Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τα συναισθήματά τους: μια αναστοχαστική/συνεργατική προσέγγιση με χρήση των νέων τεχνολογιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Teacher development and emotions: an ICT -based reflective/collaborative approach
Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τα συναισθήματά τους: μια αναστοχαστική/συνεργατική προσέγγιση με χρήση των νέων τεχνολογιών

Karagianni, Evangelia
Καραγιάννη, Ευαγγελία

Αυτή η διατριβή έχει ως στόχο, πρώτα, να εξετάσει τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης και, δεύτερον, προσπαθεί να ερευνήσει μια εναλλακτική προσέγγιση που θα μπορούσε να υπερνικήσει μερικές από τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν στο υπάρχον σύστημα κατάρτισης εκπαιδευτικών όπως αυτές περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει να ερευνήσει αν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν τις αναστοχαστικές τους δεξιότητες και να αναπτυχθούν επαγγελματικά όταν λειτουργούν σε συνεργασία με έναν μικρό αριθμό συναδέλφων χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά ημερολόγια όπου περιγράφουν τα μαθήματά τους και τα ανταλλάσουν με σκοπό να μοιραστούν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους με συναδέλφους τους που εργάζονται σε παρόμοια περιβάλλοντα. Επιπλέον, στοχεύει να μετρήσει την επαγγελματική ανάπτυξή τους και να ερευνήσει το ρόλο των συναισθημάτων των αυτών των εκπαιδευτικών μέσω του προσδιορισμού των αιτιών των συναισθημάτων και των αντιδράσεων στις οποίες οδηγούν. Σε αυτήν την μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε. Τα στοιχεία που εξετάστηκαν προήλθαν από ένα ερωτηματολόγιο απόψεων των εκπαιδευτικών (TVQ) και το σώμα των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων ημερολογίων τεσσάρων εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα υποκείμενα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο (n=483) αποκάλυψαν ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση πάσχει από πολλές από τις αδυναμίες που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία. Η σημαντικότερη αφορά στα ζητήματα που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ θεωρίας/πράξης ή/και την ανεπαρκή επαγγελματική προετοιμασία των προπτυχιακών φοιτητών. Κατά συνέπεια, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι για να διδάξουν αν και έχουν παρακολουθήσει άλλους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν σε σχολεία και έχουν αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία διδάσκοντας οι ίδιοι στον ιδιωτικό τομέα. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί της αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα φαίνεται να ενδιαφέρονται έντονα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και συμμετέχουν συχνά σε επιμορφωτικές δράσεις. Επιπλέον, αν και είναι υπέρ της συνεργασίας τους με τους συναδέλφους και τους σχολικούς συμβούλους, οι περιπτώσεις τέτοιας συνεργασίας είναι περιορισμένες. Οι εκπαιδευτικοί της αγγλικής γλώσσας επίσης θεωρούν ότι αναστοχάζονται πάνω στη διδασκαλία τους χωρίς, όμως, ο αναστοχασμός αυτός να γίνεται με κάποιο συστηματικό τρόπο όπως η τήρηση ημερολογίων, η παρατήρηση άλλων δασκάλων ή η αυτο-παρατήρηση. Τα συμπεράσματα που προήλθαν από την ανάλυση του ερωτηματολογίου βοήθησαν στο σχεδιασμό του δεύτερου ερευνητικού μας εργαλείου (CEDEP). Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα ημερολόγια των εκπαιδευτικών (σώμα κειμένου 37.042 λέξεων) διαφωτίζουν διάφορες πτυχές της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και αναδεικνύουν το ρόλο των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν την επαγγελματική ανάπτυξη τους. Πιο αναλυτικά, το προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης των εκπαιδευτικών τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών-συναδέλφων δεδομένου ότι μπορεί να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν ότι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με άλλα μέλη της διδακτικής κοινότητας. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό ημερολόγιο, όπου ο εκπαιδευτικός περιγράφει τη διδασκαλία του, μοιράζεται τις σκέψεις του και συζητάει τους προβληματισμούς του με τους συναδέλφους του φαίνεται να λειτουργεί ως ένα ψυχολογικό μαξιλάρι που απορροφά τα αρνητικά συναισθήματα και ενισχύει τα θετικά, ενώ παράλληλα, προωθεί τη δια βίου μάθηση και διευκολύνει την επαγγελματική ανάπτυξη του.
This thesis aims, first, to examine Greek primary school EFL teachers’ views regarding a number of issues related to more effective approaches to in-service teacher training and, second strives to explore an alternative approach which could overcome some of the weaknesses spotted in the existing in-service teacher training system as these are described in literature. More specifically, it aims to explore whether teachers can enhance their reflective skills and develop professionally when they work in collaboration with a small number of colleagues in distance mode and exchange electronic diaries describing their lessons. In addition, it attempts to measure their professional development and investigate the role of teachers’ emotions in this framework by identifying their causes and exploring the responses these emotions lead to. Quantitative and qualitative research methods were utilised in this study so as to find answers to the research questions we posed. The data examined stemmed from a Teachers’ Views Questionnaire (TVQ) and a corpus of four teachers’ electronic diary entries collected through the realisation of the Collaborative Electronic Diary Exchange Project (CEDEP) over a school-year period. The data gathered from the respondents who filled in the TVQ (n=483) revealed that in-service training suffers from many of the weaknesses attested in the literature, the most important of which relate to issues arising from the theory/practice dichotomy and/or inadequate undergraduate or pre-service preparation. As a result, many teachers do not feel well-prepared for entering the school classroom although they have attended training courses offered by private institutions and have gained work experience in private language schools. Nevertheless, EFL teachers in Greece appear highly motivated and interested in their professional development and attend in-service training regularly. Furthermore, although they are in favour of collaborating with colleagues and school advisors, instances of such collaboration are limited. EFL teachers also believe that they are reflective about their teaching without, however, practising reflection in any systematic way such as keeping diaries, observing other teachers or being observed. The conclusions drawn from the analysis of the TVQ informed the design of the second research instrument, CEDEP.The data collected from CEDEP (a corpus of 37,042 words) shed new light on the field of teacher development by highlighting the role of teachers’ emotions and exploring how they can be used to measure practitioners’ professional development. More analytically, our proposed model of teacher development stresses the importance of peer collaboration as it can help EFL teachers realise that they face similar problems with other members of the teaching community. Moreover, the sharing of electronic diaries where teachers describe their teaching experiences and reflect on them seems to operate as a psychological cushion which absorbs negative emotions and nurtures positive ones, promotes lifelong learning and facilitates professional development.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
Αναστοχασμός
Συναισθήματα
Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση
Συνεργασία
Reflection
EFL teachers
In-service training
Diary
Νέες τεχνολογίες
Emotions
Καθηγητές αγγλικής γλώσσας
Collaboration
Teacher development
ICT
Ημερολόγιο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.