Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία ως μάθημα επιλογής στο ενιαίο λύκειο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
The european literature as choise subject in the lyceum
Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία ως μάθημα επιλογής στο ενιαίο λύκειο

Νάκη, Στυλιανή
Naki, Styliani

Σκοπός της διατριβής είναι να διερευνήσει τις συνθήκες επιλογής και διδασκαλίας του μαθήματος «Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα», που διδάσκεται ως επιλεγόμενο στη Β΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε στη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών που επέλεξαν το μάθημα απέναντι σ’ αυτό και των μαθητών που επέλεξαν κάποιο από τα υπόλοιπα επιλεγόμενα μαθήματα απέναντι στη Λογοτεχνία και στο μάθημα που επέλεξαν, καθώς και στη στάση των καθηγητών που δίδαξαν το μάθημα.Στόχοι της έρευνας ήταν:1.Να διερευνήσει τη στάση των μαθητών που επέλεξαν το μάθημα«Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία» απέναντι σ’ αυτό, 2.Να διερευνήσει τη στάση των μαθητών που επέλεξαν κάποιο από τα υπόλοιπα επιλεγόμενα μαθήματα απέναντι στο μάθημα που επέλεξαν και στη Λογοτεχνία, 3.Να διερευνήσει τη στάση των καθηγητών που δίδαξαν στο συγκεκριμένο μάθημα.Σχεδιάστηκε μια περιγραφική έρευνα και επελέγησαν το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη ως μέσα συλλογής των δεδομένων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές που φοιτούσαν στη Β΄ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2000-01 και οι φιλόλογοι καθηγητές που δίδαξαν το ίδιο σχ. έτος το μάθημα «Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα». Το δείγμα επελέγη με βάση την κατά επίπεδα τυχαία δειγματοληψία. Η έρευνα διεξήχθη στις γεωγραφικές περιφέρειες της Αν. Αττικής, της Πελοποννήσου και των Επτανήσων. Όσον αφορά στους μαθητές επιλέξαμε ως ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο, την κατεύθυνση, το μέσο όρο βαθμολογίας στη Β΄ Λυκείου, την επίδοση στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και το μάθημα επιλογής για όσους μαθητές δεν επέλεξαν τη «Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα». Σ’ ό,τι αφορά στους διδάσκοντες, το φύλο και τα έτη υπηρεσίας. Για τη στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Οι βασικότερες διαπιστώσεις σχετικά με τους μαθητές που επέλεξαν το μάθημα «Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα» είναι οι εξής:1. Το μάθημα επελέγη περισσότερο από κορίτσια και μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης.2. Η σχολική επίδοση των μαθητών δεν επηρέασε την επιλογή μαθήματος.3. Το ενδιαφέρον για τη Λογοτεχνία λειτούργησε ως κίνητρο για την επιλογή του μαθήματος.4. Με τη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές απέκτησαν μια συνολικήεικόνα για τη Λογοτεχνία.5. Υπήρχε διαφορά στον τρόπο διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε σχέση μ’ αυτόν της Ευρωπαϊκής ως προς το παιδαγωγικό κλίμα.6. Οι μαθητές επιθυμούν να εμπλουτιστεί το σχολικό εγχειρίδιο με κείμενα σύγχρονων συγγραφέων και με αναλυτικότερα σχόλια για κάθε κείμενο.Για τους μαθητές που επέλεξαν κάποιο από τα υπόλοιπα μαθήματα επιλογής οι κυριότερες διαπιστώσεις είναι οι ακόλουθες:1.Η σχολική επίδοση δεν επηρέασε την επιλογή μαθήματος.2.Το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του μαθήματος λειτούργησε ως κίνητρο για την επιλογή του.3.Η γραπτή ενδοσχολική αξιολόγηση του μαθήματος «Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα» λειτούργησε ανασταλτικά στην επιλογή του από τους μαθητές.4.Οι μαθητές της ομάδας αυτής έχουν ελληνοκεντρική εικόνα για τη Λογοτεχνία. Οι καθηγητές που δίδαξαν το μάθημα 1.επέλεξαν να το διδάξουν ορμώμενοι από το προσωπικό ενδιαφέρον τους για τη Λογοτεχνία.2.Η ελλιπής κατάρτισή τους στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και τη Συγκριτική Φιλολογία και η απουσία επιμόρφωσης για τη διδασκαλία του μαθήματος επισημαίνονται από τους ίδιους ως ανασταλτικοί παράγοντες κατά το διδακτικό σχεδιασμό.3.Οι καθηγητές προτείνουν μια θεματική διάταξη των κειμένων του σχολικού εγχειριδίου.4.Η σύγκριση μεταξύ των κειμένων αποτέλεσε την κύρια διδακτική μέθοδο.
The purpose of this study is to investigate the conditions of selection and instruction ofthe course " Modern European Literature : History and Texts ", taught as an optional in the second grade of Lyceum . Under this research interest turned to investigate the attitudes of students who chose the course to that of students who chose one of the remaining electives toward literature and the course they chose and the attitude of the teachers who taught it..Research objectives were:1.To Investigate the attitudes of students who chose the course " Modern European Literature " 2.To Investigate the attitudes of students who chose any of the other electives toward the course chosen and Literature ,3.To Investigate the attitudes of teachers who taught in this course . A descriptive study was designed and the questionnaire and interview were selected as a means of collecting data . The sample consisted of students enrolled in second grade during the school year 2000-01 and philologists teachers who taught the same school year the lesson" Modern European Literature : History and Texts ." The sample was selected based on the layered random sampling. The survey was conducted in geographic regions of Eastern Attica , the Peloponnese and the Ionian Islands.Regarding the students chose as independent variables were chosen the gender, the direction, the average score in the second grade , the performance in the course of Modern Greek Literature and elective for students who did not choose the " Modern European Literature : History and Texts ."In regards to the teachers, the gender and the years of service were chosen as independent variables. For the statistical analysis of research data we used methods of descriptive and inferential statistics .The main findings on the students who chose the course " Modern European Literature : History and Texts " are the following :1. The course was chosen specifically by girls and students of the theoretical direction .2. The School’s performance of students did not affect the selection course .3. Interest for Literature was an incentive for choosing the course .4. By teaching the course, the students gained a total image for Literature .5. There was no difference in the teaching of Modern Greek Literature compared with that of the European to the educational climate.6. Students wishing that the textbook is enriched with texts and modern authors with detailed comments for each text .For students who have chosen any of the other electives the main findings are as follows :1. The school performance did not affect the selection course .2. The concern for the content of the course was an incentive for choice.3. Written examinations in-school evaluation of the course " Modern European Literature : History and Texts " was inhibitory in his selection of students .4. Students in this group have a Greek- image for Literature . The teachers who taught the lesson1. Chose to teach because of their personal interest for Literature .2. Inadequate training in European Literature and Comparative Literature and the lack of training for teaching course marked by them as barriers against courseware design.3.Teachers propose a thematic arrangement of the texts of the textbook .4. The Comparison between the texts was the primary teaching method.

Survey
Ευρωπαϊκή λογοτεχνία
Διδακτική λογοτεχνίας
Μαθήματα επιλογής
Teaching of literature
Έρευνα
Choise cybject
European literature

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.