Παράλληλες αρχιτεκτονικές και αλγόριθμοι για ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Parallel architectures and algorithms for digital signal and image processing
Παράλληλες αρχιτεκτονικές και αλγόριθμοι για ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας

Lentaris, Georgios
Λεντάρης, Γεώργιος

Η παρούσα διδακτορική διατριβή συνεισφέρει ερευνητικά στην ανάπτυξη παράλληλων αρχιτεκτονικών για αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνων και γραφικών. Κύριος στόχος είναι η οργάνωση παράλληλων μνημών για αποδοτική υποστήριξη των απαιτήσεων που εμφανίζουν οι αλγόριθμοι του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Επιπροσθέτως, ως πρακτική εφαρμογή, η διατριβή εστιάζει στη υλοποίηση αλγορίθμων εκτίμησης κίνησης σε εικονοροές.Η εργασία ξεκινάει με μια εκτεταμένη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Έπειτα, περιγράφει τη σχεδίαση και ανάπτυξη σε υλισμικό μιας προγραμματιζόμενης μονάδας εκτίμησης κίνησης με δυνατότητα εκτέλεσης πολλών διαφορετικών αλγορίθμων ταιριάσματος περιοχών σε πραγματικό χρόνο. Η μονάδα απαρτίζεται από παράλληλη μνήμη για τοπική αποθήκευση εικονοστοιχείων, από αριθμητικά κυκλώματα για σάρωση και σύγκριση περιοχών, καθώς κι από έναν εφαρμογοείδιο επεξεργαστή για την εκτέλεση των αλγοριθμικών βημάτων. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική βασίζεται σε τεχνικές σωλήνωσης και παραλληλισμό σε επίπεδο δεδομένων για την επιτάχυνση των υπολογισμών. Εισάγει ένα πρωτοποριακό σύνολο εντολών, σχεδιασμένο ειδικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία αλγορίθμων. Επίσης, εισάγει μια εξειδικευμένη τεχνική για εκτέλεση εντολών παράλληλα με τη διαδικασία εξέτασης των περιοχών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των κενών κύκλων στη σωλήνωση της διόδου δεδομένων και την αύξηση της εκμετάλλευσης υλικού. Η επαναδιαρθρώσιμη αρχιτεκτονική που προκύπτει τελικά αναπτύσσεται σε προγραμματιζόμενους πίνακες λογικών πυλών (FPGA), όπου αξιολογείται το κόστος και η λειτουργία της. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αντίστοιχα της βιβλιογραφίας καταδεικνύει την αποδοτικότητα και τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής.Γενικεύοντας σε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογών, η διατριβή συνεχίζει προτείνοντας μια λύση στο πρόβλημα της οργάνωσης παράλληλων μνημών για αποθήκευση εικόνων. Η λύση επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάκτηση πολλαπλών εικονοστοιχείων από την μνήμη υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παράλληλή επεξεργασία των δεδομένων από τον εκάστοτε αλγόριθμο. Τα εικονοστοιχεία τοποθετούνται σε πολλαπλές τράπεζες μνήμης μέσω μιας προτεινόμενης συνάρτηση αντιστοίχισης, η οποία δημιουργεί δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης σε σύνολα εικονοστοιχείων που εμφανίζονται επάνω στη εικόνα ως γραμμές, στήλες, ορθογώνια, ή αραιά ορθογώνια. Τα εν λόγω σχήματα μπορούν να ανακτηθούν από οποιαδήποτε θέση της εικόνας με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των συνήθων απαιτήσεων στις εφαρμογές γραφικών. Η καινοτομία της προτεινόμενης λύσης έγκειται στην μείωση του αριθμού των τραπεζών που χρησιμοποιούν οι προγενέστερες εργασίες της βιβλιογραφίας προκειμένου να πετύχουν τις ίδιες ή παρόμοιες δυνατότητες πρόσβασης. Συγκεκριμένα, αποφεύγει την έως σήμερα χρήση πρώτων ή άλλων δύσκολων αριθμών Β με Β>Ε, όπου Β το πλήθος των τραπεζών κι Ε το πλήθος των εικονοστοιχείων στα οποία απαιτείται ταυτόχρονη πρόσβαση ενός κύκλου. Αντί αυτών, οργανώνει την παράλληλη μνήμη με τον ιδανικό αριθμό τραπεζών Β=Ε επιτρέποντας στο Β να πάρει τιμή ίση με οποιαδήποτε δύναμη του 2. Επί πλέον, εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες της νέας συνάρτησης αντιστοίχισης και τις συσχετίσεις που εμφανίζουν οι διαδοχικές αιτήσεις μνήμης κατά την επεξεργασία εικόνων προκειμένου να διορθώσει τυχόν συγκρούσεις που παρουσιάζονται στη μνήμη ξοδεύοντας μόνο έναν κύκλο ανά Β αιτήσεις. Συνεπώς, η προτεινόμενη λύση οδηγεί στη μείωση της υποεκμετάλλευσης του υλικού, στη μείωση του κόστους κατασκευής των κυκλωμάτων λειτουργίας και στη σχεδίαση βελτιωμένων και αποδοτικότερων παράλληλων μνημών. Η διατριβή παραθέτει θεωρήματα κι αποδείξεις των ιδιοτήτων της αντιστοίχισης και της τεχνικής διόρθωσης των αναπόφευκτων συγκρούσεων. Ακολούθως, αναλύει τη χρήση της νέας οργάνωσης μνήμης σε ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές προκειμένου να αξιολογήσει τις επιδόσεις της και να τη συγκρίνει με τις προγενέστερες λύσεις σε πρακτικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών, αναλύει τη βελτίωση που επιφέρει η ενσωμάτωση της νέας μνήμης στην προτεινόμενη μονάδα εκτίμησης κίνησης και ποσοτικοποιεί τα οφέλη της σε πόρους υλικού.
The current dissertation contributes in designing efficient parallel architectures for image, video and graphics applications. The main objective is to organize parallel memories for supporting the most common algorithmic requirements encountered in the certain scientific field. Moreover, as a case study, the dissertation focuses on the implementation of motion estimation algorithms for video compression. An elaborate study of bibliography related to both of the above objectives precedes the design of a programmable architecture executing a variety of block-matching algorithms with real-time performance. The design involves a parallel memory for the local storage of pixels, parallel arithmetic units for the examination of candidate blocks, and an application-specific instruction-set processor to meet the computational requirements of each algorithm. Overall, the architecture bases on pipelining techniques and data level parallelism to speed-up the block matching procedure. It introduces a novel instruction set and a speculative execution technique, which leads in almost 100% utilization of the data-path by allowing the algorithm to operate concurrently with the examination of candidate blocks. The cost and the performance of the reconfigurable motion estimation module are evaluated on FPGA platforms. Comparison to similar works of the literature highlights the advantages and verifies the efficiency of the proposed design.Furthermore, the dissertation considers the problem of storing and retrieving pixels in parallel for a wider range of graphics applications. It introduces a technique tackling this problem and leading to an efficient memory organization, which facilitates parallel processing by allowing any algorithm to access numerous pixels in a single cycle. The solution involves a non-linear skew function to map each image pixel in one out of B memory banks. The proposed mapping supports the most common graphics requirements by achieving parallel access to rows, columns, rectangles, and sparse sets of pixels originating at any location on the image. Overall, the organization utilizes less memory banks compared to the corresponding solutions of the literature, which use B>E when E pixels are requested in parallel. In contrast to the common bibliographic approach using prime –or other peculiar– numbers for B, the proposed solution organizes the memory with only B=E banks allowing B to be any power of 2. Moreover, based on the properties of its mapping function, the solution exploits successive request correlations during image/video processing to handle possible memory conflicts by spending only one cycle every B memory accesses. The resulting organization improves the resource utilization, reduces the hardware cost and leads to efficient parallel memory designs. The dissertation presents theorems and proofs regarding the properties of the proposed mapping function and the conflict handling technique. Subsequently, it analyzes the performance of the novel memory in example applications to show the merit of the proposed organization and to compare with hitherto published solutions at the implementation level. In this direction, the analysis also includes the integration of the novel memory to the developed motion estimation architecture; the results show improved performance/cost for the entire estimator and quantify the benefits of the proposed memory in terms of hardware resources.

Παράλληλες αρχιτεκτονικές
Motion estimation
Οργάνωση παράλληλων μνημών
Parallel memory organization
Εκτίμηση κίνησης
Parallel architectures
Επεξεργασία εικόνων - εικονοροών
Image video processing

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.