Διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές για καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου σε ηλικιωμένους που διαμένουν στα νησιά της Μεσογείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Dietary habits and behaviors on cardiovascular disease risk factors in elders residing on the mediterranean islands
Διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές για καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου σε ηλικιωμένους που διαμένουν στα νησιά της Μεσογείου

Tourlouki, Eleni
Τουρλούκη, Ελένη

As the global population continues to age at an alarming rate, elders (65 years and older) will comprise a large share of the total population. The factors that encourage longevity gain must be identified and their affect on health status must be explored. As a result, there is a growing need to explore the effect of diet and lifestyle on cardiovascular disease risk factors (such as hypertension, hypercholesterolemia, diabetes, and obesity) that are increasingly pronounced in older populations. Recommendations for the healthy ageing of elders must be strong and applicable to varying demographic groups. The Mediterranean Island Study (MEDIS) is a health and nutrition survey wherein demographic, behavioral, clinical and dietary data were collected from 1812 participants from twelve Mediterranean islands (10 Greek islands, the Republic of Cyprus and Malta). The purpose of this work is to explore various lifestyle and dietary characteristics of a healthy (without a history of cardiovascular disease or cancer) long-lived population residing on the Mediterranean islands. Furthermore, as a smaller aprt of the present work, a case study from the northern villages of Karpathos was conducted in order to determine the core diet of a population that has been minimally eroded by industrialization and tourism, and to examine factors that may contribute or delay dietary change. Analysis of MEDIS data suggests that physical activity, smoking cessation, mid-day naps and adherence to the Mediterranean diet are modifiable characteristics that may encourage healthy ageing, and that dietary modification is occurring at varying rates throughout the Mediterranean islands. Data from the case study completed on the island of Karpathos, in the northern isolated villages of Olympos and Avlona suggests that the absence of mechanized farming, the social role of women and customs of inheritance are factors that can contribute to the preservation of traditional food-related practices. As older Mediterranean populations modify their dietary behaviors, they also lose the health benefits associated with the traditional Mediterranean diet. There is a growing need to identify and understand the role of various characteristics, such as diet on longevity gain and health.
Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να γηράσκει με ανησυχητικό ρυθμό, υπερήλικες (65 ετών και άνω) θα αποτελούν ένα μεγάλο μερίδιο του συνολικού πληθυσμού. Οι παράγοντες που ενθαρρύνουν την αύξηση μακροζωίας πρέπει να προσδιοριστούν και η επιρροή εις τόν τομέα υγείας πρέπει να διερευνηθεί. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια αυξημένη ανάγκη ερευνάς ως πρός την επίδραση της διατροφής και τρόπου ζωής για καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (όπως η υπέρταση, η υπερχοληστερολαιμία, ο διαβήτης και η παχυσαρκία), που εντείνεται όλο και περισσότερο σε πληθυσμούς ηλικιωμένων ατόμων. Συστάσεις για την υγιή γήρανση των ηλικιωμένων πρέπει να είναι ισχυρή και να εφαρμόζονται σε διάφορες δημογραφικές ομάδες. Η Μελέτη MEDIS είναι μια έρευνα για την υγεία και τη διατροφή όπου κλινικά και διαιτητικά στοιχεία συλλέχθηκαν από 1812 συμμετέχοντες από δώδεκα νησιά της Μεσογείου (10 Eλληνικά νησιά, η Δημοκρατία της Κύπρος και η Μάλτα). Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει διάφορους τρόπους ζωής και διατροφικών χαρακτηριστικών για υγειή (χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή καρκίνου) ηλικιωμένων πληθυσμό που κατοικούν στα νησιά της Μεσογείου. Επιπλέον, ένας μικρότερος στόχος του παρόντος έργου συμπεριλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης από τα βόρεια χωριά της Καρπάθου όπου έγεινε προκειμένου να καθορίσει τον πυρίνα της διατροφής ενός πληθυσμού που έχει ελάχιστα διαβρωθεί από την βιομηχανία και τον τουρισμό, και για να εξετάσει τους παράγοντες που μπορούν να συμβάουν ή να καθυστερήσουν της διαιτητικές αλλαγές. Ανάλυση των στοιχείων MEDIS δείχνουν ότι η σωματική άσκηση, διακοπή του καπνίσματος, ξεκούραση μικρής διάρκειας στη μέση της ημέρας και η τήρηση της Μεσογειακής διατροφής είναι τροποποιήσιμα χαρακτηριστικά που μπορούν να ενθαρρύνουν μία υγιή γήρανση, και ότι η τροποποίηση της διατροφής εμφανίζεται σε διάφορα ποσοστά σε όλα τα νησιά της Μεσογείου. Στοιχεία από τη μελέτη της Καρπάθου, στα βόρεια απομονωμένα χωριά της Ολύμπου και Αυλώνα δείχνουν ότι η απουσία της μηχανικής καλλιέργειας, ο κοινωνικός ρόλος των γυναικών και τα έθιμα της κληρονομιάς αποτελούν παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων. Αν συνεχίζουν οι ηλικιωμένει Μεσογειακή πληθυσμεί να διαφοροποιούν τη διατροφική συμπεριφορά τους, θα χάσουν επίσης τα οφέλη για την υγεία που συνδέονται με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη να εντοπιστούν και να κατανοήσουν το ρόλο των διαφόρων χαρακτηριστικών, όπως η διατροφή στην αύξηση τις μακροζωίας και υγείας.

Διατροφικές συνήθειες
Dietary habits
Συμπεριφορές
Behaviors
Μεσόγειος
Ηλικιωμένοι
Elderly
Mediterranean Sea

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2012


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Harokopio University

BY*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.