Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης δικτύου οικισμών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Conformation of an integrated indicator framework for the monitoring of residential systems evolution
Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης δικτύου οικισμών

Καραΐσκος, Περικλής

In the effort to create a new residential policy, the monitoring indicators of residential systemevolution have a key role.Proper selection allows the continuous and comprehensive monitoring of the evolution ofcities and assists in the creation of effective residential policies. However, the internationalexperience, adapted to Greek reality, should be used for the conformation of thisperspective.The creation of a configuration indicators framework for the monitoring of residentialsystems evolution is a very important factor in the formation of both sustainabledevelopment and the residential policy.The demand for environmentally sustainable development through the monitoring ofresidential networks can lead to a systematic investigation through the conformation ofmonitoring indicators and the assessing of spatial systems evolution.The creation of such indicators may arise as a result of the fact that the classical economicindicators do not adequately meet the needs of demands for sustainable development andresidential evolution.
Στη προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας οικιστικής πολιτικής οι δείκτες παρακολούθησης τηςεξέλιξης των οικιστικών συστημάτων έχουν βασικό ρόλο. Η κατάλληλη επιλογή τουςεπιτρέπει την συνεχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση της εξέλιξης των πόλεων καιυποβοηθά στην δημιουργία αποτελεσματικών οικιστικών πολιτικών. Η διαμόρφωση όμωςαυτής της αντίληψης πρέπει να αξιοποιεί την διεθνή εμπειρία αλλά θα πρέπει να είναιπροσαρμοσμένη στην Ελληνική πραγματικότητα.Η δημιουργία ενός πλαισίου διαμόρφωσης δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) τηςεξέλιξης του οικιστικού δικτύου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωσητόσο της βιώσιμης ανάπτυξης όσο και της οικιστικής πολιτικής. Το αίτημα γιαπεριβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την παρακολούθηση της εξέλιξης τωνοικιστικών δικτύων μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική διερεύνηση μέσα από τηδιαμόρφωση δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της εξέλιξης των χωρικώνσυστημάτων.Η δημιουργία τέτοιων δεικτών μπορεί να προκύψει σαν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οικλασικοί οικονομικοί δείκτες δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των αιτημάτων γιαβιώσιμη ανάπτυξη και οικιστική εξέλιξη.

Χωρική ανάλυση
Urban development
Residential systems
Οικιστικά δίκτυα
Regional analysis
Spatial analysis
Περιφερειακή ανάλυση
Indicators
Δείκτες
Αστική ανάπτυξη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)