκοκατασταλτικά γονίδια
DNA repair
Επιγενετικές αλλοιώσεις
Epigenetic alterations
Καρκίνος παχέος εντέρου
Colon cancer
APC
CDH1
Tumor suppressor genes
hMCH1
Methylation
Ογκογονίδια
Oncogenes

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.