Attitudes and behaviours of consumers in Greece: the convenience stores in food retail market

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Στάσεις και συμπεριφορές καταναλωτών στην Ελλάδα: τα καταστήματα τροφίμων τύπου ευκολίας (convenience stores)
Attitudes and behaviours of consumers in Greece: the convenience stores in food retail market

Ζαΐρης, Αντώνιος

_ Objective of thesis : The study of hypermarkets and supermarkets and as well as the convenience stores indeed and more specifically the purchasing habits and purchasing models of consumers of these shops.For the first time the convenience stores are studied systematically, determining the picture that the consumers have shaped and the degree of satisfaction that draw from the provided services arising from them.Inquiring methodology of Qualitative research :In the qualitative research, via personal interviews, the opinions and the experiences of 21 Managerial Executives of Supermarket Chains and shops of convenience were recorded with regard to the course, the prospects and the future potential. Inquiring affairs that were placed were : frequent visiting that is owed in the service of small volume purchases, in the proximity, in the saving of time and in the quality of service. In addition, the access to a basic variety of items, the satisfaction from the internal environment of shop and the products of low prices in combination with special parcels of bargain prices that exist in the shops of convenience.Inquiring methodology of quantitative research : In the quantitative research there was a precise recording of that factors that shape the behavior of consumers towards the c-stores. There was a use of specifically shaped questionnaire, with questions of multiple choice of 4 different units, that was supported in relative to the inquiring bibliography. Sampling was done accidentally , using step per 5 coming of customers from different type and size shops .The valid questionnaires were 304 and were supplemented in Athens, Piraeus, Thessalonica and Patras.Results of Thesis: Verification of all the inquiring affairs except of the affair, that concerned the satisfaction of consumers from environment space of c-stores, where it was also rejected.The basic criteria of preference of shops of facility are : the benefit of personnalized services and economic products while also the saving of time and the proximity.Necessity of structural actions in the c-shops of e.g improvement of total offered services, correct allocation of personnel, education in the new technologies, strategies of determination of selling prices and ways of promotion.
Στόχος της διατριβής : η μελέτη της αγοράς των υπερμάρκετ,των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων ευκολίας και ειδικότερα των αγοραστικών συνηθειών και αγοραστικών προτύπων των καταναλωτών αυτών των καταστημάτων.Για πρώτη φορά μελετώνται συστηματικά τα καταστήματα ευκολίας,προσδιορίζοντας την εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι καταναλωτές καθώς και το βαθμό ικανοποίησης που αντλούν από τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες.Eρευνητική μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας : Στη ποιοτική έρευνα καταγράφηκαν,μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, οι απόψεις και οι εμπειρίες 21 Διευθυντικών Στελεχών Αλυσίδων Σουπερμάρκετ και καταστημάτων ευκολίας σχετικά με την πορεία, τις προοπτικές και το μέλλον τους.Οι ερευνητικές υποθέσεις που ετέθησαν ήταν η συχνή επισκεψιμότητα που οφείλεται στην εξυπηρέτηση μικρού όγκου αγορών,στην εγγύτητα,στην εξοικονόμηση χρόνου και στην ποιότητα εξυπηρέτησης.Επίσης η πρόσβαση σε μια βασική ποικιλία ειδών , η ικανοποίηση από το εσωτερικό περιβάλλον του καταστήματος και τα προιόντα χαμηλών τιμών σε συνδυασμό με ειδικά πακέτα προσφορών που υπάρχουν στα καταστήματα ευκολίας.Ερευνητική μεθοδολογία ποσοτικής έρευνας: Στη ποσοτική έρευνα έγινε ακριβής καταγραφή των παραγόντων εκείνων που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα καταστήματα ευκολίας. Εγινε χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου,με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 4 διαφορετικών ενοτήτων, που στηρίχθηκε σε σχετική με το ερευνητικό αντικείμενο βιβλιογραφία.Η δειγματοληψία έγινε με τυχαίο τρόπο,χρησιμοποιώντας βήμα ανά 5 εξερχόμενους πελάτες από διαφορετικού τύπου και μεγέθους καταστήματα τροφίμων.Τα έγκυρα ερωτηματολόγια ήταν 304 και συμπληρώθηκαν σε Αθήνα,Πειραιά,Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα Διατριβής: Επαλήθευση όλων των ερευνητικών υποθέσεων εκτός της υπόθεσης, που αφορούσε την ικανοποίηση των καταναλωτών από τον περιβάλλοντα χώρο των καταστημάτων ευκολίας ,όπου και απορρίφθηκε.Τα βασικά κριτήρια προτίμησης των καταστημάτων ευκολίας είναι η παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και οικονομικών προιόντων καθώς επίσης η εξοικονόμηση χρόνου και η εγγύτητα.Αναγκαιότητα διορθωτικών δράσεων στα καταστήματα ευκολίας π.χ. βελτίωση συνολικών προσφερόμενων υπηρεσιών,σωστή κατανομή προσωπικού, εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, στρατηγικές καθορισμού τιμών πώλησης και τρόπων προώθησης

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέττας
Service of small volume of daily markets
Καταστήματα τροφίμων τύπου ευκολίας
Κριτήρια επιλογής καταστημάτων τύπου ευκολίας
Profile of modern consumer
Παράγοντες επιρροής καταναλωτικής συμπεριφοράς
Shop of foods of convenience type
Ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων
Κριτήρια επιλογής καταστημάτων τροφίμων
Criteria of choice of shops of foods
Προφίλ σύγχρονου καταναλωτή
Criteria of choice of convenience stores
Products of private label
Factors of influence that shape the consumers behaviour
Εξυπηρέτηση μικρού όγκου ημερησίων αγορών
Development of networks of sales

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.