Η πολιτική οικονομία της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης, 1995-2005: το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι εγχώριοι μετασχηματισμοί

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
The political economy of the Greek employment policy, 1995‐2008: the European context & the national transformations: a synopsis
Η πολιτική οικονομία της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης, 1995-2005: το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι εγχώριοι μετασχηματισμοί

Ιωαννίδης, Γεώργιος
Ioannidis, Yiorgos

This thesis is about the political economy of the Greek employment policy and theway it was formed within the broad framework determined by the participation ofGreece in the European Union. Starting point of the current argument is a commonacknowledgment made by the majority of the researchers of the Greek employmentpolicy; that this policy in Greece diachronically demonstrates extremely loweffectiveness, either judging from the objectives set by the employment programmesthemselves, or from the widely acknowledged principles of effectiveness set by thescientific community. The bottom line is that the implementation of the employmentprogrammes in Greece is characterized to a large extent by “irrational” andparadoxical practices which often result in the annulment of the proclaimedobjectives. At the same time, the correlation of the employment policy to otherpolicies –such as competition, social, industrial or regional policies– remains at bestvague.
Θέμα αυτής της εργασίας είναι η πολιτική οικονομία της ελληνικής πολιτικήςαπασχόλησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή διαμορφώθηκε εντός του ευρύτερουπλαισίου που έθεσε η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αρχικόερώτημα προέκυψε από το γεγονός ότι τα μέσα της δεκαετίας του ’90 αποτελούν μιαπυκνή περίοδο ως προς τις εξελίξεις στην πολιτική απασχόλησης (σε εθνικό καιευρωπαϊκό επίπεδο), ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτούν την έναρξη ενός αναπτυξιακούκύκλου για την ελληνική οικονομία που διήρκεσε περίπου μια δεκαετίαεπιταχύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες μετασχηματισμού της οικονομίας και τηςαγοράς εργασίας. Επομένως, θέμα της εργασίας είναι να διαπιστώσει τις σχέσεις πουδιέπουν την ελληνική πολιτική απασχόλησης με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τονμετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας [από την εισαγωγή]

Επαγγελματική κατάρτιση
Labor market
Πολιτική απασχόλησης
Greek economy
Recruitment subsidization programs
Vocational training policy
Unemployment
Οικονομική πολιτική
Greek employment policy
Σύστημα ασφάλισης
European funding
Αγορά εργασίας
Ανεργία
Ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης
European employment strategy
Ελληνική οικονομία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)