Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Developing reading strategies in elementary EFL classrooms
Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Manoli, Polyxeni
Μανώλη, Πολυξένη

The present study focuses on the development of the reading comprehension skill, which is regarded as an active and strategic process during which readers deploy a number of reading strategies in order to construct meaning from English as a foreign language (EFL) texts. In this context, this study aimed to investigate the effectiveness of implementing metacognitive multiple-strategy instruction -consisting of predicting text content, using semantic maps prior to text reading, skimming, scanning, and contextual guessing- on elementary EFL learners’ reading performance. In particular, the sample consisted of 135, 11 to 12 year old, Greek-speaking EFL learners. The study, quasi experimental in design, involved an experimental group that received a three-month strategy instruction and a control group that received no such training but participated in pretest, posttest, and follow-up measurements. The instructional approach adopted in this study was Direct Explanation; the strategy instruction can be characterized as cognitive, simultaneously, emphasizing the development of students’ metacognitive awareness of reading comprehension with the goal of enhancing their reading achievement and rendering them strategic and independent readers. Another aim of the study was to explore the maintenance of comprehension gains after treatment withdrawal. In addition, the study intended to examine the relationship between students’ reading ability level and reading performance as well as the relationship between gender and reading performance after implementing strategy instruction. Before embarking on strategy instruction, teacher interviews and classroom observations were conducted in order to investigate whether the EFL teachers of the classes that constituted the sample of this study instructed students to use reading strategies to derive text meaning. According to the results of the study, the specific EFL teachers were not involved in teaching students how to use reading strategies to construct text meaning. The results also indicated that the EFL students who received strategy training improved their performance in both the posttest and follow-up measurements in relation to the students in the control group. However, the interaction between students’ reading ability level and reading performance after strategy instruction was not found to be statistically significant, as it was revealed that all students of the experimental group regardless of their reading ability level reaped great benefits from the treatment. Similarly, the interaction between gender and reading performance was not statistically significant, which requires further research. Overall, these findings suggest that EFL learners, in particular, young elementary students, should be explicitly taught to use reading strategies, while interacting with written texts, in order to become active, efficient, and independent readers both inside and outside the classroom.
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην ανάπτυξη της κατανόησης του γραπτού λόγου, η οποία συνιστά μία από τις τέσσερις βασικές δεξιότητες του λόγου στην Αγγλική γλώσσα και μάλιστα εκλαμβάνεται ως ενεργητική δεξιότητα, καθώς ο αναγνώστης στην προσπάθειά του να κατανοήσει το νόημα ενός αγγλικού κειμένου βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με αυτό, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας ορισμένων στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών/τριών να κατανοούν και να εντοπίζουν τις απαιτούμενες κάθε φορά πληροφορίες των γραπτών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα. Οι στρατηγικές οι οποίες διδάχθηκαν στους μαθητές/τριες ήταν η πρόβλεψη περιεχομένου των κειμένων βάσει τίτλων, υποτίτλων, και εικόνων, η χρήση σημασιολογικού χάρτη προ της ανάγνωσης του κειμένου, η διαγώνια ανάγνωση και το μάντεμα της σημασίας άγνωστων αγγλικών λέξεων από τα συμφραζόμενα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 135 Έλληνες μαθητές Δημοτικού, ηλικίας 11 έως 12 ετών, οι οποίοι διδάσκονταν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Η έρευνα περιελάμβανε μια πειραματική ομάδα, στην οποία διεξήχθη η διδασκαλία των στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου για περίπου τρεις μήνες, και μια ομάδα ελέγχου, η οποία διδάχθηκε την κανονική ύλη με τον πιο “παραδοσιακό” τρόπο. Ωστόσο, όλα τα άτομα συμμετείχαν στις ίδιες δοκιμασίες ελέγχου κατανόησης του γραπτού λόγου, οι οποίες δόθηκαν πριν (pretest) και μετά την παρέμβαση (posttest), καθώς και τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης (follow-up study), προκειμένου να διαπιστωθεί η διατήρηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης, το οποίο αποτέλεσε έναν πρόσθετο στόχο αυτής της έρευνας. Η διδακτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε ήταν η Άμεση Επεξήγηση και η παρέμβαση ήταν γνωστικού τύπου με ταυτόχρονη ενσωμάτωση μεταγνωστικών στοιχείων, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση κειμένων και να γίνουν οι μαθητές/τριες αποτελεσματικοί και ανεξάρτητοι αναγνώστες. Επιπροσθέτως, εξετάστηκε το ενδεχόμενο επίδρασης του επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας στην επίδοση των μαθητών/τριών, καθώς και ο ρόλος του παράγοντα του φύλου στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων. Πριν από την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε αρχική συστηματική παρατήρηση στις τάξεις που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας αλλά και διεξήχθη ημι-δομημένη συνέντευξη με τις δασκάλες της Αγγλικής γλώσσας των αντίστοιχων τμημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μαθητές/τριες διδάσκονται στρατηγικές κατανόησης γραπτού λόγου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου δε διδάσκονταν συστηματικά την εφαρμογή στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου κατά την ενασχόληση τους με γραπτά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα. Επιπροσθέτως, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας βελτίωσαν σημαντικά την επίδοση τους στις δοκιμασίες που χορηγήθηκαν μετά τη διδακτική παρέμβαση σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου, αλλά και διατήρησαν τα αποτελέσματα της παρέμβασης τρεις μήνες μετά το πέρας αυτής. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους παράγοντες του επιπέδου αναγνωστικής κατανόησης και επίδοσης των μαθητών/τριών δε βρέθηκε να είναι στατικώς σημαντική, καθώς διαπιστώθηκε ότι όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από το επίπεδο της αναγνωστικής τους ικανότητας, βελτίωσαν σημαντικά την ικανότητα κατανόησης και εντοπισμού των απαιτούμενων κάθε φορά πληροφοριών των γραπτών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα.. Παράλληλα, η συσχέτιση φύλου και επίδοσης βρέθηκε μη στατικώς σημαντική, εύρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τα πορίσματα αυτής της έρευνας καταδεικνύουν τη συμβολή των στρατηγικών στην ενίσχυση της κατανόησης κειμένων στην Αγγλική γλώσσα και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της συστηματικής διδασκαλίας τους, ιδιαίτερα σε μαθητές/τριες Δημοτικού σχολείου, με σκοπό την ενεργητική εμπλοκή τους στη διαδικασία κατανόησης των απαιτούμενων κάθε φορά πληροφοριών και την εξέλιξή τους σε ικανούς, αποτελεσματικούς και ανεξάρτητους από τη σχολική τάξη αναγνώστες.

Multiple-reading strategy instruction
EFL reading comprehension
Reading instruction
Elementary classrooms
Διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου
Μαθητές δημοτικού σχολείου
Κατανόηση γραπτού λόγου στην αγγλική ως ξένη γλώσσα
Strategic reading
Μαθήτριες δημοτικού σχολείου
Στρατηγική προσέγγιση κειμένων
Διδασκαλία της κατανόησης γραπτού λόγου

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.