Κοινωνικές και οικονομικές οπτικές της πολιτισμικής κληρονομιάς: η διαχείριση σε τοπικό επίπεδο: η περίπτωση του Αιγαίου και της νήσου Νάξου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Social and economic trends in cultural heritage: heritage management at the local level: the case of the Aegean and the island of Naxos
Κοινωνικές και οικονομικές οπτικές της πολιτισμικής κληρονομιάς: η διαχείριση σε τοπικό επίπεδο: η περίπτωση του Αιγαίου και της νήσου Νάξου

Λεκάκης, Στέλιος
Lekakis, Stelios

Η διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό επίπεδο, έτσι όπως συντίθεται κατά την αλληλεπίδραση του τοπικού με το εθνικό και το διεθνές επίπεδο, και ιδιαίτερα οι κοινωνικές και οικονομικές της οπτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι το βασικό θέμα μελέτης αυτής της εργασίας. Εξετάζοντας πιο συστηματικά το νησιωτικό κόσμο του Αιγαίου και της νήσου Νάξου από κοινωνικοπολιτική και οικονομική πλευρά και με τη χρήση μιας νέας μεθοδολογίας εθνογραφικής έρευνας -της δημόσιας συνέλευσης-συζήτησης-, δίδεται η ευκαιρία συζήτησης των δομικών στοιχείων μιας ‘νέας γλώσσας’ στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και οριοθέτησης της πορείας προς την επίτευξή της, με δυο πρότυπα διαχείρισης που συνδυάζουν τη δυνατότητα της συμμετοχής σε συνάρτηση με την τοπικότητα και τη θέση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο κοινωνικό και οικονομικό, τοπικό περικείμενο.
The management of cultural heritage at a local level, as composed in the interaction of the local with the national and the global, and especially its social and economic trends in Greece and Europe is the main focus of this study. Examining systematically the island world of the Aegean Sea and especially the island of Naxos from socio-political and economic viewpoints through the use of a new methodology of ethnographic research –the public dialogue meetings-, we discuss the structural points of a ‘new language’ in management of cultural heritage and the delimination of the route to succeed it, through two heritage management tools that combine participation in conjuction with the concepts of locality and the position of cultural heritage in the social, economic and local context.

Naxos
Κοινωνικές και οικονομικές οπτικές
Συμμετοχικές διαδικασίες
Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς
Management of cultural heritage
Aegean
Τοπικό επίπεδο
Νάξος
Αιγαίο
Local level
Social and economic trends
Participation processes

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

BY_NC_SA*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)